Provinciale Statenverkiezingen 2019 Zuid-Holland 20 maart 2019

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

1. Kolencentrales

Alle kolencentrales in Zuid-Holland moeten dicht.

Eens

"D66 wil dat alle energie in Zuid-Holland uiterlijk in 2050 duurzaam wordt opgewekt. Dat betekent dat alle kolencentrales moeten sluiten. Hoe sneller we door energiebesparing en door de ontwikkeling van duurzame energiebronnen kunnen overgaan tot het sluiten van de kolencentrales, hoe beter."

"Het CDA wil dat de energievoorziening in Zuid-Holland in het jaar 2050 CO2-neutraal is. Parijs-akkoord dus. We willen de overgang maken naar duurzame energie en daar willen we geld voor uittrekken. Dat kan bijvoorbeeld door een investeringsfonds voor energietransitie en duurzame mobiliteit, inclusief investeringsprogramma’s. Dat fonds moet zo mogelijk revolverend zijn, dat betekent dat het uitgeleende geld weer terugkomt en beschikbaar is voor andere projecten. "

"De PvdA kiest voor een schoon Nederland, omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei. In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Bij de overgang naar duurzaamheid past het niet dat we nog investeren in fossiele energie: tijd voor schone en veilige energie. "

"De Provincie doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om het sluiten van de resterende kolencentrales te bevorderen."

"De ChristenUnie zet zich in voor een groene en duurzame toekomst, daarom moeten we de overstap maken naar duurzame energiebronnen."

"Kolencentrales zijn de meest vervuilende en CO2 veroorzakende vorm van elektriciteitsopwekking in Nederland en nog gesubsidieerd ook. Met de sluiting van kolencentrales slaan wij dus drie vliegen in een klap: wij halen onze klimaatdoelstellingen, maken de lucht gezonder en besparen vele miljoenen aan subsidies."

"Kolencentrales maken gebruik van fossiele en niet duurzame energievoorziening. De Partij voor de Dieren wil af van de fossiele energievoorziening en een omschakeling naar duurzame energie. Daarom wil PvdD dat de provincie op geen enkele wijze medewerking verleent aan de bouw van nieuwe kolencentrales, een kerncentrale, (schalie)gaswinning, fracking, bedrijfsmatige houtstookinstallaties of projecten voor het verkrijgen van energie uit biomassa en afvalstoffen van de vee- industrie."

"De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen."

"In Nederland wordt de laatste jaren steeds vaker hout bijgestookt in kolencentrales. Het probleem is dat energiebedrijven niet transparant zijn over de herkomst van het hout. Lang niet al dit hout is duurzaam. De overheid moet daarom stoppen met subsidies voor verbranding van hout in kolencentrales, ook omdat wij willen dat de kolencentrales dicht gaan en het daarom niet gepast is om deze vieze energiecentrales te subsidiëren. "

"We moeten investeren in schone energiebronnen als zon, water en wind. "

"Je kunt de klimaatverandering onderschrijven of ontkennen, maar schone lucht, schoon water en schone energie wil iedereen. Wat ons betreft moet de provincie de energietransitie van onderop organiseren, investeren in schone energie en burgerinitiatieven en coöperaties op dit gebied stimuleren en ondersteunen. De grootste vernieuwingskracht ligt bij inwoners en ondernemers. Dit is bij uitstek een thema waar die kracht kan worden benut."

"Is slecht voor het milieu en we moeten naar duurzame energieopwekking."

Geen van beide

"In dit kader hebben wij 3 heel duidelijke standpunten: 1. Sluit geen huidige energiebronnen af als er nog niet voldoende alternatieven zijn (of geen kwalitatief goede alternatieven zijn) om de energietransitie te laten slagen. 2. het moet haalbaar en betaalbaar zijn 3. kan een energiebron afgesloten worden met inachtname van de punten 1 en 2 dan graag dicht. "

"De provincie moet breed kijken naar de mogelijkheden voor alternatieve energie: aardwarmte of warmteterugwinning uit riolering, zonnepanelen, geothermiek, waterkracht, waterstof of windturbines. Maar er moeten geen centrales worden gesloten zonder dat er al een vervangbare oplossing gereed is."

Oneens

"Het klimaat gaat ons allemaal aan en we moeten er met z'n alle voor zorgen dat we onze planeet leefbaar achter laten voor de volgende generatie. De VVD is tegen papieren schijnmaatregelen. Dat is voor niemand goed, daarom houden we ons aan het klimaatakkoord voor sluiting in 2030."

Geen toelichting gegeven

"Onze kolencentrales behoren tot de schoonste en efficiëntste ter wereld. Een uitstekende energiebron waar we zeker nog niet vanaf moeten omdat er nu nog geen goed alternatief voorhanden is."

2. Oude tradities

Oude tradities, zoals carbidschieten, moeten toegestaan blijven, ook als ze gevaarlijk zijn of schadelijk voor de natuur.

Eens

"Nederland kent vele mooie tradities en dat moeten we vooral zo houden. De VVD vindt dat er al genoeg regels zijn rondom deze tradities en wil vooral onze identiteit bewaren. Uiteraard staat veiligheid voorop en moet illegaal vuurwerk worden bestreden."

Geen toelichting gegeven

"FVD wil binnen de marges van het redelijke nationale folklore behouden mits dit op een veilige en verantwoorde manier wordt uitgevoerd."

Geen van beide

"We hebben eens rondgevraagd, maar zoveel komt dit niet in Zuid-Holland voor. Er zijn natuurlijk gemeentes in Zuid-Holland waar dit wel speelt, maar als CDA vinden wij dan dat dit besluit aan hen is. Als provincie gaan we ons hier dus niet mee bemoeien. Vandaar het antwoord 'geen van beide'. "

"Ja, waar het gaat om een traditie als vuurwerk met oud en nieuw dienen we inperkende maatregelen te treffen omwille van de veiligheid en natuur. Maar nee, dat gaat vooralsnog niet op voor de mate van gevaar of schadelijkheid van een traditie als carbidschieten. "

"Code Oranje legt die verantwoordelijkheid het liefst bij de gemeenten en gemeenschappen neer, maar vindt dat de provincie een taak heeft om ervoor te zorgen dat zij daarover om tafel gaan met alle belanghebbende partijen uit de samenleving. Wij willen de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. Bijvoorbeeld met burgerjury’s, burgerfora en andere directe vormen van zeggenschap. "

"Het is aan gemeenten om te bepalen wat is toegestaan en wat niet. Gemeenten bepalen het vergunningentraject over het algemeen."

Oneens

"Tradities maken deel uit van onze cultuur en kunnen mensen samenbinden. D66 vindt het belangrijk om tradities te koesteren, maar niet als dit tot tot gevaarlijke situaties of zelfs (letsel)schade leidt. Bij het geven van vergunningen voor bijvoorbeeld carbidschieten vindt D66 dat de provincie oog moet hebben voor de schade, overlast en risico’s."

"Carbidschieten zorgt voor veel lawaai en een onveilige omgeving voor mens, dier, natuur en milieu. Daarom is de PvdA tegen het carbidschieten: we willen groen beschermen en strijden voor een veilige en schone leefomgeving. Bovendien wil de PvdA niet slechts tradities behouden ‘omdat het traditie is’: we willen als samenleving met de tijd meegaan. "

"Voor de SP zijn tradities die schadelijk zijn voor de natuur ongewenst. Als geen gepast alternatief mogelijk is dienen zij te worden afgebouwd en verboden."

"1. Wij willen een verbetering luchtkwaliteit naar lagere normen dan thans gelden. Waar nodig het uitbreiden van meetpunten. 2. Veiligheid en gezondheid weegt bij ons ook mee. "

"De ChristenUnie is voorstander van een duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigenheid van Zuid-Holland zichtbaar te maken. Mensen moeten het erfgoed als monumenten, streektaal, streekgeschiedenis en regionale bouwkunst kunnen beleven. Gevaarlijke of schadelijke tradities horen hier echter niet bij."

"Bij tradities hoort dat ze meegaan met hun tijd. Je mag nu ongehuwd samenwonen en trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. De Haagse kerstboomverbrandingen zijn omgevormd tot het verbranden van palletstapels op het strand. Dat leidde tot gevaarlijke situaties en wat GroenLinks betreft is die traditie toe aan een volgende stap zodat het een (veilig) feest wordt voor iedereen. GroenLinks is ook voor centrale vuurwerkshows met oud & nieuw: mooi, veilig en zonder overlast."

"De Partij voor de Dieren vindt carbid schieten in de (nabijheid van)natuur onacceptabel, omdat de natuur en dieren ernstig worden verstoord "

"50PLUS wil grensoverschrijdende (provinciaal en met buurlanden) samenwerking op het gebied van natuur, economie en toerisme."

Geen toelichting gegeven

"Slecht voor het leefmilieu."

3. Natuurgebied

In Zuid-Holland moet meer natuurgebied komen, ook als daarvoor land moet worden onteigend.

Eens

"Om Zuid-Holland aantrekkelijk te houden om te wonen en te werken, moeten we het groen beschermen. Dat betekent ook dat we ruimte moeten maken voor groen. Dit heeft consequenties voor de plekken waar we huizen en bedrijfspanden kunnen bouwen, en ook voor de land- en tuinbouwgrond. D66 zet hierbij in op herontwikkeling en vrijwillige verkaveling. We willen onvrijwillige onteigening van land zo veel mogelijk voorkomen."

"Iedereen moet kunnen genieten van groen en natuur. Dat begint met kinderen: die moeten dicht bij hun huis natuur kunnen beleven. Daarom versterken we groen in en om de stad. Ook creëren we een provinciaal groenfonds voor de aankoop van nieuwe natuur. Ook beschermen we natuurgebieden als het Groene Hart en verbinden we natuurgebieden met elkaar in een groot natuurnetwerk. "

"De Provincie blijft zich inzetten om zoveel mogelijk van de oorspronkelijk geplande tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) behorende gebieden ook daadwerkelijk te realiseren. Gebieden waar dit nu nog niet lukt blijven planologisch beschermd. Zo kunnen er niet ineens huizen gebouwd zijn op een plek waar eigenlijk natuur moet komen. "

"Natuurgebieden zijn belangrijke plekken van ontspanning en recreatie. De ChristenUnie is voorstander van meer natuurgebieden in Zuid-Holland."

"Zuid-Holland is de provincie met de minste natuur, maar er is grote behoefte aan natuur. GroenLinks vindt dan ook dat er meer natuur in onze provincie moet komen. "

"De PvdD wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur wordt zo snel mogelijk gerealiseerd en de natuur die we nog over hebben in Zuid-Holland wordt versterkt. Het huidige natuurbeheer moet anders. Minder aantasting van de natuur door minder vee, minder vervuilende industrie en minder wegen."

"Meer natuur is nodig om de balans tussen mens en natuur te herstellen. "

"Milieu heeft voorrang."

Geen van beide

Geen toelichting gegeven

"Ruimte voor kleinschaligheid en maatwerk is hier belangrijk. Aandacht voor welzijn, gezonde leefomgeving en menselijke maat en respect voor het groene landschap dat we nu hebben. Zorg dat de natuurbelangen evenredig behartigd worden bij de besluitvorming in vraagstukken van economische aard, of die te maken hebben met woningbouw of infrastructuur. Alle belangen aan tafel, zodat gezamenlijk aan oplossingen kan worden gewerkt."

Oneens

"De huidige natuurgebieden in Zuid-Holland zijn waardevol en die moeten we beschermen. Meer natuurgebieden worden aangemoedigd, maar niet door het afpakken van land van hardwerkende boeren."

Geen toelichting gegeven

"Meer natuurgebieden is natuurlijk prachtig, maar onteigening van land gaat ons te ver. "

"1. Naar verwachting zal dit ten koste gaan van landbouwgrond. Dit terwijl landbouwgrond uiterst belangrijk is voor ons land. 2. Wij zijn voorstander van kwalitatief goede natuurgebieden en niet per se gefocust op de kwantiteit. Eerst maar zorgen dat alle natuurgebieden kwalitatief goed zijn. "

"50PLUS wil dat de provincie bijdraagt aan het vergroenen van steden. Mede door tussen 2019 en 2023 ten minstens een miljoen extra bomen te planten, verdeeld over de provincies."

"Onteigening kan alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld voor de aanleg van een nieuwe snelweg). "

"De balans tussen agrarische bedrijven, natuur, recreatie en wonen moeten bewaakt worden. LPZH is geen voorstander van onteigenen voor natuur."

4. Maximumsnelheid

De maximumsnelheid op provinciale wegen (N-wegen) moet omlaag.

Eens

"Na jarenlange dalingen neemt het aantal verkeersslachtoffers weer toe. Daar schrikken we van. We moeten de verkeersveiligheid weer vergroten. Een algemene snelheidsverlaging op N-wegen is niet nodig, wel wil de PvdA de snelheid verlagen op plekken waar de veiligheid in het geding is. Fietsers lopen de grootste kans op letsel. Plekken die voor hen onveilig zijn, pakken we aan. "

"Bij onderhoud en aanleg van Provinciale wegen staat altijd de verkeersveiligheid voorop, zodat het aantal verkeersslachtoffers omlaag gaat. Om de verkeersveiligheid verder te bevorderen start de Provincie, in samenwerking met gemeenten, educatieve projecten op scholen gecombineerd met een publiciteitscampagne in heel de provincie. "

"1. Kritisch de oorzaken van verkeersongevallen blijven volgen. 2. Goed onderhouden wegen, die optimaal verkeersveilig zijn ingericht bijvoorbeeld door rotondes. Het effect van een botsing is nu eenmaal groter bij een hogere snelheid. 3. Met name die provinciale wegen die meer gebiedsonsluitingswegen zijn, daar zou het omlaag brengen van de snelheid een positief effect kunnen sorteren. "

"Het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen op Zuid-Hollandse wegen is in 2018 explosief gestegen. GroenLinks wil dan ook op de meest effectieve manier de verkeersveiligheid verbeteren: Door de snelheid te verlagen vermindert het aantal ongelukken en ook de ernst ervan. Voor automobilisten, voor schoolgaande jeugd op de fiets, voor landbouwverkeer en voor al het andere verkeer. Met minder ongelukken komen er bovendien minder opstoppingen en kan het verkeer rustig doorrijden"

"De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie maatregelen moet nemen om ongelukken met wilde dieren tegen te gaan, zoals het verlagen van de maximumsnelheid op wegen. Daarnaast heeft een verlaging van de maximumsnelheid positieve gevolgen het brandstofgebruik, voor de uitstoot van gassen en brengt het minder geluidsoverlast met zich mee."

"Veiligheid is belangrijk."

Geen van beide

Oneens

"Een verlaging van de snelheid is geen oplossing. De VVD zet in op meer veiligheid op provinciale wegen. Dat kan door middel van educatie en voorlichting, handhaving op verkeersovertredingen of een betere weginrichting. "

Geen toelichting gegeven

"D66 ziet geen aanleiding om de maximumsnelheid op N-wegen te verlagen ten opzichte van de landelijke norm van 80 km/u. Waar er gevaarlijke situaties bestaan, moet natuurlijk wel ruimte zijn voor lokale aanpassingen van de maximumsnelheid."

"In ons drukke verkeer moet veiligheid voorop staan. Het is nu al mogelijk om de snelheid op stukken aan te passen waar dat goed is voor de verkeersveiligheid. Daar rijd je bijvoorbeeld 60 ipv 80. Op veel stukken is een verlaging helemaal niet nodig om de weg veiliger te maken. Dan moet je het dus ook gewoon houden zoals het is. "

"De ChristenUnie wil dat de maximumsnelheid blijft zoals die nu is. Wanneer het echter nodig blijkt kan dit lokaal aangepast worden."

"Veiligheid in het verkeer voor ouderen en kwetsbare inwoners is voor 50PLUS een belangrijk punt van aandacht. Bijvoorbeeld scheiding van fietspaden en wegen. En veilige en zichtbare oversteekplaatsen, ook voor mensen met een beperking."

"Array"

"Het is te simplistisch om dit zo in zijn algemeenheid te stellen. De keuzes die we hierin maken dienen in ieder geval in het teken te staan van een efficiente mobiele doorstroom die ten goede komt aan de duurzaamheid en veiligheid. Een constante snelheid van 80 km (die op de meeste provinciale wegen geldt) is doorgaans het minst vervuilend en daarbij dient de provincie voor iedere provinciale weg te onderzoeken welke maximumsnelheid nodig is om de veiligheid te waarborgen."

"Er zijn vele oplossingen denkbaar om de veiligheid te verbeteren, zoals rijstroken of zichtbaarheid verbeteren, snelheidsremmers, etc. Wij vinden het vooral belangrijk dat deze in samenwerking met alle betrokkenen tot stand komen. Code Oranje streeft wat dat betreft naar maatwerkoplossingen op een kleinere schaal. Specifieke verkeerssituaties vragen om specifieke oplossingen, waarbij weggebruikers, omwonenden en maatschappelijke organisaties een belang hebben en dus ook een rol dienen te hebben."

"FVD wil de huidige maximumsnelheid op provinciale wegen handhaven."

"De maximum snelheid op provinciale wegen hoeft niet te worden verlaagd. Daar waar de inrichting tot verkeersonveilige situaties leidt moet er gekeken worden naar een betere inrichting van de bestaande infrastructuur volgens het meetsysteem voor veilige wegen van ANWB; EuroRAP."

5. Werk

De provincie moet meer geld steken in het helpen van mensen die werk zoeken.

Eens

"Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten beter op elkaar afgestemd worden. Op het initiatief van het CDA worden daar plannen voor uitgewerkt. Dit noemen we de Human Capital agenda. We willen bedrijven naar Zuid-Holland halen voor meer werk. We willen zorgen dat opleidingen beter afgestemd worden op de praktijk en we werken aan meer stage plekken."

"Werk geeft de kans om het beste uit jezelf te halen, om onder de mensen te zijn, en je eigen inkomen te verdienen. Daarom strijdt de PvdA voor goed werk en voor goede scholing voor iedereen in Zuid-Holland: jong of oud, gehandicapt of niet, Nederlandse achternaam of niet. We investeren in de banen van morgen, zodat iedereen perspectief heeft op werk. In alle regio’s en uithoeken."

"De Provincie gaat door met het creëren van echte banen. Ondersteunende medewerkers zoals schoonmakers en catering nemen we zelf in dienst. Daarnaast moet de Provincie de samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen bevorderen, zodat de arbeidsmarkt en onderwijs beter op elkaar gaan aansluiten en de werkgelegenheid kan groeien."

"Wij zien dat vooral voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Oftewel, het bevorderen van participatie van achterstandsgroepen. "

"De ChristenUnie wil projecten ondersteunen waarin mensen naar werk worden geholpen."

"De Zuid-Hollandse economie ontwikkelt zich richting een duurzame economie. Nog niet iedereen komt hier in mee. De provincie kan samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en andere overheden meer mensen aan het werk helpen, bijvoorbeeld met (om)scholingstrajecten. "

"Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. "

"50PLUS wil in het beleid van de provincie speciale aandacht voor de werkgelegenheid voor 50PLUSSERS op de arbeidsmarkt. Voor 50PLUS is dit één van de kernpunten in haar functioneren binnen de Provinciale Staten. 50PLUS gaat zich hier maximaal voor inzetten en zoekt daarbij nauwe samenwerking met bijvoorbeeld het MKB, UWV en de Kamer van Koophandel in de regio. 50PLUS wil dat de provincie zelf hierin een voorbeeldfunctie uitdraagt in haar te voeren personeelsbeleid. "

"DENK is voor een regionale economie met voldoende stageplaatsen en vaste banen. Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt."

"Ook de provincie dient hierin daar waar mogelijk en nodig in te springen."

"Er vinden grote veranderingen plaats in de maatschappij, waaronder diverse disruptieve technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen om een herinrichting van het werk, winkellandschap en de productieprocessen, maar ook omscholing van bestaande werknemers. De provincie kan hierbij ondersteunen door het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt."

Geen van beide

Oneens

"De VVD vindt dat de provincie moet zich richten op haar kerntaken. Hier valt dienstverlening voor werkzoekenden niet onder."

Geen toelichting gegeven

"We zijn voor het stimuleren van werkgelegenheid, maar dit is geen taak van de provincie. In de Tweede Kamer en in gemeenteraden maken D66-fracties zich hard om de werkgelegenheid te verbeteren. Wel wil D66 wil dat Zuid-Holland meer in innovatie gaat investeren, wat ook tot meer werkgelegenheid leidt."

"Zuid-Holland kent niet 1 arbeidsmarkt en is er dus ook niet zoiets als 1 oplossing. De provincie hoeft geen rol te spelen met provincie brede regelingen, maar kan wel de ruimte creëren om de lokale economie en het MKB te bevorderen en lokale initiatieven op dit gebied te stimuleren en ondersteunen. Help de samenleving om eigenaarschap en initiatief te tonen in het oplossen van dit soort vraagstukken."

"Dit is geen taak voor de provincie. De provincie moet zich uitsluitend bezig houden met haar kerntaken. "

"Is een taak van de industrie."

6. Windmolens op land

De provincie moet meer windmolens op land toestaan.

Eens

"D66 wil alle mogelijke middelen inzetten voor verduurzaming. We moeten nieuwe windmolens toestaan om Zuid-Holland klimaatneutraal te maken. We willen dat windmolens het landschap niet verstoren, maar juist accentueren. Ook willen we dat de opbrengsten van windmolens gebruikt worden voor het beter isoleren van de huizen in de omgeving van de windmolens, om de energierekening van omwonenden te verlagen."

"De PvdA kiest voor een schoon Nederland, omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei. In een volle provincie als Zuid-Holland kunnen windturbines op land helaas wel veel overlast geven aan omwonenden. Daarom plaatst de PvdA de windmolens wel liever op zee dan op land. Aan nieuwe projecten voor windmolens op land doen we mee, als bewoners instemmen en kunnen participeren. "

"Als het gaat om alternatieve energiebronnen geeft de SP de voorkeur aan energie uit aardwarmte, water, zonnepanelen, windmolens en restwarmte. Daarbij hoort een goede inpassing, voldoende draagvlak en het serieus laten delen in de opbrengst door omwonenden."

"De ChristenUnie wil investeren in een duurzame energietransitie, daar hoort ook energie uit wind bij. De locaties daarvan moeten in samenspraak met gemeenten worden aangewezen. Eerst moeten echter de geplande windmolens geplaatst worden, voordat we naar meer windmolens kijken."

"Eens, volgens GroenLinks hebben we windenergie keihard nodig. Wel is van belang dat locaties zorgvuldig zijn afgewogen naar effecten op de omgeving en de omwonenden kunnen profiteren van de windturbines in hun omgeving."

"De provincie stimuleert de ontwikkeling van zonneparken en windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden. Hetzelfde geldt voor waterkrachtcentrales, waarbij vispasseerbaarheid een harde voorwaarde is."

"DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding."

"Liever op zee, maar duurzame energieopwekking moet bevorderd worden."

Geen van beide

"Wij zijn alleen voor windmolens op land als de revenuen in de omgeving terechtkomen. "

"Windmolens vooral plaatsen rondom onbewoonde gebieden, zoals industrieterreinen, haven en zee. Rondom bewoonde gebieden dienen we waakzaam te zijn voor (geluids)overlast voor bewoners en gebruik te maken van schone minder overlastgevende energiebronnen als zonne-energie. In de duurzame keuzes die we maken is ook rekening houden met het draagvlak onder bewoners het meest duurzaam."

"De provincie moet niet bepalen hoeveel en waar windmolens worden geplaatst. Dit is een verantwoordelijkheid die in de samenleving gelegd kan worden. Maak inwoners (of inwonerscoöperaties) eigenaar van windmolens (of andere oplossingen voor schone energie) en geef hen werkelijk zeggenschap over de locaties. Steun en bevorder initiatieven op dit gebied."

Oneens

"De VVD vindt dat er al genoeg windmolens worden gebouwd en dat er niet nog meer in het Zuid-Hollandse landschap moeten worden bijgebouwd. Extra windmolens worden in zee geplaatst."

Geen toelichting gegeven

"Kleine windmolens willen we steunen als er draagvlak voor is in de omgeving van de te plaatsen windmolen. Grote windmolens willen we zoveel mogelijk naar zee. "

"50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus. Voldoende draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd een voorwaarde voor plaatsing."

"FVD is tegen windmolens omdat ze onrendabel zijn en draaien op subsidie de horizon vervuilen en overlast veroorzaken."

"Er moet breed worden gekeken naar de mogelijkheden voor alternatieve energie: aardwarmte of warmteterugwinning uit riolering, zonnepanelen, geothermiek, waterkracht, waterstof of windturbines. Hierbij geldt te allen tijde dat de grensgebieden van gemeenten alleen in overleg met de buurgemeenten ingevuld kunnen worden."

7. Omwonenden

De provincie moet voortaan alleen wegen aanleggen of verbreden als de omwonenden ermee akkoord zijn.

Eens

"D66 vindt het belangrijk om bij grote projecten goed naar omwonenden en andere belanghebbenden te luisteren, niet alleen naar diegenen die het hardst roepen. We vinden het belangrijk dat er genoeg draagvlak is voor nieuwe plannen. Omdat inwoners vaak meer van de plaatselijke situatie weten dan ambtenaren, willen we stimuleren dat omwonenden ook hun eigen voorstellen kunnen inbrengen."

"De ChristenUnie wil dat belanghebbenden als bewoners betrokken worden bij beslissingen die hen direct raken."

"GroenLinks vindt dat het tijd is om de mening en kennis van omwonenden serieus te nemen bij wegenplannen. Die wegen worden mede voor hen aangelegd en zij krijgen te maken met de herrie, de uitlaatgassen en de veiligheidsrisico's. Omwonenden kennen de situatie als geen ander en weten dus vaak het beste wat werkt en wat niet. "

"Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Aanbevelingen uit het IPO-rapport ‘Seniorvriendelijk wegontwerp provinciale wegen’ worden betrokken bij de herinrichting."

Geen toelichting gegeven

"Code Oranje wil de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van burgerbijeenkomsten, online instrumenten en andere vormen van zeggenschap. Meer invloed, zeggenschap én verantwoordelijkheid voor burgers. Daar staan we voor. "

"Omwonenden beslissen wat in hun wijk gebeurt."

Geen van beide

"Het is belangrijk om goed naar de bewoners te luisteren en in gesprek te gaan over hoe een weg zo goed mogelijk aangelegd of ingepast kan worden zodat het zo min mogelijk overlast geeft. Een weg ligt er immers voor langere tijd. Maar het is niet realistisch om het elke omwonende naar de zin te maken. "

"Er komt een ladder voor de duurzame aanleg van wegen. Hierbij dient eerst nut en noodzaak en draagvlak in voldoende mate te worden aangetoond. Daarna dient onderzocht of, en zo ja welke alternatieven er zijn en welke gevolgen deze hebben op de directe omgeving. Inwoners moeten hier zo goed mogelijk bij betrokken worden en inbreng kunnen hebben in de plannen. "

"De SGP zal altijd een integrale afweging maken als het gaat om nut en noodzaak. Er zijn bij dit soort beslissingen altijd meerdere belangen waardoor het niet eenvoudig is om 1 belangengroep een veto te geven. Vast staat dat de SGP het van belang vindt dat alle belanghebbenden, dus ook van de omwonenden, goed worden gehoord. "

"Het is te simplistisch om dit zo in z'n algemeenheid te stellen. "

Oneens

"De VVD begrijpt als geen ander dat niemand zit te wachten op een snelweg in de achtertuin. Vanwege het toenemende aantal auto's moeten we nieuwe wegen aanlegen of bestaande wegen uitbreiden. Wij willen in goed overleg met omwonenden tot afspraken komen zodat we niet meer in de file staan en omwonenden niet met de overlast zitten."

Geen toelichting gegeven

"Wanneer het vervoer niet goed geregeld is, kun je daar last van hebben, bijvoorbeeld als het autoverkeer steeds vast staat. De PvdA luistert naar omwonenden: zij mogen niet teveel overlast ervaren, maar het is ook belangrijk dat mensen kunnen reizen zonder gedoe. Liever investeren we in goed ov en de fiets, maar als het echt niet anders kan, is het soms nodig dat nieuw asfalt wordt gelegd."

"De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid, zoals de verbinding de Duinpolderweg en de Verlengde Bentwoudlaan. De PvdD wil het autoverkeer verminderen en het openbaar vervoer en duurzaam personen- en goederenvervoer over water verbeteren om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Ook wil de PvdD investeren in veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen."

"FVD vindt het zeer belangrijk om omwonenden te betrekken bij zaken die hen direct aangaan, zoals de aanleg van wegen of het verbreden daarvan. Er dient een goede belangenafweging plaatst te vinden en omwonenden die hier overlast van ondervinden dienen altijd adequate schadevergoeding te ontvangen."

"Met de invoering van de omgevingswet worden de provinciale structuurplannen al van onderaf opgebouwd: dus in nauw overleg met en gebaseerd op de inbreng van de gemeenten en haar inwoners. Dit geldt dus voor zowel aanleg van wegen als andere bouwplannen."

8. Bouwen in het groen

Om aan de vraag naar huizen te voldoen, moet de provincie toestaan dat er in groene gebieden gebouwd wordt.

Eens

Geen toelichting gegeven

"Woningbouw is noodzakelijk door het woningtekort. Wel dient op een verstandige manier er naar gekeken worden. Daar waar mogelijk rood voor rood. Anders mag uitbreiden wel."

"Zolang het gaat om hier en daar een huis."

Geen van beide

"Samen met de gemeenten moet de woningopgave zoveel mogelijk binnen het bebouwde gebied worden gepast, en de groene landschappen behouden blijven.Voor zeer kleine aanvragen, bijvoorbeeld vanuit mensen die zelf in de gemeente wonen moet een uitzondering gemaakt kunnen worden. Voor grootschalige projecten willen we echter geen ruimte geven."

"Gezien de ruimtedruk in de provincie Zuid-Holland staat DENK voor het bouwen binnen dorps-en stadsgrenzen én in de buitengebieden met uitzondering van het Groene Hart."

"Ook hier geldt dat ruimte voor kleinschaligheid en maatwerk belangrijk is. Aandacht voor welzijn, gezonde leefomgeving en menselijke maat en respect voor het groene landschap dat we nu hebben. Dit is een omgevingsvraagstuk. Zorg dat de natuurbelangen evenredig behartigd worden bij de besluitvorming in vraagstukken van economische aard, of die te maken hebben met woningbouw of infrastructuur. Alle belangen aan tafel, zodat gezamenlijk aan oplossingen kan worden gewerkt."

Oneens

"Zuid-Holland is een volle provincie. Het groene landschap beschermen we zoveel mogelijk. Alleen in uitzonderlijke gevallen, willen we denken aan het bouwen in het groen."

"Er moeten veel woningen worden gebouwd in Zuid-Holland om aan de vraag te voldoen, maar er is ook nog veel ruimte in verstedelijkte gebieden. D66 kiest daarom voor inbreiding binnen de bebouwde kom, in plaats van uitbreiding buiten de dorps- en stadsgrenzen. Bijvoorbeeld door bedrijventerreinen te herontwikkelen tot woongebied. Zo beschermen we het groen en houden we Zuid-Holland aantrekkelijk."

"De PvdA wil dat er snel meer woningen worden gebouwd, want alle inwoners van Zuid-Holland moeten zeker kunnen zijn van een fijne, betaalbare woning. Tegelijkertijd willen we de natuur beschermen. Daarom komen nieuwe woningen alleen buiten de bebouwde kom als het moet. Eerst gebruiken we creatieve oplossingen: leegstaande kantoorpanden en oude bedrijventerreinen kunnen bijv. goed gebruikt worden voor woningen. "

"We beschermen het groene hart. De Provincie zorgt er voor dat waardevolle gebieden in Zuid-Holland, zoals de Gnephoek en het Zaans Rietveld, groen blijven en vrij van wegen en andere bebouwing. "

"1. Zuinig blijven op (de openheid van) het landelijke gebied. 2. Landschappelijke gebieden dienen niet, als gevolg van grootschalige woningbouw, een sterk stedelijk karakter te krijgen. 3. Bouw voor eigen behoefte (natuurlijke aanwas) in kleine kernen bevorderen met zorg voor voldoende en passende ontsluiting voor de toegenomen verkeerdrukte. 4. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en slim ruimtegebruik zijn de uitgangspunten voor het bouwen. "

"De ChristenUnie wil groene gebieden groen houden, daarom moet er binnen bestaande dorps- en stadsgrenzen worden gebouwd."

"Zuid-Holland heeft al weinig groen, daar moeten wij zuinig op zijn. GroenLinks zet daarom in op bouwen in de bebouwde kom. Bestaande gebouwen moeten optimaal hergebruikt worden, zoals leegstaande winkels, kantoren en bedrijventerreinen."

"De Partij voor de Dieren vindt dat er alleen binnenstedelijk en zoveel mogelijk natuurinclusief moet worden gebouwd en niet in de groene gebieden. Natuurgebieden en groene gebieden bezitten belangrijke kwaliteiten die apart beschermd moeten worden, zoals stilte en duisternis. "

"50PLUS wil dat de provincie het langer zelfstandig wonen stimuleert en indien noodzakelijk voorwaarden schept om dit mogelijk te maken. De woon- en leefsituatie vormt voor veel oudere mensen een punt van rust en geborgenheid. Om hierop aan te sluiten kan gedacht worden aan het verbouwen van leegstaande gebouwen naar zorg- en servicegericht ‘wonen op maat’. Denk daarbij aan leegstaande kantoorruimten, leegstaande of leegkomende verzorgings- en of verpleeghuizen. "

"Vaker de hoogte in bouwen (bij voorkeur rondom OV-knooppunten) waardoor bouwen in het groen niet nodig is."

"FVD is voor woningbouw maar zoveel mogelijk in stedelijk gebieden."

9. Cameratoezicht bushaltes

Er moet cameratoezicht komen bij bushaltes die afgelegen liggen.

Eens

"De VVD staat voor veiligheid. Cameratoezicht geeft criminelen een gezicht. Het zorgt in feite voor meer agenten op straat: op het juiste moment en op de juiste plek. Door camera's te plaatsen en kordaat optreden van de politie kunnen we veiligheid bieden voor Zuid-Hollanders."

Geen toelichting gegeven

"Cameratoezicht kan bij plekken als tunnels, bedrijventerreinen of ov-haltes zorgen voor meer veiligheid, zeker voor reizigers die ’s avonds laat nog over straat moeten. Wel vindt de PvdA het van belang dat altijd wordt gekeken of andere maatregelen niet slimmer en goedkoper zijn. Ook moeten organisaties zorgvuldig omgaan met de privacy van personen op camerabeelden. "

"Sociale veiligheid staat bij 50PLUS hoog."

"Alle mogelijke middelen die voldoen aan de eisen van onze rechtsstaat en kunnen helpen om de buitenruimte, bijvoorbeeld uitgaansgebieden, veiliger te maken moeten we inzetten. Cameratoezicht is bewezen effectief en behoort dan ook tot die middelen."

"Veilig leven, dus ook het terugdringen van veiligheidsrisico’s is een aspect dat wij veel horen bij het ophalen van onze agenda van onderop. Cameratoezicht kan daarbij een oplossing zijn. Zolang deze maar tot stand komt in samenwerking met alle belangengroepen. Code Oranje wil de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. "

"FVD vindt veiligheid erg belangrijk. "

"Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, waarbij de veiligheid van gebruikers wordt gegarandeerd. Dit kan met cameratoezicht, maar ook bijv. met een noodknop."

"Criminaliteit moet op alle manieren worden teruggebracht."

Geen van beide

"-"

"Wij zijn er nog niet van overtuigd dat dit de beste oplossing is. Zeker niet gezien de gevolgen die eraan kleven als het gaat om toezicht etc. Wij zouden meer de aandacht willen leggen op vraaggestuurd vervoer. "

Oneens

"D66 vindt het belangrijk om een goede afweging te maken tussen veiligheid en privacy. Cameratoezicht is voor D66 alleen een optie als dit voor de veiligheid noodzakelijk is. Daarom is D66 tegen het plaatsen van camera’s op álle afgelegen bushaltes. Als er sprake is van onveilige situaties bij een bushalte, zou alsnog besloten kunnen worden om een camera te plaatsen bij een specifieke halte."

"Meer cameratoezicht betekent helaas niet automatisch dat het veiliger wordt. "

"Cameratoezicht bij afgelegen bushaltes zorgen voor schijnveiligheid en lossen geen problemen op. De ChristenUnie investeert liever in echte maatregelen."

"Groenlinks verhoogt de sociale veiligheid liever door beter en meer gebruikt openbaar vervoer en goed ontworpen bushalte dan geld uit te geven camera's die aan schijnveiligheid bieden ten koste van onze privacy."

"De Partij voor de Dieren vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk en wil daarom dat inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk mag, in een door de rechter aangewezen risicogebied."

"De nodige veiligheidsmaatregelen met cameratoezicht in het OV zijn op dit moment voldoende. Hoogste prioriteit heeft nu het goedkoper maken van het OV. Hierdoor kunnen meer mensen vaker van het OV-gebruik maken en meer mensen bieden elkaar bovendien ook meer sociale controle en veiligheidsgevoel."

10. lhbti

De provincie moet geen geld steken in lhbti-emancipatie.

Eens

"Elk individu heeft voor ons evenveel waarde. Wij zien niet in waarom met geld deze emancipatie gesteund zou moet worden. Dit ook omdat er voldoende aanbod van zorg is om mensen hulp te kunnen bieden in bepaalde situaties in het leven. "

"Wij staan voor een democratie waarin burgerinitiatief uitgangspunt en dit is bij uitstek een thema waar de samenleving zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Waar nodig kan de overheid (provincie of gemeente) een maatschappelijke dialoog opstarten. Wel kan de provincie burgerinitiatieven op dit thema stimuleren en ondersteunen."

"FVD vindt LHBTI-emancipatie geen taak voor de provincie. De provincie moet zich concentreren op haar kerntaken. (FVD is het dus EENS met de stelling!)"

"Lhbti-emancipatie is vooral verantwoordelijkheid van het Rijk en de gemeenten. De provincie is vrij hier een bijdrage aan te leveren."

"Lhbti-ers kiezen er zelf voor."

Geen van beide

"Helaas moet de LHBTI gemeenschap nog steeds worden beschermd tegen vijandigheid, discriminatie en belediging. Dit is een primaire taak van de gemeente en het rijk. Wel vinden we dat de LHBTI'ers in alle lagen van de samenleving moeten worden geaccepteerd. "

Geen toelichting gegeven

"Als het Rijk en de gemeenten vanuit hun primaire verantwoordelijkheid tekort schieten in culturele initiatieven (gericht op inclusie), dan dient de provincie hierin (mede) te ondersteunen. Maar vergeleken met de gelden van het Rijk en gemeenten voor LHBTI-emancipatie wordt er nog te weinig besteed aan interculturele en -levensbeschouwelijke inclusie en verdient dit prioriteit."

Oneens

Geen toelichting gegeven

"D66 vindt LHBTI-emancipatie heel belangrijk. Daarom heeft D66 vorig jaar mede het initiatief genomen om van Zuid-Holland een regenboogprovincie te maken. Dat betekent dat de provincie maatschappelijke organisaties en gemeenten ondersteunt bij de gelijke behandeling, sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s."

"Overal waar we een zinvolle rol kunnen spelen in de lhbti-emancipatie moeten we dat doen. Zoals we ook elk jaar doen rond de nationale coming-out dag op 11 oktober of bijvoorbeeld door scholen te steunen bij anti-pest programma's."

"Zuid-Holland is een plek waar je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Dat zou eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn, maar deze rechten staan voortdurend onder druk, zoals duidelijk werd bij de publicatie van de Nashville-verklaring in januari. Daarom is lhbti-emancipatie nodig: de provincie Zuid-Holland is een Regenboogprovincie, en dat willen we zo houden. "

"Daar waar de Provincie een bijdrage kan leveren aan de emancipatie van haar inwoners, heeft zij, wat de SP betreft, hierin zeker een verantwoordelijkheid. Een subsidie is hierbij niet uitgesloten."

"De ChristenUnie is een partij die opkomt voor minderheden en kwetsbare groepen wil beschermen. Hierbij gaat het niet om symboolpolitiek, maar om echte maatregelen."

"GroenLinks wil een provincie waarin iedereen zichzelf mag zijn en met respect wordt behandeld. Er mag geen onderscheid worden gemaakt op seksuele voorkeur, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. "

"De PvdD staat pal voor erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Z-H zet zich als regenboogprovincie in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksen: LHBTI+"

"Emancipatie voor ieder individu is belangrijk."

11. Doortrekken A4

De A4 moet worden doorgetrokken naar Klaaswaal, ook als dat nadelige gevolgen heeft voor de natuur in de Hoeksche Waard.

Eens

"De VVD wil een betere bereikbaarheid tussen Rotterdam en Brabant. Door het onbrekende stuk van de A4 aan te leggen zorgen we voor minder omrijden en het beter bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. Wel vinden we dat er rekening moet worden gehouden met de natuur, zoals bij de A4 Midden-Delfland."

Geen toelichting gegeven

"Deze weg is echt nodig om de N59 richting Zeeland te ontlasten. Hellegatsplein is een teveel genoemde naam in de file-berichten. Door deze weg door te trekken maak je de files daar minder. Dit zorgt namelijk voor een logische verbinding naar Antwerpen en ontlast dus bovenstaande wegen. Omdat dit een rijksweg is, is het ook belangrijk om te weten wat er landelijk wordt besloten. Het CDA in de Tweede Kamer is ook voorstander van het doortrekken van de A4 om de files te verminderen."

"Het doortrekken van de A4 heeft op veel fronten voordelen als we het integraal willen bekijken. Wij staren ons niet blind op de kwantiteit van natuur. Omdat wij natuur wel belangrijk vinden zouden wij daarom graag elders deze natuur compenseren. "

"FVD vindt mobiliteit en bereikbaarheid erg belangrijk en wil dat het fileprobleem voortvarend wordt opgepakt. De nadelige gevolgen voor de natuur moeten daarbij zo veel mogelijk worden beperkt."

"Eens. De bereikbaarheid in het zuidwesten van Zuid-Holland staat onder druk. De Rotterdamse haven is slechts bereikbaar met één uitvalsweg. De A29 van en naar de Hoeksche Waard staat regelmatig vast. Door het verkeer te spreiden via Blankenburgtunnel en A4-zuid neemt de druk op de A15 en omliggende wegen af en verbetert de doorstroming."

Geen van beide

"Wij streven naar een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets. Het is te beperkt om alleen naar auto-gerelateerde oplossingen te kijken (zonder ze uit te sluiten). Wij willen de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. De provincie kan bijvoorbeeld een burgeroverleg organiseren, waarbij alle belanghebbenden (weggebruikers, omwonenden en maatschappelijke organisaties) samen aan oplossingen kunnen werken."

Geen toelichting gegeven

Oneens

"D66 vindt behoud van het groene landschap belangrijk, en wil niet dat een nieuwe snelweg het landschap doorkruist. D66 wil daarom inzetten op verbetering van het OV en het aanleggen van snelfietsroutes. Als uitbreiding van snelwegen in de Hoeksche Waard noodzakelijk is, kiest D66 voor verbreding van de A29 in plaats van de aanleg van de A4."

"We moeten zuinig zijn op het groen in onze provincie en de natuur niet blijven opofferen voor nieuwe stukken asfalt. Het doortrekken van de A4 zou grote gevolgen hebben voor de natuur en voor de mensen die eromheen wonen. De natuur in Zuid-Holland moeten we beschermen. Bij de PvdA staan fiets en ov op één. Alleen als het echt niet anders kan zijn we bereid om extra asfalt aan te leggen."

"Woon-werkverkeer met de eigen auto is voor veel mensen vrijwel niet meer op een normale manier mogelijk. Om deze bereikbaarheid op te lossen wil de SP niet inzetten op meer en meer wegen, maar vooral op een verbetering van het openbaar vervoer."

"De ChristenUnie wil geen nieuwe wegen aanleggen door natuurgebieden, maar deze gebieden juist behouden."

"GroenLinks hecht aan de gezondheid en rust van de bewoners en het open landschap van de Hoekse Waard. Dat willen wij niet laten verpesten door een snelweg. Zo'n weg kost miljarden en uit onderzoek blijkt elke keer weer dat er in Nederland zoveel snelwegen liggen dat nieuwe snelwegen alleen maar leiden tot meer verkeer en meer files. "

"Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid, zoals A4 in de Hoeksche Waard, de verbinding A13-A16 door het recreatiegebied Bergschebos, de Duinpolderweg in de Bollenstreek en de Verlengde Bentwoudlaan, die gepland zijn in open groen landschap."

"50PLUS is niet voor de aanleg van zinloze wegen. Geen asfalt door de natuur tenzij dit onvermijdelijk is. Daar waar een beter alternatief beschikbaar is over bijvoorbeeld bestaande infrastructuur moet daarvoor gekozen worden."

Geen toelichting gegeven

"De economische voordelen hiervan wegen niet op tegen de nadelen voor mens en natuur. "

12. Geluidsnormen

De geluidsnormen rondom Rotterdam The Hague Airport moeten strenger worden.

Eens

"Vliegtuigen zijn vervuilend en maken veel lawaai. Veel inwoners hebben hier last van. D66 wil niet dat Rotterdam The Hague Airport verder groeit en wil dat de overlast omlaag gaat. Daarnaast moet de provincie een actievere rol opeisen in de discussie over Schiphol en de herinrichting van het Nederlandse luchtruim. We steunen het onderzoeken van kansen voor een nationale luchthaven op de Noordzee."

"De vliegtuigen bij Rotterdam The Hague Airport kunnen zorgen voor veel overlast van omwonenden. De PvdA luistert naar hen. Op dit moment worden hun klachten wel verzameld, maar er kunnen geen sancties worden opgelegd. Dit moet anders: de geluidsruimte van het vliegveld mag niet worden vergroot. De PvdA ziet liever schonere, stillere vliegtuigen. "

"Omwonenden van Rotterdam Airport hebben nu al te veel overlast van vliegtuigen en uitstoot, dit moet beperkt worden. Uitbreiding van het aantal vluchten op Zestienhoven, op de huidige start- en landingsbaan, kan alleen als de huidige totale geluidsoverlast en uitstoot vermindert."

"Wij zijn zelfs voor onderzoek naar uitplaatsing van RTHA. De vrijkomende percelen zouden wij graag gebruiken voor verstedelijking. "

"De ChristenUnie is een voorstander van strenge lucht- en geluidsnormen, zodat de luchtkwaliteit beter wordt en omwonenden minder overlast ervaren."

"GroenLinks kiest voor de bewoners. Rotterdam The Hague Airport was een tijdelijke oplossing, maar ligt er nog en veroorzaakt steeds meer overlast: klimaatschade, luchtvervuiling en herrie. Vliegtuigen vliegen steeds vaker laag over woonwijken en geven meer overlast en veiligheidsrisico’s. Met de komst van de hogesnelheidstreinen ben je sneller met de trein dan met het vliegtuig op Schiphol, Brussel, Parijs en Londen. GroenLinks wil dan ook de voor- en nadelen van het vliegveld onderzoeken "

"De Partij voor de Dieren vindt dat inwoners moeten worden beschermd tegen stankoverlast en geluidshinder, door strenge normen en goede handhaving. De PvdD wil dat de provincie zich inzet voor krimp van de luchtvaart en zich verzet zich tegen uitbreiding van de vliegvelden Schiphol en Rotterdam The Hague Airport (RTHA)."

"DENK is tegen de uitbreiding van het aantal vluchten op luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Daarnaast dienen de geldende geluids- en veiligheidscontouren gehandhaafd te blijven."

"Een van de knelpunten die wij veel horen bij het ophalen van onze agenda van onderop is de wens om te stoppen met de overlastgevende uitbreiding van het (korte afstand-)vliegverkeer. Te lang is het belang van de inwoners hier ondergesneeuwd geweest. Nu is het tijd om hen te betrekken bij de toekomstplannen. Kijk verder dan het RTHA. Investeer bijvoorbeeld in duurzaam en innovatief transport, nationaal en Europees. "

"De (over)last die wordt veroorzaakt door de aanvliegroutes van het luchtvaartverkeer moet scherp worden gemonitord. Gestreefd wordt naar minder overlast op meer locaties. Toename van hinder door het vliegverkeer mag niet gebeuren. Dit geldt extra voor gebieden waar de combinatie van luchtverkeer met HSL en/of met snelwegen zorgen voor een stapeling van geluid- en luchtvervuiling."

"Milieu heeft voorrang."

Geen van beide

"NIDA is voor strengere handhaving van de huidige normen. Dit gebeurt nu onvoldoende. Daarnaast is betere afstemming tussen alle vliegvelden in Nederland en daaromheen nodig om niet alleen economische belangen, maar ook die van natuur en bewoners beter te waarborgen."

Oneens

"Veel mensen vliegen voor hun werk en vakantie en maken daarvoor gebruik van Rotterdam The Hague Airport. De VVD is voor een beperkte groei van de luchthaven binnen de geldende geluidsnormen. "

Geen toelichting gegeven

"De geluidsnormen moeten blijven zoals ze zijn. Niet meer, niet minder. We weten dat de traumahelikopter die vanuit Rotterdam airport vliegt veel lawaai maakt. Aan de andere kant zijn wij ook weer heel blij met de dienst die de traumahelikopter levert. Voor snelle hulpverlening zijn zij gewoon nodig. "

"De normen voor geluidsoverlast, luchtkwaliteit en natuurbeheer moeten gehandhaafd worden. 50PLUS zet zich in voor deze handhaving om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken."

"FVD wil een nieuwe luchthaven in de Noordzee om de overlast voor iedereen in Nederland terug te dringen. "

13. Grondwaterpeil

Het grondwaterpeil van landbouwgrond mag niet dalen, ook al is dit nadelig voor de landbouw.

Eens

Geen toelichting gegeven

"Bodemdaling is een groot probleem, vooral in het oosten van Zuid-Holland. Het leidt tot verzakking van gebouwen en CO2-uitstoot. Als het grondwaterpeil daalt, daalt de bodem verder. D66 wil de bodemdaling tegengaan en kiest ervoor om het grondwaterpeil niet verder te laten dalen. Dit kan nadelig zijn voor de landbouw. D66 wil boeren die hier last van hebben daarom helpen om hun bedrijfsvoering hierop aan te passen."

"Een hoger grondwaterpeil is goed voor de natuur, het klimaat en het voorkomen van bodemdaling. Bij een lager grondwaterpeil moet continu water worden weggepompt, waardoor de veengebieden grote hoeveelheden CO2-broeikasgas uitstoten, de bodem daalt en de natuur verschraalt. De PvdA zet zich in voor een gezonde toekomst voor onze kinderen en we willen de natuur beschermen. "

"In gebieden waar dit niet kan of niet lukt kan dit betekenen dat het waterpeil zal moeten worden opgezet en de agrarische functie zal moeten komen te vervallen. Mocht dit voor bepaalde gebieden de meest wenselijke oplossing zijn, staat voor de SP de begeleiding van betrokken ondernemers centraal en dient met hen te worden gezocht naar een passende alternatieve bron van inkomsten. "

"Het dalen van het grondwaterpeil in veenweiden veroorzaakt bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. Dat maakt de weiden op termijn onbruikbaar voor landbouw. GroenLinks wil dat, en de uitstoot van broeikasgassen voorkomen door boeren te helpen met de overgang naar andere vormen van landbouw, waarbij het grondwaterpeil niet hoeft te dalen en wellicht zelfs kan worden verhoogd. Daarvan profiteren de boeren, de natuur (weidevogels) en het klimaat. "

"De Partij voor de Dieren wil dat waterstanden omhoog worden gebracht op landbouwgronden om (veen)bodemdaling te stoppen, natuurwaarden te beschermen en CO2 uitstoot vanuit veenbodemdaling te verminderen. "

Geen toelichting gegeven

"De schade van daling van het grondwaterpeil voor mens en natuur is niet te overzien. Omwille van duurzame landbouw is investering in onderwaterdrains en alternatieve 'natte landbouw' nodig. "

"Wat goed is voor het milieu heeft voorrang."

Geen van beide

"Wij zijn voor de toepassing van onderwaterdrainage. Het aanpassen van het grondwaterpeil kan voor meerdere doelgroepen negatief uitpakken. "

"LPZH wil uitgebreide samenwerking met de waterschappen voor zorgvuldig beheer van het waterpeil. Hetzelfde geldt voor het tegengaan van verzilting."

Oneens

"Niemand zorgt zo goed voor de natuur als de Zuid-Hollandse boeren. We ondersteunen ze daarbij door bodemdaling tegen te gaan met innovatieve technieken, zoals onderwaterdrainage."

"Daar waar het noodzakelijk is i.v.m. bodemdaling moet het grondwaterpeil omlaag. Wel willen we dit per gebied bekijken. "

"De ChristenUnie wil de bodemdaling graag aanpakken, we moeten in sommige polders onderwaterdrainage aanleggen en in andere polders snel gaan experimenteren met andere teelten."

"50PLUS streeft naar een meer intensieve samenwerking tussen waterschappen en Provinciale Staten."

"Ook hier geldt dat ruimte voor maatwerk belangrijk is. Geen provinciebrede regeling, maar aandacht voor de menselijke maat. Zorg dat alle belangen evenredig behartigd worden bij de besluitvorming, zodat gezamenlijk aan oplossingen kan worden gewerkt. Bijvoorbeeld met burgerjury’s, burgerfora en andere directe vormen van zeggenschap. "

"FVD hecht veel belang aan de agrarische sector en het grondwaterpeil moet in balans zijn met de behoeften van de landbouw."

14. Duurzamer huis

De provincie moet mensen met een laag inkomen subsidie geven om hun huis duurzamer te maken.

Eens

Geen toelichting gegeven

"D66 vindt het belangrijk dat de lasten van verduurzaming eerlijk worden verdeeld. Daarom steunen we de subsidieregeling Lokale Initiatieven Energietransitie, voor mensen met een laag inkomen en voor VvE’s. D66 wil dat eigenaren van windmolens meebetalen aan betere isolatie van huizen in de omgeving, en dat er klusteams komen om bewoners te adviseren over verduurzaming."

"Het halen van de klimaatdoelstelling vinden wij heel belangrijk. Maar wij snappen ook dat niet iedereen daar geld voor heeft. Mensen met een laag inkomen die hun huis willen verduurzamen willen we daarbij helpen. In het verkiezingsprogramma hebben we daarom voorgesteld om onder andere hiervoor een fonds op te richten. "

"De veranderingen die nodig zijn om zeker te zijn van de toekomst, moeten wel sociaal en eerlijk gebeuren. Verduurzaming heeft grote gevolgen en zal veel geld kosten. Die rekening van verduurzaming moeten we als samenleving eerlijk delen: ook bedrijven moeten hun steentje bijdragen. De provincie moet mensen met een kleine portemonnee helpen met de veranderingen die nodig zijn. "

"De Provincie moet veel meer investeren in maatregelen om woningen van mensen (om te beginnen met de laatste inkomens) te verduurzamen. Zo profiteren ook mensen met lagere inkomens van een lagere energierekening."

"De ChristenUnie wil dat de provincie zorgdraagt dat bij de uitwerking van de energietransitie alle inwoners uit alle lagen van de bevolking kunnen profiteren van deze transitie."

"Als het kabinet het kllmaatbeleid niet goed vormgeeft kan energie-armoede ontstaan. GroenLinks wil dat de provincie met het rijk en de gemeenten haar inwoners met een laag inkomen de kans geeft om hun woning te verduurzamen. "

"De Partij voor de Dieren wil dat de provincie ruim baan geeft aan initiatieven die zorgen voor een verduurzaming van woningen (energieneutraal of -positief en gasloos). De meest duurzame energie is energie die je niet verbruikt. Energiebesparing is daarom zeker zo belangrijk als duurzame energieopwekking. Met een subsidie worden ook bewoners met een laag inkomen in staat gesteld om hun energieverbruik structureel terug te brengen."

"50PLUS wil dat provincies subsidies voor het verduurzamen van woningen aan eigenaren beschikbaar stellen. De leeftijd van de aanvrager mag geen rol spelen in het al dan niet toekennen van de subsidie."

"DENK vindt het van belang dat wij meer inzet plegen op het verduurzamen en vergroenen van onze gebouwen. Dit draagt bij aan een schoner milieu en aan kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. DENK wil daarom dat de overheid mensen die hun huis isoleren een subsidie geeft, ook als hierdoor belastingen wat omhoog gaan."

"We dienen de duurzaamheidstransitie sociaal in te steken, anders is de transitie niet duurzaam. Tot nu toe betalen minima relatief meer aan de duurzaamheidstransitie en profiteren hier minder van dan hogere inkomens. Dit moeten we doorbreken, ook vanuit de provincie."

"Wat Code Oranje betreft moet de provincie de energietransitie van onderop organiseren, investeren in duurzame economie en burgerinitiatieven en coöperaties op dit gebied stimuleren en ondersteunen. Wij staan voor een democratie waarin burgerinitiatief uitgangspunt en dit is bij uitstek een thema waar dat kan. Ondersteun mensen die willen omschakelen naar duurzame oplossingen. De provincie kan dit stimuleren, ook met behulp van subsidies."

"Is goed voor milieu en minder bedeelden moeten ook hieraan kunnen meewerken."

Geen van beide

"Wij zijn voor sober financieel beleid om lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden. Daarnaast vinden wij het essentieel dat de veranderingen haalbaar en betaalbaar zijn. "

Oneens

"De VVD vindt dat iedereen in Zuid-Holland de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar huis te verduurzamen. Wanneer dit voordeel alleen bij een bepaalde groep ligt, valt een ander deel buiten de boot. Verduurzamen doen we met z'n allen."

"FVD is tegen de ondoordachte plannen voor de energietransitie van het Kabinet Rutte die in absurd hoge kosten resulteren voor een verwaarloosbaar effect op het klimaat."

"Subsidies voor duurzaamheidsprojecten in de eigen woning kunnen verstrekt worden door gemeenten en Rijk. De provincie kan gemeenten wel financieel ondersteunen bij het stimuleren van inwoners in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen."

15. Grote winkelcentra

De provincie moet grote winkelcentra buiten de bebouwde kom toestaan.

Eens

"Gemeenten zijn volgens de VVD prima in staat om dit zelf te beslissen. Wel vinden we dat nieuwe winkelcentra iets toe moeten voegen en bestaande ondernemers niet oneerlijk moeten beconcureren."

Geen toelichting gegeven

"Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang."

"Het is in elk geval niet aan de provincie om het te verbieden. We gaan voor 'bestuur op maat'. Code Oranje wil de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. We zien vooral een rol voor de provincie als het gaat om afstemming tussen gemeenten en regio’s. De provincie kan een verbindende rol houden als het gaat om het organiseren van de samenwerking op regionaal niveau."

"FVD is voor een beleid dat de detailhandel in de binnensteden ondersteunt maar er moet ook ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Het tegengaan van leegstand in de binnensteden gaat voor ontwikkeling van detailhandel buiten de bebouwde kom."

Geen van beide

"Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een verhitte woningmarkt. DENK vindt dat er meer (gezamenlijke) woonruimte moet komen voor sociale huur, ouderen, starters, studenten, asielzoekers en de maatschappelijke opvang. Ook kunnen in buurthuizen vrije creatieruimten gerealiseerd worden. "

Oneens

"D66 vindt het belangrijk dat winkels in dorpen en steden behouden blijven. Bovendien zijn er behoorlijk wat bedrijventerreinen die geheel of gedeeltelijk leegstaan in Zuid-Holland. D66 wil dat bestaande winkelgebieden in dorpen en steden levendig blijven en wil leegstaande bedrijventerreinen herontwikkelen, in plaats van nieuwe winkelcentra in het groen te gaan bouwen."

"Juist de winkeliers in de stad of de dorpstraat zorgen ervoor dat een stad of dorpskern levendig en gezellig blijft. Wij zijn solidair met hen. En zeg nou zelf, je zou die gezellige winkelstraat toch ook niet willen missen?"

"De PvdA is voor het versterken van de binnensteden en dorpskernen: winkels in het centrum van steden en dorpen verdienen onze steun, niet nieuwe winkelcentra buiten de bebouwde kom. Zo behouden we voorzieningen in de buurt en levendigheid in dorpen en steden. Ook behouden we het groene landschap buiten de bebouwde kom."

"Buiten bestaande winkelgebieden is geen plaats voor grootschalige winkels zoals outletcentra, binnen deze gebieden kan dit alleen als de bestaande winkels in het gebied hier geen nadelige gevolgen van ondervinden."

"Voor de leefbaarheid van stads- en dorpscentra, maar ook voor de leefbaarheid van dorpsgemeenschappen, is een florerende middenstand van eminent belang. Het is daarom verstandig de winkels niet alleen in, maar ook binnen de centra te concentreren. Dit kan eveneens de vergrijzing van kleine kernen tegengaan. "

"De ChristenUnie wil dat middelgrote winkelcentra zich in eerste instantie richten op de lokale bevolking. Daarom hoeven deze niet uit te breiden. Daarnaast wil de ChristenUnie niet dat er in gebieden buiten de bebouwde kom gebouwd wordt."

"Binnen de bebouwde kom staan veel panden leeg en zijn er voldoende mogelijkheden voor winkels. Het weinige groen in Zuid-Holland mag van GroenLinks niet wijken voor winkelcentra"

"De Partij voor de Dieren wil dat de detailhandel gecentreerd wordt in de diverse gemeentelijke kernen om zo leegstand tegen te gaan, zodat lokale en andere ondernemers het hoofd boven water kunnen houden en het een aantrekkingskracht heeft naar de centra. De Partij voor de Dieren wil geen enorme outletcentra en andere megabedrijven in het buitengebied om hierdoor het koopgedrag te verminderen en bij te dragen aan minder milieubelasting."

"Niet als dit ten koste gaat van de meer kleinschalige detailhandel van het midden en klein bedrijf. "

"Het is aan gemeenten om de effecten op de lokale economie en de leefbaarheid te beoordelen en te bepalen of grote winkelcentra buiten de bebouwde kom worden toegestaan. In het geval dit effect heeft op de economie van meer gemeenten moet de provincie een coördinerende rol spelen."

"Kleinschaligheid heeft onze voorkeur."

16. Afschieten

De provincie moet stoppen met het afschieten van wilde dieren, ook als die schade veroorzaken.

Eens

Geen toelichting gegeven

"De PvdA protesteert al jaren tegen onnodig schieten van dieren in Zuid-Holland. We erkennen wel dat er soms gevaar ontstaat of dat andere -bijzondere- soorten dreigen te verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. Maar overlast van in het wild levende dieren wil de PvdA alleen op een diervriendelijke manier bestrijden. Dit gaat bijvoorbeeld om muskusratten, ganzen en damherten. "

"GroenLinks staat voor een respectvolle samenleving voor mens en dier. Er zijn voldoende andere manieren om te voorkomen dat er schade ontstaat. Bijvoorbeeld door de landbouwgronden anders in te richten of andere gewassen te planten. "

"De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie meer preventieve maatregelen moet nemen om landbouwschade door dieren, verkeersongelukken met dieren en aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Afschieten van dieren is niet effectief en veroorzaakt veel onnodig leed. Er worden enorme bedragen uitgegeven aan wrede doding van duizenden in het wild levende dieren. Dat geld kan beter worden ingezet voor preventief beleid dat wél effectief is en waarbij geen dieren worden gedood."

Geen toelichting gegeven

"Er zijn inmiddels diervriendelijker methoden om in zetten bij overlast en schade van dieren. Dus laten we die methoden gebruiken."

Geen van beide

"Plezierjacht verbieden we in Zuid-Holland. De Provincie staat alleen jacht toe op schadelijke dieren en exoten als deze aantoonbaar onaanvaardbare schade veroorzaken en andere methoden aantoonbaar geen resultaat opleveren. Als dieren maar een hele beperkte schade veroorzaken, moet deze schade vergoed worden in plaats van afschot. "

"NIDA is voor behoud en ruimte voor natuur. Het is te simplistisch om in alle gevallen het afschieten van wilde dieren te verbieden. "

Oneens

"Niemand wil wilde dieren zien lijden en daarom is het belangrijk dat we het aantal dieren niet te groot laten worden, zodat er voldoende eten is, weinig kans op schade en ongelukken."

"D66 wil niet dat dieren onnodig lijden. Als dieren dreigen te verhongeren of schade aanrichten, willen we dit op een diervriendelijke manier oplossen. Bijvoorbeeld door de dieren naar andere gebieden te verplaatsen. Jacht op wilde dieren mag alleen worden ingezet als laatste redmiddel om onevenredige schade te voorkomen, of om populaties te beheersen als deze een risico opleveren voor de natuur of onze samenleving."

"Als wilde dieren aanzienlijke schade veroorzaken doordat ze in te groten getale voorkomen moet het mogelijk blijven om dit te beheren. Dit mag echter niet zomaar. Hier moet wel een vergunning voor worden aangevraagd. "

"1. ter bescherming van weide- en akkervogels moet jacht gehandhaafd blijven. 2. wij zijn voor een continue afweging van faunabeheermethoden. Oftewel, moet er ingegrepen worden doen we dat, maar als dat niet nodig is doen we het niet. "

"Wanneer wilde dieren overlast veroorzaken of een gevaar vormen moet er de mogelijkheid zijn om de populatie beheersbaar te houden."

"50PLUS heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Steeds weer moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Als uiterst middel is het bejagen van dieren toegestaan."

"Een gebalanceerd wildbeheer is noodzakelijk om te voorkomen dat de situatie onhoudbaar wordt."

"Overlast van wilde dieren is plaatafhankelijk. In sommige situaties is het nodig om overschot te verhelpen. Beoordeling hiervan is aan Faunabeheer."

"Schade moet altijd worden voorkomen."

17. Kerncentrale

Zuid-Holland moet onderzoeken of het mogelijk is om een nieuwe kerncentrale te bouwen.

Eens

Geen toelichting gegeven

"De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen. 50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus."

"Kernenergie is een effectieve en veilige manier om energie op te wekken nagenoeg zonder CO2-uitstoot. FVD is voor onderzoek naar de bouw van een nieuwe kerncentrale (bv. naast de bestaande kerncentrale in Borssele). "

Geen van beide

"De VVD is voorstander van kernenergie als vervanging van kolen en gas. Het bouwen van een kernreactor in Zuid-Holland is een onderwerp voor de landelijke politiek. "

"Wij sluiten geen van de energiebronnen uit om de energietransitie op een goede manier het hoofd te bieden. Oftewel, blijkt dat het zonder nieuwe kerncentrale kan, dan prima. "

"De nodige discussie hierover is wat NIDA betreft niet klaar. Verdere onderzoeken voor de onderbouwing van mogelijkheden en risico's zijn nodig, maar dienen vooral op Rijks- en deels Europees niveau plaats te vinden, alvorens we hier op provinciaal niveau mee aan de slag gaan. "

"Zuid-Holland moet breed kijken naar de mogelijkheden voor alternatieve energie: aardwarmte of warmteterugwinning uit riolering, zonnepanelen, geothermiek, waterkracht, waterstof of windturbines. "

Oneens

"D66 is niet principieel tegen kernenergie, maar wij denken dat er nieuwere, betere en goedkopere technieken mogelijk zijn dan kernenergie, die écht duurzaam zijn en geen afval achterlaten. Bovendien is Zuid-Holland een dichtbevolkte provincie waarin veel woningen en bedrijven zijn gevestigd. Daarom is Zuid-Holland geen logische plek om een kerncentrale te plaatsen."

"Dit is een landelijk vraag. Hier gaat de provincie niet over. "

"De PvdA vindt kernenergie geen lange termijnoplossing. Kernenergie zorgt voor veiligheidsrisico’s. Het klopt dat kerncentrales een stuk schoner zijn dan bijvoorbeeld kolencentrales, maar kernenergie zorgt voor een afvalprobleem voor de komende honderdduizenden jaren. In de volle provincie Zuid-Holland moet er daarom geen ruimte of geld worden geïnvesteerd in de komst van een kerncentrale. "

"De SP wil geen kerncentrales in Zuid-Holland en zal zich hier sterk tegen verzetten."

"De ChristenUnie is tegen nieuwe kerncentrales, vanwege risico’s voor de veiligheid en vanwege het afvalprobleem."

"GroenLinks is tegen energieopwekking met kerncentrales in het dichtbevolkte Zuid-Holland. Bovendien is de mogelijkheid al vaak onderzocht en is de conclusie elke keer dat een kerncentrale in Zuid-Holland onhaalbaar is."

"De Partij voor de Dieren wil dat de provincie op geen enkele wijze medewerking verleent aan de bouw van nieuwe kolencentrales, een kerncentrale, (schalie)gaswinning, fracking, bedrijfsmatige houtstookinstallaties of projecten voor het verkrijgen van energie uit biomassa en afvalstoffen van de vee-industrie."

"DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht, de smerigste als eerst."

"Dat is geen taak voor de provincie, dat gaat iedere Nederlander aan. Maar ondertussen kan de provincie heel veel doen om duurzame energie te bevorderen. Samen met alle initiatieven van de Zuid-Hollandse inwoners op dit gebied. De provincie kan dit van onderop organiseren door te investeren in innovatie en door burgerinitiatieven en coöperaties op dit gebied te stimuleren en ondersteunen. "

"Is te gevaarlijke technologie."

18. Bruggen

Provinciale bruggen over kanalen en rivieren moeten tijdens de spitsuren dicht blijven voor de scheepvaart.

Eens

"Zuid-Holland is een waterrijke provincie. De vaarwegen zijn net zo belangrijk als de autowegen. Met steeds verdergaande technologie kan gebruik van vaar- en wegverkeer beter op elkaar worden afgestemd. Vervoer en transport worden steeds slimmer en zitten elkaar niet meer in de weg."

Geen toelichting gegeven

"D66 wil de doorstroming van verkeer op het water én op de weg verbeteren. Daarom willen we sluizen en bruggen aanpassen, zodat schepen buiten de spits minder lang hoeven te wachten en zonder bemanning kunnen passeren, maar ook om te voorkomen dat forenzen in de spits voor een open brug staan."

"Zeker. Bruggen kunnen wel even dicht blijven tijdens de spits zodat er geen extra files komen. Die zijn er al genoeg. "

"Het leven is al druk genoeg. Dus is het fijn als je 's ochtends snel op werk of opleiding kunt zijn en 's avonds op tijd weer thuis. Zolang er geen ernstige (financiële) noodzaak is, blijven bruggen daarom gesloten voor boten tijdens de spits. De PvdA vindt dat iedereen zeker moet kunnen zijn van goede mobiliteitsvoorzieningen. Het fiets- en autoverkeer en het ov moeten goed door kunnen stromen."

"Wij zijn voor verruiming van de openingstijden van de bruggen (het gaat om de avonduren) zodat de binnenvaart geen hinder ondervindt als de brug tijdens de spits dicht blijft. "

"De ChristenUnie wil onderzoeken of het mogelijk is dat bruggen tijdens de spits voor autoverkeer open blijven. Aan de andere kant willen we meer vervoer over water, zodat wegen ontlast worden."

"50PLUS wil dat bruggen voor de scheepvaart NIET meer tijdens de spitsuren open gaan. De overige deelnemers aan het verkeer willen ook tijdig aan het werk. De beroepsvaart en pleziervaart kunnen hierop ruimschoots anticiperen. "

"Tijdens de spits mogen bruggen niet geopend worden om boten door te laten gaan."

"De keuzes die we hierin maken dienen in ieder geval in het teken te staan van een efficiente en duurzame verkeersdoorstroom. Opstopping en filevorming zijn niet duurzaam. Daarnaast dienen we te investeren in betere alternatieven, zoals véél goedkoper OV."

"Het veroorzaakt extra files als de bruggen tijdens de spits open gaan. Kwestie van ‘slim organiseren’! Daar kan de samenleving prima zelf in samenwerken."

"Het fileprobleem moet voortvarend worden opgepakt. In elk geval moeten de provinciale bruggen dicht blijven tijdens de spitsuren."

"De waterverbindingen en het wegennet moeten slim op elkaar afgestemd: geen open bruggen in de spits."

"Voorkomt heel veel ergernis."

Geen van beide

Oneens

"Spitsurensluiting van bruggen krijgt geen steun, er wordt gezocht naar goede alternatieve manieren om weg- en scheepvaartverkeer samen te laten gaan. - Bestaande spitsurensluitingen voor de beroepsvaart worden getoetst met de nadruk op alternatieve oplossingen."

"Het sluiten van de bruggen belemmert de scheepvaart en werkt ook files op de weg in de hand. Enerzijds doordat de scheepvaart wordt belemmerd en er dan vaker vracht over de weg gaat. Met één scheepslading komen tientallen tot honderden vrachtwagens op de weg en wordt het dus veel drukker in de spits. Anderzijds gaan meer mensen in de spits de weg op, als dan de bruggen niet opengaan, waardoor het juist drukker zou worden in de spits. "

"De Partij voor de Dieren vindt dat duurzaam personen- en goederenvervoer over water milieuvriendelijker is dan autoverkeer Het verkeer over water mag voorrang hebben boven autoverkeer. "

19. Regionale omroepen

De provincie moet geld steken in de regionale omroepen.

Eens

"Inwoners van Zuid-Holland hebben recht op informatie en politici hebben de informatie nodig om goede beslissingen te kunnen nemen. Lokale en regionale journalistiek staan onder druk, en dat is gevaarlijk in een tijd van nepnieuws en de groeiende macht van algoritmes. De provincie steunt de regionale pers: goed functionerende journalistiek is essentieel voor een functionerende democratie en een goede machtsverdeling. "

"De SP wil extra middelen beschikbaar stellen om de Zuid-Hollandse journalistiek te versterken."

"Dit is primair een taak van de Rijksoverheid, maar de ChristenUnie ziet het belang van regionale omroepen in en wil dat deze gesteund worden waar dat nodig is."

"Eens, regionale omroepen vervullen een belangrijke regionale taak. De provincie moet de omroepen ondersteunen om hun informerende en journalistieke taak te kunnen blijven uitvoeren. "

"De Partij voor de Dieren vindt dat een samenleving het beste gedijt als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media dan ook essentieel. "

"De omroepen dragen bij aan de regionale cultuur en bekendheid."

"DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek en het bestuur en voor het inlichten van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming."

"De kwaliteit van lokale journalistiek is essentieel voor onze democratie en de kwaliteit hiervan heeft absoluut investering nodig. Niet alleen qua middelen voor betere onderzoeksjournalistiek, ook qua inclusief en representatief beleid. "

"Regionale omroepen voorzien in een behoefte, veel mensen zien en horen graag nieuws en reportages over de eigen regio."

"Het is belangrijk om regionale informatie te delen met de inwoners."

Geen van beide

Oneens

"De regionale omroepen krijgen al geld van het rijk. De VVD vindt het onnodig om hier extra geld bij te doen."

Geen toelichting gegeven

"We vinden het belangrijk dat regionale omroepen genoeg budget hebben om de journalistieke taak goed uit te voeren. Maar dit is sinds 2014 geen taak meer van de provincie. Wij vinden het belangrijk dat we ons bij de taken houden die we hebben afgesproken. In de Tweede Kamer maakt de D66-fractie zich wél hard om de regionale media goed haar werk te kunnen laten doen."

"Dit is volgens de wet een taak van de rijksoverheid en niet van de provincie. "

"Wij zien hierin geen rol voor de Provincie weggelegd. "

"Dit is geen kerntaak van de provincie. Daarbij is veel informatie tegenwoordig via internet beschikbaar."

"Mogen de omroepen zelf financieren."

20. Investeren in ov

De provincie moet bij voorkeur investeren in openbaar vervoer en niet in voorzieningen voor auto’s.

Eens

"Het wordt steeds drukker op de wegen, en meer autoverkeer leidt tot luchtvervuiling en CO2-uitstoot. D66 wil daarom dat het makkelijker wordt om je reis (deels) met een ander vervoersmiddel dan de auto af te leggen. We willen het aantal snelfietsroutes uitbreiden, we willen dat er op drukke trajecten vaker een trein, tram, metro of bus rijdt, en we willen investeren in maatwerk voor het OV in dunbevolkte gebieden."

"Bij de PvdA staan fiets en openbaar vervoer op één. Met overal in de provincie veilige fietspaden, goede stallingen en een betrouwbaar en betaalbaar ov-netwerk. Die maken we klimaatneutraal, voor iedereen betaalbaar en overal in de provincie beschikbaar. Gratis ov voor mensen met de laagste inkomens. Alleen als het echt niet anders kan, nemen we knelpunten weg door het aanleggen van nieuwe wegen. "

"Woon-werkverkeer met de eigen auto is daardoor voor veel mensen vrijwel niet meer op een normale manier mogelijk. Om deze bereikbaarheid op te lossen wil de SP niet inzetten op meer en meer wegen, maar vooral op een verbetering van het openbaar vervoer."

"De ChristenUnie wil investeren in slimmer, schoner en zuiniger verkeer met ruimte voor (snelle) fietsers en toegankelijk openbaar vervoer, als alternatief voor het eigen vervoer."

"Het wordt tijd verder te kijken dan asfalt. Zuid-Holland heeft al heel veel asfalt, van alle provincies heeft Zuid-Holland het dichtste wegennet. Doordat de OV verbindingen minder goed ontwikkeld zijn kiezen veel mensen noodgedwongen vaak nog voor de auto. Dat kan en moet anders om de provincie leefbaar en bereikbaar te houden."

"De Partij voor de Dieren wil een veilig, duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, ook voor mensen met een beperking en vormt overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto. "

"De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen vitaal te houden, ook met het oog op de leefbaarheid in de steden. Goede bereikbaarheid is daarbij voor 50PLUS essentieel. Het is te overwegen om inwoners van deze dorpen gebruik te laten maken van gratis openbaar busvervoer. Verder stimuleert de provincie het behouden van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een geldautomaat, in de dorpen."

"DENK vindt dat de provincie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets moet stimuleren. In plaats van nieuwe wegen aan te leggen, moet er geïnvesteerd worden in een goede infrastructuur voor fietsen en een goed, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer."

"We dienen een grote slag te maken in het veel goedkoper maken van het OV dit komt uiteindelijk ook ten goede aan een meer duurzame doorstroom aan autoverkeer (bij voorkeur zuinig en elektrisch). "

"Iedereen moet hiervan gebruik kunnen maken."

Geen van beide

"We denken dat het altijd om een mix gaat: auto’s, OV (ook over water) en fietsen. Dus niet óf óf, maar én én. Waar nodig kan de provincie burgeroverleg organiseren, waarbij alle belanghebbenden zelf aan maatoplossingen kunnen werken."

Oneens

"De VVD vindt dat er in alle vormen van vervoer geinvesteerd moet worden. Zowel de auto als OV."

Geen toelichting gegeven

"Het is niet een kwestie van OV of de auto. Dat is een ouderwetse gedachte. Het is een kwestie van investeren in OV, auto én fiets. We willen graag alle plekken bereikbaar maken met OV. We willen goede verbindingen tussen steden en dorpen met OV. Maar we willen ook investeren in snelfietsroutes én we willen filepunten aanpakken. In het bijzonder moeten we aandacht hebben voor de A4 bij Burgerveen, de A12 Gouwe-Oudenrijn, de A12-N11 bij Bodegravenboog, de A44/N44 bij Wassenaar, de A15 Papendrecht"

"Wij zijn een groot voorstander van het stimuleren van het OV. Echter, OV kan niet los gezien worden van het autoverkeer. 1. OV moet een concurrerend alternatief worden voor de auto 2. De belangrijkste verkeersknelpunten met spoed aanpakken. 3. Bevorderen lightrailverbinding, stimuleren spoorverbreding maar ook uitbreiden carpoolplekken, goede aansluiting op Rijkswegen voor waar veel logistiek verkeer plaatsvindt. 4. "Eerst bewegen dan bouwen". Dat geldt voor alle verkeersgebruikers. "

"De provincie moet investeren in openbaar vervoer; maar óók in goede bereikbaarheid per auto."

"LPZH is voor een juiste balans van diverse vervoersoplossingen. Hierbij moet te allen tijde gekeken worden naar de best mogelijke oplossing in een bepaald gebied, waarbij niet bij voorbaat één oplossing voor een andere wordt gekozen."

21. Locatie windmolens

Het moet de provincie zijn die de locatie van windmolens bepaalt, eventueel tegen de zin van gemeenten in.

Eens

"De provincie heeft de regie en voorkomt daarmee dat buurgemeenten elkaar onnodig overlast bezorgen, door windmolens te plaatsen aan de rand van de gemeentegrenzen."

"De gemeente mag als eerste beslissen. Als die er niet uit komen dan besluiten wij. Dat geldt ook als de gemeente er niet uitkomt met de buurtgemeente. Wij willen dat buurtgemeentes afspraken maken met elkaar over de plaatsing."

"De provincie is in staat om bovenregionale belangen af te wegen en kan daarom het best bepalen waar windmolens moeten worden geplaatst. "

"50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus. Voldoende draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd een voorwaarde voor plaatsing."

Geen van beide

"Bij eigen initiatieven rond alternatieve energie en die door derden streeft de Provincie altijd naar een goede inpassing, voldoende draagvlak en het serieus mee profiteren van de voorgestelde ontwikkeling door omwonenden. "

"In eerste instantie is de gemeente aan zet. Komen zij er niet uit en moet hij wel in die gemeente komen, dan bepaalt de provincie, eventueel tegen de zin van de gemeente in. "

Oneens

Geen toelichting gegeven

"D66 wil niet, zoals voorheen, vooraf gebieden aanwijzen voor de plaatsing van windmolens. We willen ieder voorstel voor plaatsing van windmolens toetsen op geschiktheid, om ook onbenutte plukjes grond, zoals langs water- en snelwegen, beschikbaar te maken. We willen dat de opbrengsten van windmolens gebruikt worden voor het beter isoleren van de omliggende huizen, om de energierekening van omwonenden te verlagen."

"Nederland mag niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen: schone energie is nodig. Helaas kunnen windmolens op land veel overlast veroorzaken. De provincie geeft spelregels voor nieuwe windmolens, maar hoort graag van gemeentes waar ze kunnen staan: zij kunnen goed inschatten op welke plek mensen er zo min mogelijk last van hebben en of de windmolens op een veilige plek staan."

"De ChristenUnie wil samen met gemeenten een integrale visie ontwikkelen over een afgewogen mix van energiebronnen als zon, wind, water, geothermie, waterstof, gas en warmtenetten."

"De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de ontwikkeling van zonneparken en windmolens stimuleert op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden. Hetzelfde geldt voor waterkrachtcentrales, waarbij vispasseerbaarheid een harde voorwaarde is. De provincie en de gemeenten moeten het draagvlak in de omgeving zo groot mogelijk maken, bijvoorbeeld door omwonenden te laten delen in de opbrengsten van de windmolens."

"DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding."

"Als de provincie windmolens plaatst buiten de scope van geluidsoverlast voor bewoners, dan hoeft de provincie niet tegen de zin van gemeenten windmolens te plaatsen. Samenspraak en draagvlak onder bewoners is essentieel voor een duurzame transitie."

"Juist het bepalen van locaties voor windmolens moet niet opgelegd worden, maar vanuit de inwoners worden bepaald. Laat inwoners vooral ook mede-eigenaar zijn van de opbrengst! We zien wel een verbindende rol voor de provincie als het gaat om onderlinge afstemming en als het gaat om het organiseren van de samenwerking op regionaal niveau."

"FVD is tegen windmolens omdat ze onrendabel zijn en draaien op subsidie de horizon vervuilen en overlast veroorzaken. Het kan niet zo zijn dat de Provincie de gemeenten dwingt om windmolens te plaatsen."

"Oneens. De provincie dient een coördinerende rol te spelen in de vraag hoe gemeenten bijdragen aan alternatieven voor energie. Gemeenten die meewerken en meedenken aan het halen van de energiedoelstellingen en het vinden van eigen locaties worden niet extra belast. Gemeenten die niet meewerken kunnen wel door de provincie worden verplicht."

"De gemeente bepaalt dit zelf."

22. Duinen

Bouwen aan de rand van de duinen moet verboden worden.

Eens

"Het CDA wil niet verder bouwen in de duinen. De duinen zijn prachtig en waardevol. Daar moeten we goed voor zorgen."

"We moeten zuinig zijn op de natuur en rust aan de kust. We laten daarom geen huisjes toe op het strand en de duinen mogen niet bebouwd worden. Natuur- en recreatiegebieden verkopen we niet aan de markt. Mooie landschappen met groen, water en de kust zijn van iedereen: daarom geen privatisering van strand, duinen en oevers. "

"Bijzondere landschappen, landschapselementen en natuurgebieden worden beschermd tegen ontwikkelingen die een schadelijk effect hebben op deze gebieden."

"1. Het kustpact moet verder uitgewerkt worden, waarbij rust, ruimte, natuur en veiligheid belangrijk zijn. 2. Geen grootschalige bebouwing langs de kust. "

"De ChristenUnie wil dat zichtlijnen vanuit de kust en op het land beschermd worden. Ook moeten natuurgebieden aan de rand van de duinen beschermd blijven."

"De Zuid-Hollandse kust is kwetsbare natuur. Nieuwe bebouwing zou ten koste gaan van deze kwetsbare natuur en van het landschap. Er zijn al voldoende mogelijkheden om te recreëren. GroenLinks wil onze kust mooi houden en niet volbouwen zoals de Belgische kust."

"Het strand vormt de grootste openbare ruimte van Zuid-Holland. Het is er voor iedereen en is gratis toegankelijk. Rust en stilte zijn de belangrijke immateriële waarden, die de kustgebieden kenmerken. De duinen beschermen ons. Wij moeten de duinen beschermen. De Zuid-Hollandse duinen en het strand blijven natuurlijk en goed beschermd. Er wordt niet gebouwd."

"Voordat nieuwe bedrijfsterreinen worden gerealiseerd, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om bestaande terreinen op te knappen. 50PLUS wil een ruimer beleid als het gaat om het permanent wonen in recreatiewoningen. De provincie gaat hierover in gesprek met de gemeenten."

"Bouwen in de natuur is niet nodig als we meer investeren in alternatieven, zoals hoogbouw (bij voorkeur rondom OV-knooppunten)."

"Het nationaal groen erfgoed moet behouden en waar mogelijk uitgebreid worden. Dit geldt voor de groene zomen, het duingebied en de groen-blauwe slinger."

Geen van beide

Geen toelichting gegeven

"Je begint niet met verbieden. Want er kunnen altijd uitzonderingen zijn. Maar in zijn algemeenheid willen de inwoners van Zuid-Holland dat de kust voor iedereen toegankelijk blijft. Er leven allerlei ideeën en sentimenten als het gaat om de (Zuid) Hollandse kust, afhankelijk van waar je bent. Wij pleiten ervoor om die zo veel mogelijk lokaal uit te werken, naar behoefte van - en in samenwerking met - de lokale bevolking."

"Het huidige beeld van de kust moet zoveel mogelijk behouden blijven en de veiligheid van de Nederlandse kust moet altijd prevaleren. Alleen in uitzonderingsgevallen kan bebouwing worden toegestaan. "

Oneens

"We zijn trots op ons mooie Zuid-Hollandse kust. De VVD vindt dat langs de kust bouwen met de natuur moet kunnen. Daarbij moeten de kenmerken die onze duinen zo mooi maken, behouden blijven."

Geen toelichting gegeven

"De Zuid-Hollandse kust behoort tot de mooiste natuur van Nederland en dat wil D66 zo houden. Dit betekent dat de kust extra bescherming nodig heeft. Nu is al vastgelegd waar wel en waar niet mag worden gebouwd. Wat D66 betreft blijft dat zo. Op plaatsen waar wordt gebouwd, mag dit de kust niet ontsieren en het ecosysteem niet verstoren."

"Er moet meer woonruimte komen."

23. Verbreden wegen

De provincie moet de provinciale wegen tussen de veiling in Naaldwijk en de snelweg verbreden (N222 en N213).

Eens

"Het Westland is een van de belangrijke motoren van de Zuid-Hollandse economie. Een goede en veilige bereikbaarheid is van belang. De VVD is voor het verbreden van de N222 en de N213 om zo de doorstroming te verbeteren en files te voorkomen."

Geen toelichting gegeven

"In 2015 heeft de provincie al besloten om de Veilingroute te verbreden. Daar wordt momenteel aan gewerkt. D66 wil daarom dat deze verbreding, zoals al is besloten, wordt uitgevoerd. Door niet terug te komen op genomen besluiten, verspillen we geen belastinggeld en blijft de provincie een geloofwaardige bestuurslaag."

"Zeker! De files moeten hier echt worden aangepakt. Op andere plekken overigens ook. Zoals: de Duinpolderweg, de derde fase N207 rond Boskoop, de verkeersveiligheid N209 bij Bergschenhoek. Verbetering kruispunt N214/N216. De N468 en overdracht naar Midden-Delfland. De veilingroute N222-N213. De N215 op Goeree-Overflakkee. Onderzoek naar tweede tunnelbuis onder Rodenrijsevaart v/d N471.Uitbreiding parallelstructuur A12 bij Moerkapelle, aanpak N209. Ontsluiting regio Boskoop enDuin en Bollenstreek."

"Voor de bereikbaarheid voor het vrachtverkeer van het Westland zijn deze verbredingen naar de A4 noodzakelijk. Daarnaast zetten we in op verbeteringen van fietsverkeer en ov in de provincie voor als je naar je werk of opleiding reist. "

"1. Goede ontsluitingen van bedrijventerreinen door rand- of rondwegen buiten de dorps- of stadskernen om. 2. Bevorderen goede aansluitingen op Rijkswegen vanuit gemeenten, vooral in de situaties waar veel logistiek verkeer plaatsvindt."

"Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Aanbevelingen uit het IPO-rapport ‘Seniorvriendelijk wegontwerp provinciale wegen’ worden betrokken bij de herinrichting. 50PLUS is niet voor de aanleg van zinloze wegen. Geen asfalt door de natuur tenzij dit onvermijdelijk is. Daar waar een beter alternatief beschikbaar is over bijvoorbeeld bestaande infrastructuur moet daarvoor gekozen worden."

"Zowel het vrachtverkeer als de verkeersveiligheid en (schone) lucht voor bewoners zijn in dit geval niet gebaat bij filevorming en opstopping. Door gebrek aan schone alternatieven draagt enkel een meer efficiente doorstroom van vrachtwagens bij aan verbetering van de situatie."

"Code Oranje kiest voor een goeie mix. Auto’s, OV (ook over water) en fietsen. Op deze plek is verbreding van de weg echt nodig, want het staat daar veel te vaak vast."

"FVD vindt mobiliteit en bereikbaarheid erg belangrijk en verbreding is voor de economie van het Westland van groot belang."

"Files moeten bestreden worden door een robuuste inrichting van de infrastructuur. Daar waar de infrastructuur tekort schiet, zoals op de Veilingroute, moet de weg verbreed worden. "

Geen van beide

"De aanleg van een nieuwe weg, of het verbreden van een bestaande weg, mag nooit leiden tot ernstige verkeersproblemen elders op het traject. Daarom dient tevens te worden onderzocht welke gevolgen de aanleg van een nieuwe weg heeft op knooppunten elders op het traject."

Geen toelichting gegeven

Oneens

"De omgeving van de veiling in Naaldwijk wordt aangepast, waardoor deze route ontlast wordt."

"Volgens GroenLinks heeft het Westland meer aan een goede spoorverbinding. Daarom hebben wij ook het initiatief genomen voor Westlandrail. In de dichtstgeasfalteerde provincie van Nederland werkt meer asfalt alleen maar averechts, het leidt tot meer verkeer, meer opstoppingen en meer files. "

"De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid, De PvdD wil het autoverkeer verminderen en het openbaar vervoer en duurzaam personen- en goederenvervoer over water verbeteren om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Ook wil de PvdD investeren in veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen."

"Slecht voor omwonenden."

24. Referendum

Bij grote beslissingen moet de provincie een referendum organiseren.

Eens

Geen toelichting gegeven

"Mensen weten zelf het beste wat er speelt in hun buurt of omgeving. Door bewoners invloed en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen buurt, zorg je voor oplossingen waar veel mensen zich in kunnen vinden. Daar maakt de PvdA graag geld voor vrij: de provincie investeert in nieuwe vormen van meedenken, passend bij het onderwerp en voor iedereen te begrijpen."

"De Partij voor de Dieren vindt dat een goed functionerende overheid open en transparant is en gelijke kansen biedt voor iedereen. De PvdD wil dat de provincie haar burgers actief betrekt bij de besluitvorming en perspectief biedt. Burgerinitiatieven en raadgevende referenda zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten. "

"50PLUS ziet mogelijkheden voor een bindend referendum op provinciaal en lokaal niveau. Zeker bij een voorstel tot gemeentelijke herindeling."

"DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie."

"Volmondig ja. Geef de inwoners zeggenschap over hun eigen provincie!"

"FVD is voor invoering van het Zwitserse model van referenda."

"LPZH wil inwoners en gemeenten kunnen betrekken bij besluitvorming. Belangrijke besluiten moeten worden voorgelegd aan onze inwoners, zodat een goede keuze gemaakt kan worden in het belang van de maatschappij. Hierbij is het van groot belang dat het geluid van direct betrokkenen gehoord wordt."

"Er moet veel meer inspraak voor de burgers komen."

Geen van beide

"De Provincie heeft geen mogelijkheid om een referendum te houden."

"Dit hangt erg af van de complexiteit van een vraagstuk, en in hoeverre dit zich laat lenen voor een simpel vóór of tegen, de gebondenheid van de uitkomst en de behoefte aan nuance en politiek leiderschap in desbetreffende kwestie."

Oneens

"De VVD is geen voorstander van referenda. Ze brengen complexe problemen terug tot een te simpele vraag en dat komt de besluiten niet ten goede."

"D66 is voorstander van een bindend correctief referendum. Dat kan alleen met een grondwetswijziging. Elk referendum dat een provincie organiseert is daarom een raadgevend referendum. Daar is D66 geen voorstander van. Om inwoners meer te betrekken wil D66 in plaats daarvan dat inwoners onder meer het recht van amendement krijgen, om wijzingen in te dienen op voorstellen waar de Provinciale Staten over beslissen."

"Nee. Wij hebben veel liever dat we van te voren al met mensen in gesprek gaan. We willen graag dat er ruimte is voor inwoners om voorstellen te doen en te participeren. Zo kan de inbreng van te voren meegenomen worden en omgezet worden in beleid. Daar wordt het beleid alleen maar beter van! Het referendum vinden we geen effectief middel. Het is heel moeilijk om een onderwerp in 1 zin te vatten waar je dan 'voor' of 'tegen' op kan zeggen. Er is geen ruimte voor nuances."

"1. De overheid is een instrument om de provincie te besturen. De gekozen bestuurders worden in staat geacht ook grote beslissingen te nemen. 2. Referenda leveren niet de kennis en kunde op die praten met de achterban van partijen en inwoners wel oplevert. "

"De ChristenUnie is tegen een referendum, de bevolking kiest al rechtstreeks haar vertegenwoordigers. Dat is de ‘representatieve democratie’ waar de ChristenUnie voor staat. Wel is de ChristenUnie er voorstander van om burgers meer te betrekken bij grote beslissingen."

"GroenLinks staat voor een democratische samenleving en menselijke politiek. Een referendum is een te grof middel dat duur is en niet geschikt voor alle onderwerpen. Volgens GroenLinks zijn er betere alternatieven om de inwoners te betrekken, zoals een burgerpanel of een verantwoordingsdag. "

25. Recreatiegebieden

De provincie moet meer geld steken in recreatiegebieden.

Eens

"We wonen in een prachtige provincie. Waar we niet alleen werken, maar ook ontspannen. De VVD wil overheid en ondernemers bij elkaar brengen om zo meer of betere recreatiegebieden te ontwikkelen."

"Recreatiegebieden maken Zuid-Holland leefbaar en aantrekkelijk, en leiden bovendien tot werkgelegenheid. D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden en gaat daarmee door."

"jazeker! Het CDA vindt het heel belangrijk dat mensen dicht bij huis kunnen genieten van de natuur en eropuit kunnen gaan. We vinden het heel belangrijk om het recreatienetwerk voor wandelen en fietsen te versterken. Daarnaast hebben ons de afgelopen periode ingezet voor vaarrecreatie. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van vaarroutes en het vergroten van de bereikbaarheid van de kust over water. Daar willen we mee door."

"Iedereen moet kunnen genieten van natuur en recreatie, ook mensen met weinig of geen inkomen. We maken ruimte voor verschillende vormen van recreatie en sport, zoals spelen, zwemmen en fietsen. Het wordt drukker, dus zijn nieuwe fiets- en wandelpaden nodig. We investeren daarom in het schoon, groen en toegankelijk houden van recreatiegebieden en stranden. "

"Investeren in natuur- en recreatiegebieden is investeren in de gezondheid van alle inwoners van deze provincie. Op beheer en onderhoud wordt niet bezuinigd. "

"1. Recreatie en toerisme is een sector die op het platteland voor veel inkomsten kan zorgen, zij kan bijdragen aan een vitaal platteland. 2. De provincie speelt een voorwaardenscheppende rol ten aanzien van recreatievoorzieningen. Deze mogen geen afbreuk doen aan de Bijbelse waarden, zoals zondagsrust en zedelijke normen. "

"De ChristenUnie ziet dat toerisme en recreatie in Zuid-Holland een ondergewaardeerde economische bedrijfstak is, waar meer in geïnvesteerd moet worden."

"Eens, mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. In recreatiegebieden krijgen mensen de mogelijkheid om te ontspannen en samen te zijn. Daarom moet de provincie investeren in natuur en recreatiegebieden"

"De Partij voor de Dieren vindt dat mensen en dieren in het sterk verstedelijkt Zuid-Holland behoefte hebben aan rust, stilte en ruimte. Dit kan voor mens en dier worden geboden in meer recreatiegebieden, maar recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschappelijke waarden. Alleen ecologisch verantwoorde recreatie is toegestaan in natuurgebieden, zoals fietsen en wandelen."

"50PLUS zet zich, waar mogelijk, in voor het creëren van recreatiemogelijkheden in de natuur zoals wandel- en fietspaden met een goede toegankelijkheid voor bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen."

"DENK is voor sport, recreatie en cultuur op maat."

"Recreatie buiten in de natuur dichtbij huis is nodig, goed voor de gezondheid en heeft de toekomst. Hierbij dienen we wel enkel te investeren in duurzame manieren van recreëren die geen negatieve gevolgen hebben voor de natuur."

"Veel mensen hebben aan Code Oranje laten weten hoe belangrijk het is om dicht bij huis te kunnen recreëren. Dat mag dan ook iets kosten. Eens dus."

"Zuid-Holland is dichtbevolkt. Dat betekent dat de verdeling van de ruimte heel zorgvuldig moet gebeuren. Voor alle mensen moet er ruimte zijn om goed te wonen, ruimte voor werkgelegenheid en ruimte om te recreëren. Het landschap moet zo aantrekkelijk mogelijk blijven dus we moeten zuinig zijn op het groen en de natuur in de Randstad."

"Recreëren is goed voor de leefkwaliteit."

Geen van beide

Oneens

Geen toelichting gegeven

"Er zijn voldoende recreatiegebieden. De provincie moet zich gaan concentreren op de kerntaken."

26. Opcenten

De provinciale belastingen (opcenten) moeten omlaag.

Eens

"De VVD vindt dat de provinciale belastingen moeten worden verlaagd waar en wanneer mogelijk. Er zal altijd efficient met belastinggeld om gegaan moeten worden, het is tenslotte geld van de Zuid-Hollanders."

Geen toelichting gegeven

"De opcenten worden niet verhoogd. Afhankelijk van andere prioriteiten, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van het openbaar vervoer, bekijkt de Provincie of het mogelijk is om de opcenten verder te verlagen. "

"50PLUS wil zich inzetten voor de verlaging van de motorrijtuigbelasting. Het tarief van de motorrijtuigenbelasting wordt vastgesteld door overheid en provincie (door middel van de provinciale opcenten). Over het jaar 2018 kwam er 3 miljoen meer binnen dan begroot. 50PLUS wil dat dit bedrag terugbetaald wordt aan de inwoners door een verlaging van de opcenten."

"DENK is voor het verlagen van de provinciale opcenten."

"De provincie is een rijke bestuurslaag. Dat geld moet niet op de bank blijven staan. Dus vandaar dat de belastingen niet omhoog moeten, zelfs omlaag kunnen."

"FVD is voorstander van belastingverlaging. Besparen op kosten door terug te gaan naar een kleinere en efficiëntere overheid. Er moet een prikkel zijn voor de provincie om kostenefficiënt te werken en de provincie moet zich concentreren op haar kerntaken."

"Zuid-Holland heeft de hoogste opcenten van Nederland. Het is van belang om deze de komende jaren stabiel te houden door deze niet te laten stijgen en financieel beleid te voeren die daarop inspeelt. Hierdoor verlagen de kosten op natuurlijke wijze."

"De provincie moet flink bezuinigen."

Geen van beide

"Natuurlijk zijn ook wij voor lage lasten. Maar we willen bijvoorbeeld ook veel investeren in wegen, OV, fiets en duurzame energie. Daar is geld voor nodig. Dat moet ergens vandaan komen. Je kan niet én investseren én lasten verlagen. Daar zijn we eerlijk over. "

"Wij zijn een voorstander van sober financieel beleid. Wij zijn niet per se een groot voorstander van het verlagen van de opcenten. Echter, de opcenten mogen ook geen melkkoe worden. "

"We dienen belastingen op meer sociale en duurzame wijze te innen en te besteden. Dus meer belasting op vermogen, verspilling en vervuiling, maar minder voor minima en minder voor duurzaam handelen."

Oneens

"D66 wil dat de vervuiler betaalt. Daarom hebben wij liever een heffing op CO2-uitstoot, bijvoorbeeld in de vorm van een kilometerheffing, dan het huidige systeem van wegenbelasting. Zolang dat nog niet is geregeld, wil D66 niet dat de wegenbelasting omlaag gaat."

"Verlaging van de provinciale belasting kan niet zonder bezuinigingen of verhoging van de kosten. In het verleden heeft de provincie de wegenbelasting verlaagd terwijl gebruik van het openbaar vervoer duurder werd. Dankzij de PvdA is dit teruggedraaid. Investeren in bereikbaarheid, werkgelegenheid, woningbouw, cultuur, sport en zorg verdient voor ons de voorkeur boven verlaging van de wegenbelasting."

"We staan voor grote uitdagingen zoals de energietransitie en de bodemdaling, daarom past het niet om de provinciale belastingen te verlagen."

"De provinciale wegenbelasting (opcenten) zijn de enige belastinginkomsten van de provincie. GroenLinks wil voldoende inkomsten hebben om alle noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. Bovendien en zijn ze de laatste jaren al gedaald terwijl de OV-tarieven stegen. GroenLinks wil dat meer in evenwicht brengen zodat OV betaalbaarder en aantrekkelijker wordt (net als de fiets). "

"De Partij voor de Dieren wil het openbaar vervoer aantrekkelijker maken en het autorijden minder aantrekkelijk. De PvdD wil het geld van de opcenten gebruiken voor een beter en meer toegankelijk openbaar vervoer. "

27. Randstadrail

Er moet een nieuwe tramverbinding (Randstadrail) komen tussen Den Haag en Rotterdam, met een halte bij Rotterdam The Hague Airport.

Eens

"De VVD wilt dat je op een makkelijke en snelle manier van de grote stations naar Rotterdam The Hague Airport kan komen. Het vliegveld moet met het openbaar vervoer zonder teveel tussenstops of overstappen kunnen worden bereikt."

Geen toelichting gegeven

"Eens. Die verbinding kan veel beter."

"De PvdA wil dat mensen zeker kunnen zijn van reizen zonder gedoe. Waar je ook woont, je moet altijd kunnen vertrouwen op goed, betaalbaar en comfortabel openbaar vervoer. De PvdA steunt de komst van nieuw openbaar vervoer, al is het belangrijk dat eerst onderzoek wordt gedaan naar de bestaande metrolijnen: een halte bij Rotterdam The Hague Airport moet wel nuttig zijn. "

"Wat de SP betreft is mobiliteit een recht dat geldt voor alle inwoners van Zuid-Holland. Wij zetten daarom in op een betere bereikbaarheid van de stations, meer busbanen en een milieuvriendelijk en slim openbaar vervoer met bussen, trams, light railway en treinen."

"De ChristenUnie wil investeren in het Openbaar Vervoer, daarmee zorgen we voor een schonere lucht en ontlasten we de autowegen."

"50PLUS wil dat de provincies in samenwerking met de landelijke overheid de verbindingen tussen de Randstad en de andere delen van Nederland optimaliseren."

"Om het milieu te ontlasten en files te verminderen, pleit DENK onder meer voor een Randstadrail-verbinding tussen Den Haag en Rotterdam (met een halte bij Rotterdam The Hague Airport)."

"Wij streven naar een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets. Dus ja, deze verbinding helpt de Zuid-Hollander vooruit."

"FVD vindt investeren in mobiliteit en bereikbaarheid erg belangrijk."

"Uitgekiende snelle OV-verbindingen zijn nodig om een (groot) deel van het woon-werkverkeer af te wikkelen. Een sneltramverbinding tussen Rotterdam en Den Haag is al gerealiseerd, maar een aansluiting op Rotterdam The Hague Airport is welkom. "

Geen van beide

Oneens

"Er ligt al een Randstadrail-verbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Vanaf de haltes Meijersplein en Rotterdam Centraal is het vliegveld goed per bus te bereiken. D66 vindt het onverantwoord om honderden miljoenen belastinggeld uit te geven voor een nieuwe tramlijn waarmee de reistijd maar vijf minuten wordt bekort."

"Er is op dit moment een prima verbinding via het OV. Daarnaast moeten we burgerluchtvaart vanaf RTHA niet met dergelijke maatregelen stimuleren. Aangezien wij zelfs zijn voor onderzoek naar uitplaatsing is ons standpunt daarin duidelijk. "

"Rotterdam The Hague Airport is via Meijerplein al verbonden met de Randstadrail. Bovendien vindt een meerderheid van de Provinciale Staten met GroenLinks dat het vliegveld op termijn weg moet. GroenLinks wil dan ook niet een verbinding met het vliegveld aanleggen ten koste van de waardevolle natuur tussen Rotterdam en Delft, maar liever de railverbindingen tussen de steden zelf verbeteren. "

"De Partij voor de Dieren wil veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, ook voor mensen met een beperking en vormt overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto, maar wil ook minder vliegverkeer. Daarom wil de PvdD het vliegen niet aanmoedigen via een goed openbaar vervoer."

"De huidige OV-verbinding met Rotterdam The Hague Airport kan beter, maar is voldoende. Er zijn goedkopere verbeteringen denkbaar dan een nieuwe tramverbinding. De hoge kosten hiervoor kunnen we beter investeren in véél goedkoper OV. "

"Minder vliegverkeer is een betere oplossing."

28. Vakantiewoningen

De provincie moet toestaan dat vakantiewoningen het hele jaar door bewoond worden.

Eens

"Het is nu al voor velen bijna onmogelijk om aan een betaalbare woning te komen. De VVD vindt dat we mensen niet uit hun vakantiehuis moeten zetten, terwijl dit hun huis is."

Geen toelichting gegeven

"50PLUS wenst een ruimer beleid voor wat betreft het permanent wonen in (voorheen) recreatiewoningen. Er is ‘krapte’ op de markt voor wat betreft woningen voor ouderen. Ruimer beleid kan gezien worden als een adequate manier voor het ondervangen van dit probleem. Tevens ontstaat hierdoor een betere doorstroming op de krappe woningmarkt."

Geen toelichting gegeven

"We dienen hier, afhankelijk van de fysieke en sociaal-economische omstandigheden van een huishouden, meer soepel mee om te gaan dan nu het geval is. Daarbij dienen we gepaste afspraken te maken met huishoudens voor de heffingen."

"Als de mensen daar zelf geen probleem mee hebben, waarom moet de provincie het dan verbieden?"

"Dit is een goed manier om het gebrek aan woonruimte op te lossen."

Geen van beide

"Er is grote druk op de woningmarkt. Het is daarom aan gemeenten om hierover te besluiten."

Oneens

"Vakantiewoningen zijn bestemd voor recreatie, niet voor permanente bewoning. Wanneer vakantiewoningen toch permanent worden bewoond, ontstaat ergens anders (meestal in natuurgebied) weer behoefte aan nieuwe vakantiewoningen. Dat is wat D66 betreft niet de bedoeling. D66 vindt daarom dat vakantiewoningen moeten worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: recreatie."

"Nee. Vakantiewoningen zijn voor vakantie. "

"Vakantiehuizen zijn niet bedoeld om permanent in te wonen. Nu zijn er te weinig goedkope woningen in Zuid-Holland. Daarom moet er fors worden bijgebouwd, zodat iedereen die in een vakantiehuis woont een huis kan krijgen in een fijne buurt. "

"Recreatiewoningen hebben geen woonfunctie. Het permanent bewonen van deze woningen is wat de SP betreft daarom niet toegestaan en dient door de gemeenten te worden gehandhaafd. "

"1. Het permanent wonen is in beginsel niet wenselijk 2. huidige situaties oplossen door persoonsgebonden beschikkingen"

"De ChristenUnie wil dat er genoeg betaalbare woningen zijn, zodat mensen niet in een vakantiehuis hoeven te wonen en deze gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn."

"Vakantiewoningen zijn niet berekend op permanente bewoning. Ze worden anders gebouwd dan reguliere woningen, hebben minder voorzieningen dan woonhuizen en liggen vaak in kwetsbare natuur. "

"De Partij voor de Dieren vindt dat recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor permanente bewoning. Recreatiewoningen zijn geen reguliere woningen en voldoen vaak bouwtechnisch (volgens het Bouwbesluit, bijvoorbeeld ventilatie) niet aan de daartoe te stellen eisen."

"Oneigenlijk gebruik."

29. Burgerpanel

Er moet een burgerpanel komen dat mee mag praten over alle onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt.

Eens

"De VVD vindt het belangrijk dat Zuid-Hollanders betrokken worden bij onderwerpen die spelen in de provincie. Als inbreng van deze burgerpanels tot betere participatie en besluiten leidt, juicht de VVD dat van harte toe."

"D66 vindt het belangrijk om inwoners bij de politiek te betrekken. Om specifiek jongeren meer bij de provincie te betrekken, wil D66 een jongerenraad instellen. In andere provincies zoals Overijssel bestaat dit al en is het erg succesvol."

"Mensen weten zelf het beste wat er speelt in hun buurt of omgeving. Door bewoners invloed en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen buurt, zorg je voor oplossingen waar veel mensen zich in kunnen vinden. Daar maakt de PvdA graag geld voor vrij: de provincie investeert in nieuwe vormen van meedenken, internetenquêtes: passend bij het onderwerp en voor iedereen te begrijpen. "

"De ChristenUnie is voorstander van meer burgerparticipatie, een burgerpanel kan daar een invulling van zijn."

"GroenLinks staat open voor nieuwe initiatieven waarbij inwoners meepraten met provinciale onderwerpen. De afgelopen twee jaar is daarom de V100 (een verantwoordingsdag) georganiseerd. Een burgerpanel is ook een mogelijkheid om inwoners te betrekken bij de provinciale politiek. "

"De Partij voor de Dieren wil dat de provincie inwoners actief bij de politiek en besluitvorming betrekt onder meer door hen de mogelijkheid te geven eenvoudig kennis te nemen van besluiten en daarmee zeggenschap en perspectief biedt. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten. Daarom wil de PvdD dat het burgerinitiatief wordt gestimuleerd en eenvoudiger wordt gemaakt."

"50PLUS omarmt het concept ‘Burgerinitiatief’, waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om thema’s te agenderen en bespreekbaar te maken in de vergadering van Provinciale Staten."

"Ja een burgerpanel draagt bij aan de nodige burgerparticipatie en inzicht voor politici in de beleving en ervaringen van burgers over politiek-maatschappelijke kwesties. "

"Dit is precies wat Code Oranje wil. Laat inwoners meedenken, meedoen en meebeslissen. Doen dus!"

"Een burgerpanel is vaak een afleidingsmanoeuvre. Echte inspraak gaat via bindende referenda. Door meebeslissen in plaats van meepraten."

"LPZH wil inwoners en gemeenten kunnen betrekken bij besluitvorming. Belangrijke besluiten moeten worden voorgelegd aan onze inwoners, zodat een goede keuze gemaakt kan worden in het belang van de maatschappij."

"Er moet veel meer inspraak voor de burgers komen."

Geen van beide

"De SP is voorstander van een goede communicatie met haar inwoners. Inspraak en draagvlak zijn daarbij belangrijk. Inwoners van Zuid-Holland kunnen via de wettelijke mogelijkheden tot inspraak meepraten over ontwikkelingen in de provincie."

"Wij zjin voor het betrekken van inwoners bij standpunteninname. Wij zien deze betrokkenheid en raadpleging echter wel graag lopen via de partijen. Oftewel, als iedereen goed de tijd neemt om naar de achterban te luisteren is de behoefte aan een burgerpanel volgens ons niet nodig. Het kan aanzienlijk schelen in besluitvorming zonder aan draagkracht en kennisdeling in te boeten. "

"DENK is voor meer democratie in de provincie. DENK staat bijvoorbeeld dan ook voor het gebruiken van digitale meningspeilingen om de meningen van Zuid-Hollanders mee te kunnen nemen bij provinciale besluiten."

Oneens

Geen toelichting gegeven

"Een burgerpanel is ook maar een besloten clubje mensen die andere mensen weer van advies voorziet. We willen graag dat er ruimte is voor alle inwoners om voorstellen te doen en te participeren. En we kunnen ons ook voorstellen dat je alleen mee wilt denken als er iets in jouw eigen omgeving speelt. Bijvoorbeeld als er een weg wordt aangelegd. Of als de verkeersveiligheid van een provinciale weg beter kan. "

30. Zonnepanelen

Het moet verboden worden om een weiland vol te zetten met zonnepanelen.

Eens

"De VVD vindt het zonde van de mooie Zuid-Hollandse weiden, met het grazende vee, te gebruiken voor zonnepanelen. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op zoveel mogelijk daken."

Geen toelichting gegeven

"1. Wij zijn voor dubbel grondgebruik, oftewel, zonnepanelen op gebouwen die al een plaats innemen op de schaars beschikbare grond in Zuid-Holland. 2. Daarnaast hebben wij de huidige landbouwgrond nog hard genoeg nodig voor landbouw en veeteelt. "

"FVD vindt de aanleg van zonneparken op waardevolle landbouwgrond gebaseerd op de ondoordachte klimaatwet niet effectief."

"Natuur heeft voorrang."

Geen van beide

"Geen verbod, maar NIDA zet wel in op betere, minder storende alternatieven. Zoals zonnepanelen op daken of op geluidschermen langs wegen. Investeren in schone energiebronnen als zon, water en wind is nodig voor van onze gezondheid, de natuur en een wereld in balans."

Oneens

"D66 wil alle mogelijke middelen inzetten voor verduurzaming. We verkiezen zonnecellen op daken boven zonneweides, omdat we dan optimaal gebruik maken van de schaarse ruimte. Maar omdat alle middelen nodig zijn, willen we zonneweides niet verbieden. Ook gaan we onderzoeken of we zonnecellen kunnen plaatsen op ongebruikte provinciegrond, en ondersteunen we bewonersinitiatieven om collectief zonnepanelen te plaatsen."

"Een deel van onze weilanden hebben we nodig voor onze voedselvoorziening. Niet handig om daar aan te komen. Maar er zijn ook weilanden waar het wel kan. Zonnepanelen zijn belangrijk voor de verduurzaming van onze energie. Ook wij willen de omslag maken naar duurzame energie en ons houden aan het Parijs-akkoord. Wij vinden het wel belangrijk dat er goed wordt gekeken naar hoe de zonnepanelen worden neergezet zodat het zo goed mogelijk opgaat in de omgeving. "

"Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de manier waarop wij nu leven in Zuid-Holland. Schone vormen van energie zijn daarom nodig. Zoveel mogelijk daken die daarvoor geschikt zijn , willen we laten voorzien van zonnepanelen, als dat past in de omgeving. Vervolgens kan een weiland met zonnepanelen ook van pas komen, maar de plaatsing van zonnepanelen mag niet ten koste gaan van landschappelijke waarden."

"Er komt een mogelijkheid zonne-energieprojecten te ontwikkelen in de diepere veenweidegebieden die op termijn niet langer geschikt zullen zijn voor hun huidige agrarische functie. Gebieden waar wel landbouw en veeteelt mogelijk blijft, zijn minder geschikt voor zonnepanelen."

"De ChristenUnie wil dat voor zonnepanelen eerst alle mogelijkheden op de daken benut zijn. Daarbij is de ChristenUnie tegenstander van zonnepanelen op landbouwgrond. Op sommige locaties, waar een weiland geen landbouwgrond is, kan dit echter wel toegestaan worden."

"Oneens, het is belangrijk om schone energie op te wekken. Zonnepanelen moeten zoveel mogelijk worden geplaatst op daken en gebouwen, maar ook zonnevelden zijn een alternatief. Wel is van belang dat locaties zorgvuldig zijn afgewogen naar effecten op de omgeving en de omwonenden kunnen profiteren van zonnevelden in hun omgeving."

"Niet gebruikte landbouwgronden krijgen bij voorkeur een natuurbestemming, bijvoorbeeld om bestaande natuurgebieden te vergroten of om verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden. Wanneer dat niet mogelijk is, is het plaatsen van zonnepanelen een optie. Op zonneweides wordt in ieder geval geen landbouwgif gebruikt, waarmee ook de omgeving belast wordt."

"50PLUS ziet in de openbare ruimte veel meer mogelijkheden voor de toepassing van zonne-energie. Daarbij denken we in de eerste plaats aan dakpannen en vangrails met zonnecellen en aan platte daken met zonnepanelen. Daarnaast is 50PLUS voorstander van de aanleg van zonneparken en het optimaliseren van de bijbehorende infrastructuur, mits dit niet ten koste gaat van duurzame landbouwgrond en overheidsgebouwen."

"Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond."

"Je begint niet met verbieden. Volgens Code Oranje kan dit best een nuttige bijdrage leveren aan onze energievoorziening. Hoewel een weiland natuurlijk ook natuurwaarde heeft en van nut is voor het boerenbedrijf. Kortom: het is niet zwart/wit. Wij pleiten ervoor om dit soort vragen zo veel mogelijk lokaal uit te werken, naar behoefte van - en in samenwerking met - de lokale bevolking."

"De provincie moet met gemeenten overleggen op welke manier de gemeenten kunnen bijdragen aan alternatieven voor energie. De provincie bepaalt niet of het ene duurzame energieproject beter is dan het andere. Het uitgangspunt moet zijn dat de gemeenten zelf bepalen hoe zij de energieopgave invullen."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Kolencentrales Extra belangrijk

Alle kolencentrales in Zuid-Holland moeten dicht.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Het klimaat gaat ons allemaal aan en we moeten er met z'n alle voor zorgen dat we onze planeet leefbaar achter laten voor de volgende generatie. De VVD is tegen papieren schijnmaatregelen. Dat is voor niemand goed, daarom houden we ons aan het klimaatakkoord voor sluiting in 2030."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "D66 wil dat alle energie in Zuid-Holland uiterlijk in 2050 duurzaam wordt opgewekt. Dat betekent dat alle kolencentrales moeten sluiten. Hoe sneller we door energiebesparing en door de ontwikkeling van duurzame energiebronnen kunnen overgaan tot het sluiten van de kolencentrales, hoe beter."

 • CDA: Eens

  "Het CDA wil dat de energievoorziening in Zuid-Holland in het jaar 2050 CO2-neutraal is. Parijs-akkoord dus. We willen de overgang maken naar duurzame energie en daar willen we geld voor uittrekken. Dat kan bijvoorbeeld door een investeringsfonds voor energietransitie en duurzame mobiliteit, inclusief investeringsprogramma’s. Dat fonds moet zo mogelijk revolverend zijn, dat betekent dat het uitgeleende geld weer terugkomt en beschikbaar is voor andere projecten. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA kiest voor een schoon Nederland, omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei. In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Bij de overgang naar duurzaamheid past het niet dat we nog investeren in fossiele energie: tijd voor schone en veilige energie. "

 • SP: Eens

  "De Provincie doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om het sluiten van de resterende kolencentrales te bevorderen."

 • SGP: Geen van beide

  "In dit kader hebben wij 3 heel duidelijke standpunten: 1. Sluit geen huidige energiebronnen af als er nog niet voldoende alternatieven zijn (of geen kwalitatief goede alternatieven zijn) om de energietransitie te laten slagen. 2. het moet haalbaar en betaalbaar zijn 3. kan een energiebron afgesloten worden met inachtname van de punten 1 en 2 dan graag dicht. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie zet zich in voor een groene en duurzame toekomst, daarom moeten we de overstap maken naar duurzame energiebronnen."

 • GroenLinks: Eens

  "Kolencentrales zijn de meest vervuilende en CO2 veroorzakende vorm van elektriciteitsopwekking in Nederland en nog gesubsidieerd ook. Met de sluiting van kolencentrales slaan wij dus drie vliegen in een klap: wij halen onze klimaatdoelstellingen, maken de lucht gezonder en besparen vele miljoenen aan subsidies."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Kolencentrales maken gebruik van fossiele en niet duurzame energievoorziening. De Partij voor de Dieren wil af van de fossiele energievoorziening en een omschakeling naar duurzame energie. Daarom wil PvdD dat de provincie op geen enkele wijze medewerking verleent aan de bouw van nieuwe kolencentrales, een kerncentrale, (schalie)gaswinning, fracking, bedrijfsmatige houtstookinstallaties of projecten voor het verkrijgen van energie uit biomassa en afvalstoffen van de vee- industrie."

 • 50PLUS: Eens

  "De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen."

 • DENK: Eens

  "In Nederland wordt de laatste jaren steeds vaker hout bijgestookt in kolencentrales. Het probleem is dat energiebedrijven niet transparant zijn over de herkomst van het hout. Lang niet al dit hout is duurzaam. De overheid moet daarom stoppen met subsidies voor verbranding van hout in kolencentrales, ook omdat wij willen dat de kolencentrales dicht gaan en het daarom niet gepast is om deze vieze energiecentrales te subsidiëren. "

 • NIDA: Eens

  "We moeten investeren in schone energiebronnen als zon, water en wind. "

 • Code Oranje: Eens

  "Je kunt de klimaatverandering onderschrijven of ontkennen, maar schone lucht, schoon water en schone energie wil iedereen. Wat ons betreft moet de provincie de energietransitie van onderop organiseren, investeren in schone energie en burgerinitiatieven en coöperaties op dit gebied stimuleren en ondersteunen. De grootste vernieuwingskracht ligt bij inwoners en ondernemers. Dit is bij uitstek een thema waar die kracht kan worden benut."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Onze kolencentrales behoren tot de schoonste en efficiëntste ter wereld. Een uitstekende energiebron waar we zeker nog niet vanaf moeten omdat er nu nog geen goed alternatief voorhanden is."

 • LPZH: Geen van beide

  "De provincie moet breed kijken naar de mogelijkheden voor alternatieve energie: aardwarmte of warmteterugwinning uit riolering, zonnepanelen, geothermiek, waterkracht, waterstof of windturbines. Maar er moeten geen centrales worden gesloten zonder dat er al een vervangbare oplossing gereed is."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Is slecht voor het milieu en we moeten naar duurzame energieopwekking."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Oude tradities Extra belangrijk

Oude tradities, zoals carbidschieten, moeten toegestaan blijven, ook als ze gevaarlijk zijn of schadelijk voor de natuur.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Nederland kent vele mooie tradities en dat moeten we vooral zo houden. De VVD vindt dat er al genoeg regels zijn rondom deze tradities en wil vooral onze identiteit bewaren. Uiteraard staat veiligheid voorop en moet illegaal vuurwerk worden bestreden."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "Tradities maken deel uit van onze cultuur en kunnen mensen samenbinden. D66 vindt het belangrijk om tradities te koesteren, maar niet als dit tot tot gevaarlijke situaties of zelfs (letsel)schade leidt. Bij het geven van vergunningen voor bijvoorbeeld carbidschieten vindt D66 dat de provincie oog moet hebben voor de schade, overlast en risico’s."

 • CDA: Geen van beide

  "We hebben eens rondgevraagd, maar zoveel komt dit niet in Zuid-Holland voor. Er zijn natuurlijk gemeentes in Zuid-Holland waar dit wel speelt, maar als CDA vinden wij dan dat dit besluit aan hen is. Als provincie gaan we ons hier dus niet mee bemoeien. Vandaar het antwoord 'geen van beide'. "

 • PvdA: Oneens

  "Carbidschieten zorgt voor veel lawaai en een onveilige omgeving voor mens, dier, natuur en milieu. Daarom is de PvdA tegen het carbidschieten: we willen groen beschermen en strijden voor een veilige en schone leefomgeving. Bovendien wil de PvdA niet slechts tradities behouden ‘omdat het traditie is’: we willen als samenleving met de tijd meegaan. "

 • SP: Oneens

  "Voor de SP zijn tradities die schadelijk zijn voor de natuur ongewenst. Als geen gepast alternatief mogelijk is dienen zij te worden afgebouwd en verboden."

 • SGP: Oneens

  "1. Wij willen een verbetering luchtkwaliteit naar lagere normen dan thans gelden. Waar nodig het uitbreiden van meetpunten. 2. Veiligheid en gezondheid weegt bij ons ook mee. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie is voorstander van een duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigenheid van Zuid-Holland zichtbaar te maken. Mensen moeten het erfgoed als monumenten, streektaal, streekgeschiedenis en regionale bouwkunst kunnen beleven. Gevaarlijke of schadelijke tradities horen hier echter niet bij."

 • GroenLinks: Oneens

  "Bij tradities hoort dat ze meegaan met hun tijd. Je mag nu ongehuwd samenwonen en trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. De Haagse kerstboomverbrandingen zijn omgevormd tot het verbranden van palletstapels op het strand. Dat leidde tot gevaarlijke situaties en wat GroenLinks betreft is die traditie toe aan een volgende stap zodat het een (veilig) feest wordt voor iedereen. GroenLinks is ook voor centrale vuurwerkshows met oud & nieuw: mooi, veilig en zonder overlast."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren vindt carbid schieten in de (nabijheid van)natuur onacceptabel, omdat de natuur en dieren ernstig worden verstoord "

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS wil grensoverschrijdende (provinciaal en met buurlanden) samenwerking op het gebied van natuur, economie en toerisme."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Ja, waar het gaat om een traditie als vuurwerk met oud en nieuw dienen we inperkende maatregelen te treffen omwille van de veiligheid en natuur. Maar nee, dat gaat vooralsnog niet op voor de mate van gevaar of schadelijkheid van een traditie als carbidschieten. "

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Code Oranje legt die verantwoordelijkheid het liefst bij de gemeenten en gemeenschappen neer, maar vindt dat de provincie een taak heeft om ervoor te zorgen dat zij daarover om tafel gaan met alle belanghebbende partijen uit de samenleving. Wij willen de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. Bijvoorbeeld met burgerjury’s, burgerfora en andere directe vormen van zeggenschap. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD wil binnen de marges van het redelijke nationale folklore behouden mits dit op een veilige en verantwoorde manier wordt uitgevoerd."

 • LPZH: Geen van beide

  "Het is aan gemeenten om te bepalen wat is toegestaan en wat niet. Gemeenten bepalen het vergunningentraject over het algemeen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Slecht voor het leefmilieu."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Natuurgebied Extra belangrijk

In Zuid-Holland moet meer natuurgebied komen, ook als daarvoor land moet worden onteigend.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De huidige natuurgebieden in Zuid-Holland zijn waardevol en die moeten we beschermen. Meer natuurgebieden worden aangemoedigd, maar niet door het afpakken van land van hardwerkende boeren."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "Om Zuid-Holland aantrekkelijk te houden om te wonen en te werken, moeten we het groen beschermen. Dat betekent ook dat we ruimte moeten maken voor groen. Dit heeft consequenties voor de plekken waar we huizen en bedrijfspanden kunnen bouwen, en ook voor de land- en tuinbouwgrond. D66 zet hierbij in op herontwikkeling en vrijwillige verkaveling. We willen onvrijwillige onteigening van land zo veel mogelijk voorkomen."

 • CDA: Oneens

  "Meer natuurgebieden is natuurlijk prachtig, maar onteigening van land gaat ons te ver. "

 • PvdA: Eens

  "Iedereen moet kunnen genieten van groen en natuur. Dat begint met kinderen: die moeten dicht bij hun huis natuur kunnen beleven. Daarom versterken we groen in en om de stad. Ook creëren we een provinciaal groenfonds voor de aankoop van nieuwe natuur. Ook beschermen we natuurgebieden als het Groene Hart en verbinden we natuurgebieden met elkaar in een groot natuurnetwerk. "

 • SP: Eens

  "De Provincie blijft zich inzetten om zoveel mogelijk van de oorspronkelijk geplande tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) behorende gebieden ook daadwerkelijk te realiseren. Gebieden waar dit nu nog niet lukt blijven planologisch beschermd. Zo kunnen er niet ineens huizen gebouwd zijn op een plek waar eigenlijk natuur moet komen. "

 • SGP: Oneens

  "1. Naar verwachting zal dit ten koste gaan van landbouwgrond. Dit terwijl landbouwgrond uiterst belangrijk is voor ons land. 2. Wij zijn voorstander van kwalitatief goede natuurgebieden en niet per se gefocust op de kwantiteit. Eerst maar zorgen dat alle natuurgebieden kwalitatief goed zijn. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Natuurgebieden zijn belangrijke plekken van ontspanning en recreatie. De ChristenUnie is voorstander van meer natuurgebieden in Zuid-Holland."

 • GroenLinks: Eens

  "Zuid-Holland is de provincie met de minste natuur, maar er is grote behoefte aan natuur. GroenLinks vindt dan ook dat er meer natuur in onze provincie moet komen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De PvdD wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur wordt zo snel mogelijk gerealiseerd en de natuur die we nog over hebben in Zuid-Holland wordt versterkt. Het huidige natuurbeheer moet anders. Minder aantasting van de natuur door minder vee, minder vervuilende industrie en minder wegen."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS wil dat de provincie bijdraagt aan het vergroenen van steden. Mede door tussen 2019 en 2023 ten minstens een miljoen extra bomen te planten, verdeeld over de provincies."

 • DENK: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "Meer natuur is nodig om de balans tussen mens en natuur te herstellen. "

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Ruimte voor kleinschaligheid en maatwerk is hier belangrijk. Aandacht voor welzijn, gezonde leefomgeving en menselijke maat en respect voor het groene landschap dat we nu hebben. Zorg dat de natuurbelangen evenredig behartigd worden bij de besluitvorming in vraagstukken van economische aard, of die te maken hebben met woningbouw of infrastructuur. Alle belangen aan tafel, zodat gezamenlijk aan oplossingen kan worden gewerkt."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Onteigening kan alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld voor de aanleg van een nieuwe snelweg). "

 • LPZH: Oneens

  "De balans tussen agrarische bedrijven, natuur, recreatie en wonen moeten bewaakt worden. LPZH is geen voorstander van onteigenen voor natuur."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Milieu heeft voorrang."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Maximumsnelheid Extra belangrijk

De maximumsnelheid op provinciale wegen (N-wegen) moet omlaag.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Een verlaging van de snelheid is geen oplossing. De VVD zet in op meer veiligheid op provinciale wegen. Dat kan door middel van educatie en voorlichting, handhaving op verkeersovertredingen of een betere weginrichting. "

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 ziet geen aanleiding om de maximumsnelheid op N-wegen te verlagen ten opzichte van de landelijke norm van 80 km/u. Waar er gevaarlijke situaties bestaan, moet natuurlijk wel ruimte zijn voor lokale aanpassingen van de maximumsnelheid."

 • CDA: Oneens

  "In ons drukke verkeer moet veiligheid voorop staan. Het is nu al mogelijk om de snelheid op stukken aan te passen waar dat goed is voor de verkeersveiligheid. Daar rijd je bijvoorbeeld 60 ipv 80. Op veel stukken is een verlaging helemaal niet nodig om de weg veiliger te maken. Dan moet je het dus ook gewoon houden zoals het is. "

 • PvdA: Eens

  "Na jarenlange dalingen neemt het aantal verkeersslachtoffers weer toe. Daar schrikken we van. We moeten de verkeersveiligheid weer vergroten. Een algemene snelheidsverlaging op N-wegen is niet nodig, wel wil de PvdA de snelheid verlagen op plekken waar de veiligheid in het geding is. Fietsers lopen de grootste kans op letsel. Plekken die voor hen onveilig zijn, pakken we aan. "

 • SP: Eens

  "Bij onderhoud en aanleg van Provinciale wegen staat altijd de verkeersveiligheid voorop, zodat het aantal verkeersslachtoffers omlaag gaat. Om de verkeersveiligheid verder te bevorderen start de Provincie, in samenwerking met gemeenten, educatieve projecten op scholen gecombineerd met een publiciteitscampagne in heel de provincie. "

 • SGP: Eens

  "1. Kritisch de oorzaken van verkeersongevallen blijven volgen. 2. Goed onderhouden wegen, die optimaal verkeersveilig zijn ingericht bijvoorbeeld door rotondes. Het effect van een botsing is nu eenmaal groter bij een hogere snelheid. 3. Met name die provinciale wegen die meer gebiedsonsluitingswegen zijn, daar zou het omlaag brengen van de snelheid een positief effect kunnen sorteren. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil dat de maximumsnelheid blijft zoals die nu is. Wanneer het echter nodig blijkt kan dit lokaal aangepast worden."

 • GroenLinks: Eens

  "Het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen op Zuid-Hollandse wegen is in 2018 explosief gestegen. GroenLinks wil dan ook op de meest effectieve manier de verkeersveiligheid verbeteren: Door de snelheid te verlagen vermindert het aantal ongelukken en ook de ernst ervan. Voor automobilisten, voor schoolgaande jeugd op de fiets, voor landbouwverkeer en voor al het andere verkeer. Met minder ongelukken komen er bovendien minder opstoppingen en kan het verkeer rustig doorrijden"

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie maatregelen moet nemen om ongelukken met wilde dieren tegen te gaan, zoals het verlagen van de maximumsnelheid op wegen. Daarnaast heeft een verlaging van de maximumsnelheid positieve gevolgen het brandstofgebruik, voor de uitstoot van gassen en brengt het minder geluidsoverlast met zich mee."

 • 50PLUS: Oneens

  "Veiligheid in het verkeer voor ouderen en kwetsbare inwoners is voor 50PLUS een belangrijk punt van aandacht. Bijvoorbeeld scheiding van fietspaden en wegen. En veilige en zichtbare oversteekplaatsen, ook voor mensen met een beperking."

 • DENK: Oneens

  "Array"

 • NIDA: Oneens

  "Het is te simplistisch om dit zo in zijn algemeenheid te stellen. De keuzes die we hierin maken dienen in ieder geval in het teken te staan van een efficiente mobiele doorstroom die ten goede komt aan de duurzaamheid en veiligheid. Een constante snelheid van 80 km (die op de meeste provinciale wegen geldt) is doorgaans het minst vervuilend en daarbij dient de provincie voor iedere provinciale weg te onderzoeken welke maximumsnelheid nodig is om de veiligheid te waarborgen."

 • Code Oranje: Oneens

  "Er zijn vele oplossingen denkbaar om de veiligheid te verbeteren, zoals rijstroken of zichtbaarheid verbeteren, snelheidsremmers, etc. Wij vinden het vooral belangrijk dat deze in samenwerking met alle betrokkenen tot stand komen. Code Oranje streeft wat dat betreft naar maatwerkoplossingen op een kleinere schaal. Specifieke verkeerssituaties vragen om specifieke oplossingen, waarbij weggebruikers, omwonenden en maatschappelijke organisaties een belang hebben en dus ook een rol dienen te hebben."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD wil de huidige maximumsnelheid op provinciale wegen handhaven."

 • LPZH: Oneens

  "De maximum snelheid op provinciale wegen hoeft niet te worden verlaagd. Daar waar de inrichting tot verkeersonveilige situaties leidt moet er gekeken worden naar een betere inrichting van de bestaande infrastructuur volgens het meetsysteem voor veilige wegen van ANWB; EuroRAP."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Veiligheid is belangrijk."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Werk Extra belangrijk

De provincie moet meer geld steken in het helpen van mensen die werk zoeken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt dat de provincie moet zich richten op haar kerntaken. Hier valt dienstverlening voor werkzoekenden niet onder."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "We zijn voor het stimuleren van werkgelegenheid, maar dit is geen taak van de provincie. In de Tweede Kamer en in gemeenteraden maken D66-fracties zich hard om de werkgelegenheid te verbeteren. Wel wil D66 wil dat Zuid-Holland meer in innovatie gaat investeren, wat ook tot meer werkgelegenheid leidt."

 • CDA: Eens

  "Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten beter op elkaar afgestemd worden. Op het initiatief van het CDA worden daar plannen voor uitgewerkt. Dit noemen we de Human Capital agenda. We willen bedrijven naar Zuid-Holland halen voor meer werk. We willen zorgen dat opleidingen beter afgestemd worden op de praktijk en we werken aan meer stage plekken."

 • PvdA: Eens

  "Werk geeft de kans om het beste uit jezelf te halen, om onder de mensen te zijn, en je eigen inkomen te verdienen. Daarom strijdt de PvdA voor goed werk en voor goede scholing voor iedereen in Zuid-Holland: jong of oud, gehandicapt of niet, Nederlandse achternaam of niet. We investeren in de banen van morgen, zodat iedereen perspectief heeft op werk. In alle regio’s en uithoeken."

 • SP: Eens

  "De Provincie gaat door met het creëren van echte banen. Ondersteunende medewerkers zoals schoonmakers en catering nemen we zelf in dienst. Daarnaast moet de Provincie de samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen bevorderen, zodat de arbeidsmarkt en onderwijs beter op elkaar gaan aansluiten en de werkgelegenheid kan groeien."

 • SGP: Eens

  "Wij zien dat vooral voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Oftewel, het bevorderen van participatie van achterstandsgroepen. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil projecten ondersteunen waarin mensen naar werk worden geholpen."

 • GroenLinks: Eens

  "De Zuid-Hollandse economie ontwikkelt zich richting een duurzame economie. Nog niet iedereen komt hier in mee. De provincie kan samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en andere overheden meer mensen aan het werk helpen, bijvoorbeeld met (om)scholingstrajecten. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen en respect de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. "

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil in het beleid van de provincie speciale aandacht voor de werkgelegenheid voor 50PLUSSERS op de arbeidsmarkt. Voor 50PLUS is dit één van de kernpunten in haar functioneren binnen de Provinciale Staten. 50PLUS gaat zich hier maximaal voor inzetten en zoekt daarbij nauwe samenwerking met bijvoorbeeld het MKB, UWV en de Kamer van Koophandel in de regio. 50PLUS wil dat de provincie zelf hierin een voorbeeldfunctie uitdraagt in haar te voeren personeelsbeleid. "

 • DENK: Eens

  "DENK is voor een regionale economie met voldoende stageplaatsen en vaste banen. Hoewel de economie in Nederland groeit blijven sommige groepen aantoonbaar achter. Zo is de werkloosheid onder mbo’ers, 50-plussers, mensen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders nog steeds groot. DENK wil dat de provincie een voortrekkersrol krijgt in het oplossen van de mismatch tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt."

 • NIDA: Eens

  "Ook de provincie dient hierin daar waar mogelijk en nodig in te springen."

 • Code Oranje: Oneens

  "Zuid-Holland kent niet 1 arbeidsmarkt en is er dus ook niet zoiets als 1 oplossing. De provincie hoeft geen rol te spelen met provincie brede regelingen, maar kan wel de ruimte creëren om de lokale economie en het MKB te bevorderen en lokale initiatieven op dit gebied te stimuleren en ondersteunen. Help de samenleving om eigenaarschap en initiatief te tonen in het oplossen van dit soort vraagstukken."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Dit is geen taak voor de provincie. De provincie moet zich uitsluitend bezig houden met haar kerntaken. "

 • LPZH: Eens

  "Er vinden grote veranderingen plaats in de maatschappij, waaronder diverse disruptieve technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen om een herinrichting van het werk, winkellandschap en de productieprocessen, maar ook omscholing van bestaande werknemers. De provincie kan hierbij ondersteunen door het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Is een taak van de industrie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Windmolens op land Extra belangrijk

De provincie moet meer windmolens op land toestaan.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt dat er al genoeg windmolens worden gebouwd en dat er niet nog meer in het Zuid-Hollandse landschap moeten worden bijgebouwd. Extra windmolens worden in zee geplaatst."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "D66 wil alle mogelijke middelen inzetten voor verduurzaming. We moeten nieuwe windmolens toestaan om Zuid-Holland klimaatneutraal te maken. We willen dat windmolens het landschap niet verstoren, maar juist accentueren. Ook willen we dat de opbrengsten van windmolens gebruikt worden voor het beter isoleren van de huizen in de omgeving van de windmolens, om de energierekening van omwonenden te verlagen."

 • CDA: Oneens

  "Kleine windmolens willen we steunen als er draagvlak voor is in de omgeving van de te plaatsen windmolen. Grote windmolens willen we zoveel mogelijk naar zee. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA kiest voor een schoon Nederland, omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei. In een volle provincie als Zuid-Holland kunnen windturbines op land helaas wel veel overlast geven aan omwonenden. Daarom plaatst de PvdA de windmolens wel liever op zee dan op land. Aan nieuwe projecten voor windmolens op land doen we mee, als bewoners instemmen en kunnen participeren. "

 • SP: Eens

  "Als het gaat om alternatieve energiebronnen geeft de SP de voorkeur aan energie uit aardwarmte, water, zonnepanelen, windmolens en restwarmte. Daarbij hoort een goede inpassing, voldoende draagvlak en het serieus laten delen in de opbrengst door omwonenden."

 • SGP: Geen van beide

  "Wij zijn alleen voor windmolens op land als de revenuen in de omgeving terechtkomen. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil investeren in een duurzame energietransitie, daar hoort ook energie uit wind bij. De locaties daarvan moeten in samenspraak met gemeenten worden aangewezen. Eerst moeten echter de geplande windmolens geplaatst worden, voordat we naar meer windmolens kijken."

 • GroenLinks: Eens

  "Eens, volgens GroenLinks hebben we windenergie keihard nodig. Wel is van belang dat locaties zorgvuldig zijn afgewogen naar effecten op de omgeving en de omwonenden kunnen profiteren van de windturbines in hun omgeving."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De provincie stimuleert de ontwikkeling van zonneparken en windmolens op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden. Hetzelfde geldt voor waterkrachtcentrales, waarbij vispasseerbaarheid een harde voorwaarde is."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus. Voldoende draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd een voorwaarde voor plaatsing."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding."

 • NIDA: Geen van beide

  "Windmolens vooral plaatsen rondom onbewoonde gebieden, zoals industrieterreinen, haven en zee. Rondom bewoonde gebieden dienen we waakzaam te zijn voor (geluids)overlast voor bewoners en gebruik te maken van schone minder overlastgevende energiebronnen als zonne-energie. In de duurzame keuzes die we maken is ook rekening houden met het draagvlak onder bewoners het meest duurzaam."

 • Code Oranje: Geen van beide

  "De provincie moet niet bepalen hoeveel en waar windmolens worden geplaatst. Dit is een verantwoordelijkheid die in de samenleving gelegd kan worden. Maak inwoners (of inwonerscoöperaties) eigenaar van windmolens (of andere oplossingen voor schone energie) en geef hen werkelijk zeggenschap over de locaties. Steun en bevorder initiatieven op dit gebied."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is tegen windmolens omdat ze onrendabel zijn en draaien op subsidie de horizon vervuilen en overlast veroorzaken."

 • LPZH: Oneens

  "Er moet breed worden gekeken naar de mogelijkheden voor alternatieve energie: aardwarmte of warmteterugwinning uit riolering, zonnepanelen, geothermiek, waterkracht, waterstof of windturbines. Hierbij geldt te allen tijde dat de grensgebieden van gemeenten alleen in overleg met de buurgemeenten ingevuld kunnen worden."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Liever op zee, maar duurzame energieopwekking moet bevorderd worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Omwonenden Extra belangrijk

De provincie moet voortaan alleen wegen aanleggen of verbreden als de omwonenden ermee akkoord zijn.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD begrijpt als geen ander dat niemand zit te wachten op een snelweg in de achtertuin. Vanwege het toenemende aantal auto's moeten we nieuwe wegen aanlegen of bestaande wegen uitbreiden. Wij willen in goed overleg met omwonenden tot afspraken komen zodat we niet meer in de file staan en omwonenden niet met de overlast zitten."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "D66 vindt het belangrijk om bij grote projecten goed naar omwonenden en andere belanghebbenden te luisteren, niet alleen naar diegenen die het hardst roepen. We vinden het belangrijk dat er genoeg draagvlak is voor nieuwe plannen. Omdat inwoners vaak meer van de plaatselijke situatie weten dan ambtenaren, willen we stimuleren dat omwonenden ook hun eigen voorstellen kunnen inbrengen."

 • CDA: Geen van beide

  "Het is belangrijk om goed naar de bewoners te luisteren en in gesprek te gaan over hoe een weg zo goed mogelijk aangelegd of ingepast kan worden zodat het zo min mogelijk overlast geeft. Een weg ligt er immers voor langere tijd. Maar het is niet realistisch om het elke omwonende naar de zin te maken. "

 • PvdA: Oneens

  "Wanneer het vervoer niet goed geregeld is, kun je daar last van hebben, bijvoorbeeld als het autoverkeer steeds vast staat. De PvdA luistert naar omwonenden: zij mogen niet teveel overlast ervaren, maar het is ook belangrijk dat mensen kunnen reizen zonder gedoe. Liever investeren we in goed ov en de fiets, maar als het echt niet anders kan, is het soms nodig dat nieuw asfalt wordt gelegd."

 • SP: Geen van beide

  "Er komt een ladder voor de duurzame aanleg van wegen. Hierbij dient eerst nut en noodzaak en draagvlak in voldoende mate te worden aangetoond. Daarna dient onderzocht of, en zo ja welke alternatieven er zijn en welke gevolgen deze hebben op de directe omgeving. Inwoners moeten hier zo goed mogelijk bij betrokken worden en inbreng kunnen hebben in de plannen. "

 • SGP: Geen van beide

  "De SGP zal altijd een integrale afweging maken als het gaat om nut en noodzaak. Er zijn bij dit soort beslissingen altijd meerdere belangen waardoor het niet eenvoudig is om 1 belangengroep een veto te geven. Vast staat dat de SGP het van belang vindt dat alle belanghebbenden, dus ook van de omwonenden, goed worden gehoord. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil dat belanghebbenden als bewoners betrokken worden bij beslissingen die hen direct raken."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks vindt dat het tijd is om de mening en kennis van omwonenden serieus te nemen bij wegenplannen. Die wegen worden mede voor hen aangelegd en zij krijgen te maken met de herrie, de uitlaatgassen en de veiligheidsrisico's. Omwonenden kennen de situatie als geen ander en weten dus vaak het beste wat werkt en wat niet. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid, zoals de verbinding de Duinpolderweg en de Verlengde Bentwoudlaan. De PvdD wil het autoverkeer verminderen en het openbaar vervoer en duurzaam personen- en goederenvervoer over water verbeteren om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Ook wil de PvdD investeren in veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen."

 • 50PLUS: Eens

  "Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Aanbevelingen uit het IPO-rapport ‘Seniorvriendelijk wegontwerp provinciale wegen’ worden betrokken bij de herinrichting."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Het is te simplistisch om dit zo in z'n algemeenheid te stellen. "

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje wil de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van burgerbijeenkomsten, online instrumenten en andere vormen van zeggenschap. Meer invloed, zeggenschap én verantwoordelijkheid voor burgers. Daar staan we voor. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD vindt het zeer belangrijk om omwonenden te betrekken bij zaken die hen direct aangaan, zoals de aanleg van wegen of het verbreden daarvan. Er dient een goede belangenafweging plaatst te vinden en omwonenden die hier overlast van ondervinden dienen altijd adequate schadevergoeding te ontvangen."

 • LPZH: Oneens

  "Met de invoering van de omgevingswet worden de provinciale structuurplannen al van onderaf opgebouwd: dus in nauw overleg met en gebaseerd op de inbreng van de gemeenten en haar inwoners. Dit geldt dus voor zowel aanleg van wegen als andere bouwplannen."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Omwonenden beslissen wat in hun wijk gebeurt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Bouwen in het groen Extra belangrijk

Om aan de vraag naar huizen te voldoen, moet de provincie toestaan dat er in groene gebieden gebouwd wordt.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Zuid-Holland is een volle provincie. Het groene landschap beschermen we zoveel mogelijk. Alleen in uitzonderlijke gevallen, willen we denken aan het bouwen in het groen."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "Er moeten veel woningen worden gebouwd in Zuid-Holland om aan de vraag te voldoen, maar er is ook nog veel ruimte in verstedelijkte gebieden. D66 kiest daarom voor inbreiding binnen de bebouwde kom, in plaats van uitbreiding buiten de dorps- en stadsgrenzen. Bijvoorbeeld door bedrijventerreinen te herontwikkelen tot woongebied. Zo beschermen we het groen en houden we Zuid-Holland aantrekkelijk."

 • CDA: Geen van beide

  "Samen met de gemeenten moet de woningopgave zoveel mogelijk binnen het bebouwde gebied worden gepast, en de groene landschappen behouden blijven.Voor zeer kleine aanvragen, bijvoorbeeld vanuit mensen die zelf in de gemeente wonen moet een uitzondering gemaakt kunnen worden. Voor grootschalige projecten willen we echter geen ruimte geven."

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA wil dat er snel meer woningen worden gebouwd, want alle inwoners van Zuid-Holland moeten zeker kunnen zijn van een fijne, betaalbare woning. Tegelijkertijd willen we de natuur beschermen. Daarom komen nieuwe woningen alleen buiten de bebouwde kom als het moet. Eerst gebruiken we creatieve oplossingen: leegstaande kantoorpanden en oude bedrijventerreinen kunnen bijv. goed gebruikt worden voor woningen. "

 • SP: Oneens

  "We beschermen het groene hart. De Provincie zorgt er voor dat waardevolle gebieden in Zuid-Holland, zoals de Gnephoek en het Zaans Rietveld, groen blijven en vrij van wegen en andere bebouwing. "

 • SGP: Oneens

  "1. Zuinig blijven op (de openheid van) het landelijke gebied. 2. Landschappelijke gebieden dienen niet, als gevolg van grootschalige woningbouw, een sterk stedelijk karakter te krijgen. 3. Bouw voor eigen behoefte (natuurlijke aanwas) in kleine kernen bevorderen met zorg voor voldoende en passende ontsluiting voor de toegenomen verkeerdrukte. 4. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en slim ruimtegebruik zijn de uitgangspunten voor het bouwen. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil groene gebieden groen houden, daarom moet er binnen bestaande dorps- en stadsgrenzen worden gebouwd."

 • GroenLinks: Oneens

  "Zuid-Holland heeft al weinig groen, daar moeten wij zuinig op zijn. GroenLinks zet daarom in op bouwen in de bebouwde kom. Bestaande gebouwen moeten optimaal hergebruikt worden, zoals leegstaande winkels, kantoren en bedrijventerreinen."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat er alleen binnenstedelijk en zoveel mogelijk natuurinclusief moet worden gebouwd en niet in de groene gebieden. Natuurgebieden en groene gebieden bezitten belangrijke kwaliteiten die apart beschermd moeten worden, zoals stilte en duisternis. "

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS wil dat de provincie het langer zelfstandig wonen stimuleert en indien noodzakelijk voorwaarden schept om dit mogelijk te maken. De woon- en leefsituatie vormt voor veel oudere mensen een punt van rust en geborgenheid. Om hierop aan te sluiten kan gedacht worden aan het verbouwen van leegstaande gebouwen naar zorg- en servicegericht ‘wonen op maat’. Denk daarbij aan leegstaande kantoorruimten, leegstaande of leegkomende verzorgings- en of verpleeghuizen. "

 • DENK: Geen van beide

  "Gezien de ruimtedruk in de provincie Zuid-Holland staat DENK voor het bouwen binnen dorps-en stadsgrenzen én in de buitengebieden met uitzondering van het Groene Hart."

 • NIDA: Oneens

  "Vaker de hoogte in bouwen (bij voorkeur rondom OV-knooppunten) waardoor bouwen in het groen niet nodig is."

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Ook hier geldt dat ruimte voor kleinschaligheid en maatwerk belangrijk is. Aandacht voor welzijn, gezonde leefomgeving en menselijke maat en respect voor het groene landschap dat we nu hebben. Dit is een omgevingsvraagstuk. Zorg dat de natuurbelangen evenredig behartigd worden bij de besluitvorming in vraagstukken van economische aard, of die te maken hebben met woningbouw of infrastructuur. Alle belangen aan tafel, zodat gezamenlijk aan oplossingen kan worden gewerkt."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is voor woningbouw maar zoveel mogelijk in stedelijk gebieden."

 • LPZH: Eens

  "Woningbouw is noodzakelijk door het woningtekort. Wel dient op een verstandige manier er naar gekeken worden. Daar waar mogelijk rood voor rood. Anders mag uitbreiden wel."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Zolang het gaat om hier en daar een huis."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Cameratoezicht bushaltes Extra belangrijk

Er moet cameratoezicht komen bij bushaltes die afgelegen liggen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD staat voor veiligheid. Cameratoezicht geeft criminelen een gezicht. Het zorgt in feite voor meer agenten op straat: op het juiste moment en op de juiste plek. Door camera's te plaatsen en kordaat optreden van de politie kunnen we veiligheid bieden voor Zuid-Hollanders."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 vindt het belangrijk om een goede afweging te maken tussen veiligheid en privacy. Cameratoezicht is voor D66 alleen een optie als dit voor de veiligheid noodzakelijk is. Daarom is D66 tegen het plaatsen van camera’s op álle afgelegen bushaltes. Als er sprake is van onveilige situaties bij een bushalte, zou alsnog besloten kunnen worden om een camera te plaatsen bij een specifieke halte."

 • CDA: Oneens

  "Meer cameratoezicht betekent helaas niet automatisch dat het veiliger wordt. "

 • PvdA: Eens

  "Cameratoezicht kan bij plekken als tunnels, bedrijventerreinen of ov-haltes zorgen voor meer veiligheid, zeker voor reizigers die ’s avonds laat nog over straat moeten. Wel vindt de PvdA het van belang dat altijd wordt gekeken of andere maatregelen niet slimmer en goedkoper zijn. Ook moeten organisaties zorgvuldig omgaan met de privacy van personen op camerabeelden. "

 • SP: Geen van beide

  "-"

 • SGP: Geen van beide

  "Wij zijn er nog niet van overtuigd dat dit de beste oplossing is. Zeker niet gezien de gevolgen die eraan kleven als het gaat om toezicht etc. Wij zouden meer de aandacht willen leggen op vraaggestuurd vervoer. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "Cameratoezicht bij afgelegen bushaltes zorgen voor schijnveiligheid en lossen geen problemen op. De ChristenUnie investeert liever in echte maatregelen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Groenlinks verhoogt de sociale veiligheid liever door beter en meer gebruikt openbaar vervoer en goed ontworpen bushalte dan geld uit te geven camera's die aan schijnveiligheid bieden ten koste van onze privacy."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk en wil daarom dat inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk mag, in een door de rechter aangewezen risicogebied."

 • 50PLUS: Eens

  "Sociale veiligheid staat bij 50PLUS hoog."

 • DENK: Eens

  "Alle mogelijke middelen die voldoen aan de eisen van onze rechtsstaat en kunnen helpen om de buitenruimte, bijvoorbeeld uitgaansgebieden, veiliger te maken moeten we inzetten. Cameratoezicht is bewezen effectief en behoort dan ook tot die middelen."

 • NIDA: Oneens

  "De nodige veiligheidsmaatregelen met cameratoezicht in het OV zijn op dit moment voldoende. Hoogste prioriteit heeft nu het goedkoper maken van het OV. Hierdoor kunnen meer mensen vaker van het OV-gebruik maken en meer mensen bieden elkaar bovendien ook meer sociale controle en veiligheidsgevoel."

 • Code Oranje: Eens

  "Veilig leven, dus ook het terugdringen van veiligheidsrisico’s is een aspect dat wij veel horen bij het ophalen van onze agenda van onderop. Cameratoezicht kan daarbij een oplossing zijn. Zolang deze maar tot stand komt in samenwerking met alle belangengroepen. Code Oranje wil de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD vindt veiligheid erg belangrijk. "

 • LPZH: Eens

  "Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, waarbij de veiligheid van gebruikers wordt gegarandeerd. Dit kan met cameratoezicht, maar ook bijv. met een noodknop."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Criminaliteit moet op alle manieren worden teruggebracht."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. lhbti Extra belangrijk

De provincie moet geen geld steken in lhbti-emancipatie.

 • Uw mening:
 • VVD: Geen van beide

  "Helaas moet de LHBTI gemeenschap nog steeds worden beschermd tegen vijandigheid, discriminatie en belediging. Dit is een primaire taak van de gemeente en het rijk. Wel vinden we dat de LHBTI'ers in alle lagen van de samenleving moeten worden geaccepteerd. "

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 vindt LHBTI-emancipatie heel belangrijk. Daarom heeft D66 vorig jaar mede het initiatief genomen om van Zuid-Holland een regenboogprovincie te maken. Dat betekent dat de provincie maatschappelijke organisaties en gemeenten ondersteunt bij de gelijke behandeling, sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s."

 • CDA: Oneens

  "Overal waar we een zinvolle rol kunnen spelen in de lhbti-emancipatie moeten we dat doen. Zoals we ook elk jaar doen rond de nationale coming-out dag op 11 oktober of bijvoorbeeld door scholen te steunen bij anti-pest programma's."

 • PvdA: Oneens

  "Zuid-Holland is een plek waar je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Dat zou eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn, maar deze rechten staan voortdurend onder druk, zoals duidelijk werd bij de publicatie van de Nashville-verklaring in januari. Daarom is lhbti-emancipatie nodig: de provincie Zuid-Holland is een Regenboogprovincie, en dat willen we zo houden. "

 • SP: Oneens

  "Daar waar de Provincie een bijdrage kan leveren aan de emancipatie van haar inwoners, heeft zij, wat de SP betreft, hierin zeker een verantwoordelijkheid. Een subsidie is hierbij niet uitgesloten."

 • SGP: Eens

  "Elk individu heeft voor ons evenveel waarde. Wij zien niet in waarom met geld deze emancipatie gesteund zou moet worden. Dit ook omdat er voldoende aanbod van zorg is om mensen hulp te kunnen bieden in bepaalde situaties in het leven. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie is een partij die opkomt voor minderheden en kwetsbare groepen wil beschermen. Hierbij gaat het niet om symboolpolitiek, maar om echte maatregelen."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil een provincie waarin iedereen zichzelf mag zijn en met respect wordt behandeld. Er mag geen onderscheid worden gemaakt op seksuele voorkeur, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De PvdD staat pal voor erkenning van emancipatiebewegingen. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Z-H zet zich als regenboogprovincie in voor de sociale acceptatie en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksen: LHBTI+"

 • 50PLUS: Oneens

  "Emancipatie voor ieder individu is belangrijk."

 • DENK: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "Als het Rijk en de gemeenten vanuit hun primaire verantwoordelijkheid tekort schieten in culturele initiatieven (gericht op inclusie), dan dient de provincie hierin (mede) te ondersteunen. Maar vergeleken met de gelden van het Rijk en gemeenten voor LHBTI-emancipatie wordt er nog te weinig besteed aan interculturele en -levensbeschouwelijke inclusie en verdient dit prioriteit."

 • Code Oranje: Eens

  "Wij staan voor een democratie waarin burgerinitiatief uitgangspunt en dit is bij uitstek een thema waar de samenleving zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Waar nodig kan de overheid (provincie of gemeente) een maatschappelijke dialoog opstarten. Wel kan de provincie burgerinitiatieven op dit thema stimuleren en ondersteunen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD vindt LHBTI-emancipatie geen taak voor de provincie. De provincie moet zich concentreren op haar kerntaken. (FVD is het dus EENS met de stelling!)"

 • LPZH: Eens

  "Lhbti-emancipatie is vooral verantwoordelijkheid van het Rijk en de gemeenten. De provincie is vrij hier een bijdrage aan te leveren."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Lhbti-ers kiezen er zelf voor."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Doortrekken A4 Extra belangrijk

De A4 moet worden doorgetrokken naar Klaaswaal, ook als dat nadelige gevolgen heeft voor de natuur in de Hoeksche Waard.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD wil een betere bereikbaarheid tussen Rotterdam en Brabant. Door het onbrekende stuk van de A4 aan te leggen zorgen we voor minder omrijden en het beter bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. Wel vinden we dat er rekening moet worden gehouden met de natuur, zoals bij de A4 Midden-Delfland."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 vindt behoud van het groene landschap belangrijk, en wil niet dat een nieuwe snelweg het landschap doorkruist. D66 wil daarom inzetten op verbetering van het OV en het aanleggen van snelfietsroutes. Als uitbreiding van snelwegen in de Hoeksche Waard noodzakelijk is, kiest D66 voor verbreding van de A29 in plaats van de aanleg van de A4."

 • CDA: Eens

  "Deze weg is echt nodig om de N59 richting Zeeland te ontlasten. Hellegatsplein is een teveel genoemde naam in de file-berichten. Door deze weg door te trekken maak je de files daar minder. Dit zorgt namelijk voor een logische verbinding naar Antwerpen en ontlast dus bovenstaande wegen. Omdat dit een rijksweg is, is het ook belangrijk om te weten wat er landelijk wordt besloten. Het CDA in de Tweede Kamer is ook voorstander van het doortrekken van de A4 om de files te verminderen."

 • PvdA: Oneens

  "We moeten zuinig zijn op het groen in onze provincie en de natuur niet blijven opofferen voor nieuwe stukken asfalt. Het doortrekken van de A4 zou grote gevolgen hebben voor de natuur en voor de mensen die eromheen wonen. De natuur in Zuid-Holland moeten we beschermen. Bij de PvdA staan fiets en ov op één. Alleen als het echt niet anders kan zijn we bereid om extra asfalt aan te leggen."

 • SP: Oneens

  "Woon-werkverkeer met de eigen auto is voor veel mensen vrijwel niet meer op een normale manier mogelijk. Om deze bereikbaarheid op te lossen wil de SP niet inzetten op meer en meer wegen, maar vooral op een verbetering van het openbaar vervoer."

 • SGP: Eens

  "Het doortrekken van de A4 heeft op veel fronten voordelen als we het integraal willen bekijken. Wij staren ons niet blind op de kwantiteit van natuur. Omdat wij natuur wel belangrijk vinden zouden wij daarom graag elders deze natuur compenseren. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil geen nieuwe wegen aanleggen door natuurgebieden, maar deze gebieden juist behouden."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks hecht aan de gezondheid en rust van de bewoners en het open landschap van de Hoekse Waard. Dat willen wij niet laten verpesten door een snelweg. Zo'n weg kost miljarden en uit onderzoek blijkt elke keer weer dat er in Nederland zoveel snelwegen liggen dat nieuwe snelwegen alleen maar leiden tot meer verkeer en meer files. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid, zoals A4 in de Hoeksche Waard, de verbinding A13-A16 door het recreatiegebied Bergschebos, de Duinpolderweg in de Bollenstreek en de Verlengde Bentwoudlaan, die gepland zijn in open groen landschap."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS is niet voor de aanleg van zinloze wegen. Geen asfalt door de natuur tenzij dit onvermijdelijk is. Daar waar een beter alternatief beschikbaar is over bijvoorbeeld bestaande infrastructuur moet daarvoor gekozen worden."

 • DENK: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Oneens

  "De economische voordelen hiervan wegen niet op tegen de nadelen voor mens en natuur. "

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Wij streven naar een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets. Het is te beperkt om alleen naar auto-gerelateerde oplossingen te kijken (zonder ze uit te sluiten). Wij willen de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. De provincie kan bijvoorbeeld een burgeroverleg organiseren, waarbij alle belanghebbenden (weggebruikers, omwonenden en maatschappelijke organisaties) samen aan oplossingen kunnen werken."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD vindt mobiliteit en bereikbaarheid erg belangrijk en wil dat het fileprobleem voortvarend wordt opgepakt. De nadelige gevolgen voor de natuur moeten daarbij zo veel mogelijk worden beperkt."

 • LPZH: Eens

  "Eens. De bereikbaarheid in het zuidwesten van Zuid-Holland staat onder druk. De Rotterdamse haven is slechts bereikbaar met één uitvalsweg. De A29 van en naar de Hoeksche Waard staat regelmatig vast. Door het verkeer te spreiden via Blankenburgtunnel en A4-zuid neemt de druk op de A15 en omliggende wegen af en verbetert de doorstroming."

 • Jezus Leeft: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Geluidsnormen Extra belangrijk

De geluidsnormen rondom Rotterdam The Hague Airport moeten strenger worden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Veel mensen vliegen voor hun werk en vakantie en maken daarvoor gebruik van Rotterdam The Hague Airport. De VVD is voor een beperkte groei van de luchthaven binnen de geldende geluidsnormen. "

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "Vliegtuigen zijn vervuilend en maken veel lawaai. Veel inwoners hebben hier last van. D66 wil niet dat Rotterdam The Hague Airport verder groeit en wil dat de overlast omlaag gaat. Daarnaast moet de provincie een actievere rol opeisen in de discussie over Schiphol en de herinrichting van het Nederlandse luchtruim. We steunen het onderzoeken van kansen voor een nationale luchthaven op de Noordzee."

 • CDA: Oneens

  "De geluidsnormen moeten blijven zoals ze zijn. Niet meer, niet minder. We weten dat de traumahelikopter die vanuit Rotterdam airport vliegt veel lawaai maakt. Aan de andere kant zijn wij ook weer heel blij met de dienst die de traumahelikopter levert. Voor snelle hulpverlening zijn zij gewoon nodig. "

 • PvdA: Eens

  "De vliegtuigen bij Rotterdam The Hague Airport kunnen zorgen voor veel overlast van omwonenden. De PvdA luistert naar hen. Op dit moment worden hun klachten wel verzameld, maar er kunnen geen sancties worden opgelegd. Dit moet anders: de geluidsruimte van het vliegveld mag niet worden vergroot. De PvdA ziet liever schonere, stillere vliegtuigen. "

 • SP: Eens

  "Omwonenden van Rotterdam Airport hebben nu al te veel overlast van vliegtuigen en uitstoot, dit moet beperkt worden. Uitbreiding van het aantal vluchten op Zestienhoven, op de huidige start- en landingsbaan, kan alleen als de huidige totale geluidsoverlast en uitstoot vermindert."

 • SGP: Eens

  "Wij zijn zelfs voor onderzoek naar uitplaatsing van RTHA. De vrijkomende percelen zouden wij graag gebruiken voor verstedelijking. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie is een voorstander van strenge lucht- en geluidsnormen, zodat de luchtkwaliteit beter wordt en omwonenden minder overlast ervaren."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks kiest voor de bewoners. Rotterdam The Hague Airport was een tijdelijke oplossing, maar ligt er nog en veroorzaakt steeds meer overlast: klimaatschade, luchtvervuiling en herrie. Vliegtuigen vliegen steeds vaker laag over woonwijken en geven meer overlast en veiligheidsrisico’s. Met de komst van de hogesnelheidstreinen ben je sneller met de trein dan met het vliegtuig op Schiphol, Brussel, Parijs en Londen. GroenLinks wil dan ook de voor- en nadelen van het vliegveld onderzoeken "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat inwoners moeten worden beschermd tegen stankoverlast en geluidshinder, door strenge normen en goede handhaving. De PvdD wil dat de provincie zich inzet voor krimp van de luchtvaart en zich verzet zich tegen uitbreiding van de vliegvelden Schiphol en Rotterdam The Hague Airport (RTHA)."

 • 50PLUS: Oneens

  "De normen voor geluidsoverlast, luchtkwaliteit en natuurbeheer moeten gehandhaafd worden. 50PLUS zet zich in voor deze handhaving om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken."

 • DENK: Eens

  "DENK is tegen de uitbreiding van het aantal vluchten op luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Daarnaast dienen de geldende geluids- en veiligheidscontouren gehandhaafd te blijven."

 • NIDA: Geen van beide

  "NIDA is voor strengere handhaving van de huidige normen. Dit gebeurt nu onvoldoende. Daarnaast is betere afstemming tussen alle vliegvelden in Nederland en daaromheen nodig om niet alleen economische belangen, maar ook die van natuur en bewoners beter te waarborgen."

 • Code Oranje: Eens

  "Een van de knelpunten die wij veel horen bij het ophalen van onze agenda van onderop is de wens om te stoppen met de overlastgevende uitbreiding van het (korte afstand-)vliegverkeer. Te lang is het belang van de inwoners hier ondergesneeuwd geweest. Nu is het tijd om hen te betrekken bij de toekomstplannen. Kijk verder dan het RTHA. Investeer bijvoorbeeld in duurzaam en innovatief transport, nationaal en Europees. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD wil een nieuwe luchthaven in de Noordzee om de overlast voor iedereen in Nederland terug te dringen. "

 • LPZH: Eens

  "De (over)last die wordt veroorzaakt door de aanvliegroutes van het luchtvaartverkeer moet scherp worden gemonitord. Gestreefd wordt naar minder overlast op meer locaties. Toename van hinder door het vliegverkeer mag niet gebeuren. Dit geldt extra voor gebieden waar de combinatie van luchtverkeer met HSL en/of met snelwegen zorgen voor een stapeling van geluid- en luchtvervuiling."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Milieu heeft voorrang."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Grondwaterpeil Extra belangrijk

Het grondwaterpeil van landbouwgrond mag niet dalen, ook al is dit nadelig voor de landbouw.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Niemand zorgt zo goed voor de natuur als de Zuid-Hollandse boeren. We ondersteunen ze daarbij door bodemdaling tegen te gaan met innovatieve technieken, zoals onderwaterdrainage."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "Bodemdaling is een groot probleem, vooral in het oosten van Zuid-Holland. Het leidt tot verzakking van gebouwen en CO2-uitstoot. Als het grondwaterpeil daalt, daalt de bodem verder. D66 wil de bodemdaling tegengaan en kiest ervoor om het grondwaterpeil niet verder te laten dalen. Dit kan nadelig zijn voor de landbouw. D66 wil boeren die hier last van hebben daarom helpen om hun bedrijfsvoering hierop aan te passen."

 • CDA: Oneens

  "Daar waar het noodzakelijk is i.v.m. bodemdaling moet het grondwaterpeil omlaag. Wel willen we dit per gebied bekijken. "

 • PvdA: Eens

  "Een hoger grondwaterpeil is goed voor de natuur, het klimaat en het voorkomen van bodemdaling. Bij een lager grondwaterpeil moet continu water worden weggepompt, waardoor de veengebieden grote hoeveelheden CO2-broeikasgas uitstoten, de bodem daalt en de natuur verschraalt. De PvdA zet zich in voor een gezonde toekomst voor onze kinderen en we willen de natuur beschermen. "

 • SP: Eens

  "In gebieden waar dit niet kan of niet lukt kan dit betekenen dat het waterpeil zal moeten worden opgezet en de agrarische functie zal moeten komen te vervallen. Mocht dit voor bepaalde gebieden de meest wenselijke oplossing zijn, staat voor de SP de begeleiding van betrokken ondernemers centraal en dient met hen te worden gezocht naar een passende alternatieve bron van inkomsten. "

 • SGP: Geen van beide

  "Wij zijn voor de toepassing van onderwaterdrainage. Het aanpassen van het grondwaterpeil kan voor meerdere doelgroepen negatief uitpakken. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil de bodemdaling graag aanpakken, we moeten in sommige polders onderwaterdrainage aanleggen en in andere polders snel gaan experimenteren met andere teelten."

 • GroenLinks: Eens

  "Het dalen van het grondwaterpeil in veenweiden veroorzaakt bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen. Dat maakt de weiden op termijn onbruikbaar voor landbouw. GroenLinks wil dat, en de uitstoot van broeikasgassen voorkomen door boeren te helpen met de overgang naar andere vormen van landbouw, waarbij het grondwaterpeil niet hoeft te dalen en wellicht zelfs kan worden verhoogd. Daarvan profiteren de boeren, de natuur (weidevogels) en het klimaat. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil dat waterstanden omhoog worden gebracht op landbouwgronden om (veen)bodemdaling te stoppen, natuurwaarden te beschermen en CO2 uitstoot vanuit veenbodemdaling te verminderen. "

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS streeft naar een meer intensieve samenwerking tussen waterschappen en Provinciale Staten."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "De schade van daling van het grondwaterpeil voor mens en natuur is niet te overzien. Omwille van duurzame landbouw is investering in onderwaterdrains en alternatieve 'natte landbouw' nodig. "

 • Code Oranje: Oneens

  "Ook hier geldt dat ruimte voor maatwerk belangrijk is. Geen provinciebrede regeling, maar aandacht voor de menselijke maat. Zorg dat alle belangen evenredig behartigd worden bij de besluitvorming, zodat gezamenlijk aan oplossingen kan worden gewerkt. Bijvoorbeeld met burgerjury’s, burgerfora en andere directe vormen van zeggenschap. "

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD hecht veel belang aan de agrarische sector en het grondwaterpeil moet in balans zijn met de behoeften van de landbouw."

 • LPZH: Geen van beide

  "LPZH wil uitgebreide samenwerking met de waterschappen voor zorgvuldig beheer van het waterpeil. Hetzelfde geldt voor het tegengaan van verzilting."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Wat goed is voor het milieu heeft voorrang."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Duurzamer huis Extra belangrijk

De provincie moet mensen met een laag inkomen subsidie geven om hun huis duurzamer te maken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt dat iedereen in Zuid-Holland de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar huis te verduurzamen. Wanneer dit voordeel alleen bij een bepaalde groep ligt, valt een ander deel buiten de boot. Verduurzamen doen we met z'n allen."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "D66 vindt het belangrijk dat de lasten van verduurzaming eerlijk worden verdeeld. Daarom steunen we de subsidieregeling Lokale Initiatieven Energietransitie, voor mensen met een laag inkomen en voor VvE’s. D66 wil dat eigenaren van windmolens meebetalen aan betere isolatie van huizen in de omgeving, en dat er klusteams komen om bewoners te adviseren over verduurzaming."

 • CDA: Eens

  "Het halen van de klimaatdoelstelling vinden wij heel belangrijk. Maar wij snappen ook dat niet iedereen daar geld voor heeft. Mensen met een laag inkomen die hun huis willen verduurzamen willen we daarbij helpen. In het verkiezingsprogramma hebben we daarom voorgesteld om onder andere hiervoor een fonds op te richten. "

 • PvdA: Eens

  "De veranderingen die nodig zijn om zeker te zijn van de toekomst, moeten wel sociaal en eerlijk gebeuren. Verduurzaming heeft grote gevolgen en zal veel geld kosten. Die rekening van verduurzaming moeten we als samenleving eerlijk delen: ook bedrijven moeten hun steentje bijdragen. De provincie moet mensen met een kleine portemonnee helpen met de veranderingen die nodig zijn. "

 • SP: Eens

  "De Provincie moet veel meer investeren in maatregelen om woningen van mensen (om te beginnen met de laatste inkomens) te verduurzamen. Zo profiteren ook mensen met lagere inkomens van een lagere energierekening."

 • SGP: Geen van beide

  "Wij zijn voor sober financieel beleid om lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden. Daarnaast vinden wij het essentieel dat de veranderingen haalbaar en betaalbaar zijn. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil dat de provincie zorgdraagt dat bij de uitwerking van de energietransitie alle inwoners uit alle lagen van de bevolking kunnen profiteren van deze transitie."

 • GroenLinks: Eens

  "Als het kabinet het kllmaatbeleid niet goed vormgeeft kan energie-armoede ontstaan. GroenLinks wil dat de provincie met het rijk en de gemeenten haar inwoners met een laag inkomen de kans geeft om hun woning te verduurzamen. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil dat de provincie ruim baan geeft aan initiatieven die zorgen voor een verduurzaming van woningen (energieneutraal of -positief en gasloos). De meest duurzame energie is energie die je niet verbruikt. Energiebesparing is daarom zeker zo belangrijk als duurzame energieopwekking. Met een subsidie worden ook bewoners met een laag inkomen in staat gesteld om hun energieverbruik structureel terug te brengen."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil dat provincies subsidies voor het verduurzamen van woningen aan eigenaren beschikbaar stellen. De leeftijd van de aanvrager mag geen rol spelen in het al dan niet toekennen van de subsidie."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt het van belang dat wij meer inzet plegen op het verduurzamen en vergroenen van onze gebouwen. Dit draagt bij aan een schoner milieu en aan kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. DENK wil daarom dat de overheid mensen die hun huis isoleren een subsidie geeft, ook als hierdoor belastingen wat omhoog gaan."

 • NIDA: Eens

  "We dienen de duurzaamheidstransitie sociaal in te steken, anders is de transitie niet duurzaam. Tot nu toe betalen minima relatief meer aan de duurzaamheidstransitie en profiteren hier minder van dan hogere inkomens. Dit moeten we doorbreken, ook vanuit de provincie."

 • Code Oranje: Eens

  "Wat Code Oranje betreft moet de provincie de energietransitie van onderop organiseren, investeren in duurzame economie en burgerinitiatieven en coöperaties op dit gebied stimuleren en ondersteunen. Wij staan voor een democratie waarin burgerinitiatief uitgangspunt en dit is bij uitstek een thema waar dat kan. Ondersteun mensen die willen omschakelen naar duurzame oplossingen. De provincie kan dit stimuleren, ook met behulp van subsidies."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is tegen de ondoordachte plannen voor de energietransitie van het Kabinet Rutte die in absurd hoge kosten resulteren voor een verwaarloosbaar effect op het klimaat."

 • LPZH: Oneens

  "Subsidies voor duurzaamheidsprojecten in de eigen woning kunnen verstrekt worden door gemeenten en Rijk. De provincie kan gemeenten wel financieel ondersteunen bij het stimuleren van inwoners in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Is goed voor milieu en minder bedeelden moeten ook hieraan kunnen meewerken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Grote winkelcentra Extra belangrijk

De provincie moet grote winkelcentra buiten de bebouwde kom toestaan.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Gemeenten zijn volgens de VVD prima in staat om dit zelf te beslissen. Wel vinden we dat nieuwe winkelcentra iets toe moeten voegen en bestaande ondernemers niet oneerlijk moeten beconcureren."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 vindt het belangrijk dat winkels in dorpen en steden behouden blijven. Bovendien zijn er behoorlijk wat bedrijventerreinen die geheel of gedeeltelijk leegstaan in Zuid-Holland. D66 wil dat bestaande winkelgebieden in dorpen en steden levendig blijven en wil leegstaande bedrijventerreinen herontwikkelen, in plaats van nieuwe winkelcentra in het groen te gaan bouwen."

 • CDA: Oneens

  "Juist de winkeliers in de stad of de dorpstraat zorgen ervoor dat een stad of dorpskern levendig en gezellig blijft. Wij zijn solidair met hen. En zeg nou zelf, je zou die gezellige winkelstraat toch ook niet willen missen?"

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA is voor het versterken van de binnensteden en dorpskernen: winkels in het centrum van steden en dorpen verdienen onze steun, niet nieuwe winkelcentra buiten de bebouwde kom. Zo behouden we voorzieningen in de buurt en levendigheid in dorpen en steden. Ook behouden we het groene landschap buiten de bebouwde kom."

 • SP: Oneens

  "Buiten bestaande winkelgebieden is geen plaats voor grootschalige winkels zoals outletcentra, binnen deze gebieden kan dit alleen als de bestaande winkels in het gebied hier geen nadelige gevolgen van ondervinden."

 • SGP: Oneens

  "Voor de leefbaarheid van stads- en dorpscentra, maar ook voor de leefbaarheid van dorpsgemeenschappen, is een florerende middenstand van eminent belang. Het is daarom verstandig de winkels niet alleen in, maar ook binnen de centra te concentreren. Dit kan eveneens de vergrijzing van kleine kernen tegengaan. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil dat middelgrote winkelcentra zich in eerste instantie richten op de lokale bevolking. Daarom hoeven deze niet uit te breiden. Daarnaast wil de ChristenUnie niet dat er in gebieden buiten de bebouwde kom gebouwd wordt."

 • GroenLinks: Oneens

  "Binnen de bebouwde kom staan veel panden leeg en zijn er voldoende mogelijkheden voor winkels. Het weinige groen in Zuid-Holland mag van GroenLinks niet wijken voor winkelcentra"

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil dat de detailhandel gecentreerd wordt in de diverse gemeentelijke kernen om zo leegstand tegen te gaan, zodat lokale en andere ondernemers het hoofd boven water kunnen houden en het een aantrekkingskracht heeft naar de centra. De Partij voor de Dieren wil geen enorme outletcentra en andere megabedrijven in het buitengebied om hierdoor het koopgedrag te verminderen en bij te dragen aan minder milieubelasting."

 • 50PLUS: Eens

  "Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan het economisch belang."

 • DENK: Geen van beide

  "Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten in Nederland staan leeg. Deze leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met een verhitte woningmarkt. DENK vindt dat er meer (gezamenlijke) woonruimte moet komen voor sociale huur, ouderen, starters, studenten, asielzoekers en de maatschappelijke opvang. Ook kunnen in buurthuizen vrije creatieruimten gerealiseerd worden. "

 • NIDA: Oneens

  "Niet als dit ten koste gaat van de meer kleinschalige detailhandel van het midden en klein bedrijf. "

 • Code Oranje: Eens

  "Het is in elk geval niet aan de provincie om het te verbieden. We gaan voor 'bestuur op maat'. Code Oranje wil de samenleving in positie brengen om dit soort vraagstukken zelf op te lossen. We zien vooral een rol voor de provincie als het gaat om afstemming tussen gemeenten en regio’s. De provincie kan een verbindende rol houden als het gaat om het organiseren van de samenwerking op regionaal niveau."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD is voor een beleid dat de detailhandel in de binnensteden ondersteunt maar er moet ook ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Het tegengaan van leegstand in de binnensteden gaat voor ontwikkeling van detailhandel buiten de bebouwde kom."

 • LPZH: Oneens

  "Het is aan gemeenten om de effecten op de lokale economie en de leefbaarheid te beoordelen en te bepalen of grote winkelcentra buiten de bebouwde kom worden toegestaan. In het geval dit effect heeft op de economie van meer gemeenten moet de provincie een coördinerende rol spelen."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Kleinschaligheid heeft onze voorkeur."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Afschieten Extra belangrijk

De provincie moet stoppen met het afschieten van wilde dieren, ook als die schade veroorzaken.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Niemand wil wilde dieren zien lijden en daarom is het belangrijk dat we het aantal dieren niet te groot laten worden, zodat er voldoende eten is, weinig kans op schade en ongelukken."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 wil niet dat dieren onnodig lijden. Als dieren dreigen te verhongeren of schade aanrichten, willen we dit op een diervriendelijke manier oplossen. Bijvoorbeeld door de dieren naar andere gebieden te verplaatsen. Jacht op wilde dieren mag alleen worden ingezet als laatste redmiddel om onevenredige schade te voorkomen, of om populaties te beheersen als deze een risico opleveren voor de natuur of onze samenleving."

 • CDA: Oneens

  "Als wilde dieren aanzienlijke schade veroorzaken doordat ze in te groten getale voorkomen moet het mogelijk blijven om dit te beheren. Dit mag echter niet zomaar. Hier moet wel een vergunning voor worden aangevraagd. "

 • PvdA: Eens

  "De PvdA protesteert al jaren tegen onnodig schieten van dieren in Zuid-Holland. We erkennen wel dat er soms gevaar ontstaat of dat andere -bijzondere- soorten dreigen te verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. Maar overlast van in het wild levende dieren wil de PvdA alleen op een diervriendelijke manier bestrijden. Dit gaat bijvoorbeeld om muskusratten, ganzen en damherten. "

 • SP: Geen van beide

  "Plezierjacht verbieden we in Zuid-Holland. De Provincie staat alleen jacht toe op schadelijke dieren en exoten als deze aantoonbaar onaanvaardbare schade veroorzaken en andere methoden aantoonbaar geen resultaat opleveren. Als dieren maar een hele beperkte schade veroorzaken, moet deze schade vergoed worden in plaats van afschot. "

 • SGP: Oneens

  "1. ter bescherming van weide- en akkervogels moet jacht gehandhaafd blijven. 2. wij zijn voor een continue afweging van faunabeheermethoden. Oftewel, moet er ingegrepen worden doen we dat, maar als dat niet nodig is doen we het niet. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "Wanneer wilde dieren overlast veroorzaken of een gevaar vormen moet er de mogelijkheid zijn om de populatie beheersbaar te houden."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks staat voor een respectvolle samenleving voor mens en dier. Er zijn voldoende andere manieren om te voorkomen dat er schade ontstaat. Bijvoorbeeld door de landbouwgronden anders in te richten of andere gewassen te planten. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie meer preventieve maatregelen moet nemen om landbouwschade door dieren, verkeersongelukken met dieren en aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Afschieten van dieren is niet effectief en veroorzaakt veel onnodig leed. Er worden enorme bedragen uitgegeven aan wrede doding van duizenden in het wild levende dieren. Dat geld kan beter worden ingezet voor preventief beleid dat wél effectief is en waarbij geen dieren worden gedood."

 • 50PLUS: Oneens

  "50PLUS heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Steeds weer moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Als uiterst middel is het bejagen van dieren toegestaan."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Geen van beide

  "NIDA is voor behoud en ruimte voor natuur. Het is te simplistisch om in alle gevallen het afschieten van wilde dieren te verbieden. "

 • Code Oranje: Eens

  "Er zijn inmiddels diervriendelijker methoden om in zetten bij overlast en schade van dieren. Dus laten we die methoden gebruiken."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Een gebalanceerd wildbeheer is noodzakelijk om te voorkomen dat de situatie onhoudbaar wordt."

 • LPZH: Oneens

  "Overlast van wilde dieren is plaatafhankelijk. In sommige situaties is het nodig om overschot te verhelpen. Beoordeling hiervan is aan Faunabeheer."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Schade moet altijd worden voorkomen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Kerncentrale Extra belangrijk

Zuid-Holland moet onderzoeken of het mogelijk is om een nieuwe kerncentrale te bouwen.

 • Uw mening:
 • VVD: Geen van beide

  "De VVD is voorstander van kernenergie als vervanging van kolen en gas. Het bouwen van een kernreactor in Zuid-Holland is een onderwerp voor de landelijke politiek. "

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 is niet principieel tegen kernenergie, maar wij denken dat er nieuwere, betere en goedkopere technieken mogelijk zijn dan kernenergie, die écht duurzaam zijn en geen afval achterlaten. Bovendien is Zuid-Holland een dichtbevolkte provincie waarin veel woningen en bedrijven zijn gevestigd. Daarom is Zuid-Holland geen logische plek om een kerncentrale te plaatsen."

 • CDA: Oneens

  "Dit is een landelijk vraag. Hier gaat de provincie niet over. "

 • PvdA: Oneens

  "De PvdA vindt kernenergie geen lange termijnoplossing. Kernenergie zorgt voor veiligheidsrisico’s. Het klopt dat kerncentrales een stuk schoner zijn dan bijvoorbeeld kolencentrales, maar kernenergie zorgt voor een afvalprobleem voor de komende honderdduizenden jaren. In de volle provincie Zuid-Holland moet er daarom geen ruimte of geld worden geïnvesteerd in de komst van een kerncentrale. "

 • SP: Oneens

  "De SP wil geen kerncentrales in Zuid-Holland en zal zich hier sterk tegen verzetten."

 • SGP: Geen van beide

  "Wij sluiten geen van de energiebronnen uit om de energietransitie op een goede manier het hoofd te bieden. Oftewel, blijkt dat het zonder nieuwe kerncentrale kan, dan prima. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie is tegen nieuwe kerncentrales, vanwege risico’s voor de veiligheid en vanwege het afvalprobleem."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks is tegen energieopwekking met kerncentrales in het dichtbevolkte Zuid-Holland. Bovendien is de mogelijkheid al vaak onderzocht en is de conclusie elke keer dat een kerncentrale in Zuid-Holland onhaalbaar is."

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil dat de provincie op geen enkele wijze medewerking verleent aan de bouw van nieuwe kolencentrales, een kerncentrale, (schalie)gaswinning, fracking, bedrijfsmatige houtstookinstallaties of projecten voor het verkrijgen van energie uit biomassa en afvalstoffen van de vee-industrie."

 • 50PLUS: Eens

  "De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen. 50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus."

 • DENK: Oneens

  "DENK staat voor duurzaamheid. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht, de smerigste als eerst."

 • NIDA: Geen van beide

  "De nodige discussie hierover is wat NIDA betreft niet klaar. Verdere onderzoeken voor de onderbouwing van mogelijkheden en risico's zijn nodig, maar dienen vooral op Rijks- en deels Europees niveau plaats te vinden, alvorens we hier op provinciaal niveau mee aan de slag gaan. "

 • Code Oranje: Oneens

  "Dat is geen taak voor de provincie, dat gaat iedere Nederlander aan. Maar ondertussen kan de provincie heel veel doen om duurzame energie te bevorderen. Samen met alle initiatieven van de Zuid-Hollandse inwoners op dit gebied. De provincie kan dit van onderop organiseren door te investeren in innovatie en door burgerinitiatieven en coöperaties op dit gebied te stimuleren en ondersteunen. "

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Kernenergie is een effectieve en veilige manier om energie op te wekken nagenoeg zonder CO2-uitstoot. FVD is voor onderzoek naar de bouw van een nieuwe kerncentrale (bv. naast de bestaande kerncentrale in Borssele). "

 • LPZH: Geen van beide

  "Zuid-Holland moet breed kijken naar de mogelijkheden voor alternatieve energie: aardwarmte of warmteterugwinning uit riolering, zonnepanelen, geothermiek, waterkracht, waterstof of windturbines. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Is te gevaarlijke technologie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Bruggen Extra belangrijk

Provinciale bruggen over kanalen en rivieren moeten tijdens de spitsuren dicht blijven voor de scheepvaart.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Zuid-Holland is een waterrijke provincie. De vaarwegen zijn net zo belangrijk als de autowegen. Met steeds verdergaande technologie kan gebruik van vaar- en wegverkeer beter op elkaar worden afgestemd. Vervoer en transport worden steeds slimmer en zitten elkaar niet meer in de weg."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "D66 wil de doorstroming van verkeer op het water én op de weg verbeteren. Daarom willen we sluizen en bruggen aanpassen, zodat schepen buiten de spits minder lang hoeven te wachten en zonder bemanning kunnen passeren, maar ook om te voorkomen dat forenzen in de spits voor een open brug staan."

 • CDA: Eens

  "Zeker. Bruggen kunnen wel even dicht blijven tijdens de spits zodat er geen extra files komen. Die zijn er al genoeg. "

 • PvdA: Eens

  "Het leven is al druk genoeg. Dus is het fijn als je 's ochtends snel op werk of opleiding kunt zijn en 's avonds op tijd weer thuis. Zolang er geen ernstige (financiële) noodzaak is, blijven bruggen daarom gesloten voor boten tijdens de spits. De PvdA vindt dat iedereen zeker moet kunnen zijn van goede mobiliteitsvoorzieningen. Het fiets- en autoverkeer en het ov moeten goed door kunnen stromen."

 • SP: Oneens

  "Spitsurensluiting van bruggen krijgt geen steun, er wordt gezocht naar goede alternatieve manieren om weg- en scheepvaartverkeer samen te laten gaan. - Bestaande spitsurensluitingen voor de beroepsvaart worden getoetst met de nadruk op alternatieve oplossingen."

 • SGP: Eens

  "Wij zijn voor verruiming van de openingstijden van de bruggen (het gaat om de avonduren) zodat de binnenvaart geen hinder ondervindt als de brug tijdens de spits dicht blijft. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil onderzoeken of het mogelijk is dat bruggen tijdens de spits voor autoverkeer open blijven. Aan de andere kant willen we meer vervoer over water, zodat wegen ontlast worden."

 • GroenLinks: Oneens

  "Het sluiten van de bruggen belemmert de scheepvaart en werkt ook files op de weg in de hand. Enerzijds doordat de scheepvaart wordt belemmerd en er dan vaker vracht over de weg gaat. Met één scheepslading komen tientallen tot honderden vrachtwagens op de weg en wordt het dus veel drukker in de spits. Anderzijds gaan meer mensen in de spits de weg op, als dan de bruggen niet opengaan, waardoor het juist drukker zou worden in de spits. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat duurzaam personen- en goederenvervoer over water milieuvriendelijker is dan autoverkeer Het verkeer over water mag voorrang hebben boven autoverkeer. "

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil dat bruggen voor de scheepvaart NIET meer tijdens de spitsuren open gaan. De overige deelnemers aan het verkeer willen ook tijdig aan het werk. De beroepsvaart en pleziervaart kunnen hierop ruimschoots anticiperen. "

 • DENK: Eens

  "Tijdens de spits mogen bruggen niet geopend worden om boten door te laten gaan."

 • NIDA: Eens

  "De keuzes die we hierin maken dienen in ieder geval in het teken te staan van een efficiente en duurzame verkeersdoorstroom. Opstopping en filevorming zijn niet duurzaam. Daarnaast dienen we te investeren in betere alternatieven, zoals véél goedkoper OV."

 • Code Oranje: Eens

  "Het veroorzaakt extra files als de bruggen tijdens de spits open gaan. Kwestie van ‘slim organiseren’! Daar kan de samenleving prima zelf in samenwerken."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Het fileprobleem moet voortvarend worden opgepakt. In elk geval moeten de provinciale bruggen dicht blijven tijdens de spitsuren."

 • LPZH: Eens

  "De waterverbindingen en het wegennet moeten slim op elkaar afgestemd: geen open bruggen in de spits."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Voorkomt heel veel ergernis."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Regionale omroepen Extra belangrijk

De provincie moet geld steken in de regionale omroepen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De regionale omroepen krijgen al geld van het rijk. De VVD vindt het onnodig om hier extra geld bij te doen."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "We vinden het belangrijk dat regionale omroepen genoeg budget hebben om de journalistieke taak goed uit te voeren. Maar dit is sinds 2014 geen taak meer van de provincie. Wij vinden het belangrijk dat we ons bij de taken houden die we hebben afgesproken. In de Tweede Kamer maakt de D66-fractie zich wél hard om de regionale media goed haar werk te kunnen laten doen."

 • CDA: Oneens

  "Dit is volgens de wet een taak van de rijksoverheid en niet van de provincie. "

 • PvdA: Eens

  "Inwoners van Zuid-Holland hebben recht op informatie en politici hebben de informatie nodig om goede beslissingen te kunnen nemen. Lokale en regionale journalistiek staan onder druk, en dat is gevaarlijk in een tijd van nepnieuws en de groeiende macht van algoritmes. De provincie steunt de regionale pers: goed functionerende journalistiek is essentieel voor een functionerende democratie en een goede machtsverdeling. "

 • SP: Eens

  "De SP wil extra middelen beschikbaar stellen om de Zuid-Hollandse journalistiek te versterken."

 • SGP: Oneens

  "Wij zien hierin geen rol voor de Provincie weggelegd. "

 • ChristenUnie: Eens

  "Dit is primair een taak van de Rijksoverheid, maar de ChristenUnie ziet het belang van regionale omroepen in en wil dat deze gesteund worden waar dat nodig is."

 • GroenLinks: Eens

  "Eens, regionale omroepen vervullen een belangrijke regionale taak. De provincie moet de omroepen ondersteunen om hun informerende en journalistieke taak te kunnen blijven uitvoeren. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat een samenleving het beste gedijt als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak op zich. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale media dan ook essentieel. "

 • 50PLUS: Eens

  "De omroepen dragen bij aan de regionale cultuur en bekendheid."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat goed functionerende en onafhankelijke media essentieel zijn voor het controleren van de politiek en het bestuur en voor het inlichten van de inwoners. DENK is daarom voor het uittrekken van meer budget voor lokale media die politici controleren, zodat mensen voldoende op de hoogte worden gebracht van lokale besluitvorming."

 • NIDA: Eens

  "De kwaliteit van lokale journalistiek is essentieel voor onze democratie en de kwaliteit hiervan heeft absoluut investering nodig. Niet alleen qua middelen voor betere onderzoeksjournalistiek, ook qua inclusief en representatief beleid. "

 • Code Oranje: Eens

  "Regionale omroepen voorzien in een behoefte, veel mensen zien en horen graag nieuws en reportages over de eigen regio."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Dit is geen kerntaak van de provincie. Daarbij is veel informatie tegenwoordig via internet beschikbaar."

 • LPZH: Eens

  "Het is belangrijk om regionale informatie te delen met de inwoners."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Mogen de omroepen zelf financieren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Investeren in ov Extra belangrijk

De provincie moet bij voorkeur investeren in openbaar vervoer en niet in voorzieningen voor auto’s.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt dat er in alle vormen van vervoer geinvesteerd moet worden. Zowel de auto als OV."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "Het wordt steeds drukker op de wegen, en meer autoverkeer leidt tot luchtvervuiling en CO2-uitstoot. D66 wil daarom dat het makkelijker wordt om je reis (deels) met een ander vervoersmiddel dan de auto af te leggen. We willen het aantal snelfietsroutes uitbreiden, we willen dat er op drukke trajecten vaker een trein, tram, metro of bus rijdt, en we willen investeren in maatwerk voor het OV in dunbevolkte gebieden."

 • CDA: Oneens

  "Het is niet een kwestie van OV of de auto. Dat is een ouderwetse gedachte. Het is een kwestie van investeren in OV, auto én fiets. We willen graag alle plekken bereikbaar maken met OV. We willen goede verbindingen tussen steden en dorpen met OV. Maar we willen ook investeren in snelfietsroutes én we willen filepunten aanpakken. In het bijzonder moeten we aandacht hebben voor de A4 bij Burgerveen, de A12 Gouwe-Oudenrijn, de A12-N11 bij Bodegravenboog, de A44/N44 bij Wassenaar, de A15 Papendrecht"

 • PvdA: Eens

  "Bij de PvdA staan fiets en openbaar vervoer op één. Met overal in de provincie veilige fietspaden, goede stallingen en een betrouwbaar en betaalbaar ov-netwerk. Die maken we klimaatneutraal, voor iedereen betaalbaar en overal in de provincie beschikbaar. Gratis ov voor mensen met de laagste inkomens. Alleen als het echt niet anders kan, nemen we knelpunten weg door het aanleggen van nieuwe wegen. "

 • SP: Eens

  "Woon-werkverkeer met de eigen auto is daardoor voor veel mensen vrijwel niet meer op een normale manier mogelijk. Om deze bereikbaarheid op te lossen wil de SP niet inzetten op meer en meer wegen, maar vooral op een verbetering van het openbaar vervoer."

 • SGP: Oneens

  "Wij zijn een groot voorstander van het stimuleren van het OV. Echter, OV kan niet los gezien worden van het autoverkeer. 1. OV moet een concurrerend alternatief worden voor de auto 2. De belangrijkste verkeersknelpunten met spoed aanpakken. 3. Bevorderen lightrailverbinding, stimuleren spoorverbreding maar ook uitbreiden carpoolplekken, goede aansluiting op Rijkswegen voor waar veel logistiek verkeer plaatsvindt. 4. "Eerst bewegen dan bouwen". Dat geldt voor alle verkeersgebruikers. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil investeren in slimmer, schoner en zuiniger verkeer met ruimte voor (snelle) fietsers en toegankelijk openbaar vervoer, als alternatief voor het eigen vervoer."

 • GroenLinks: Eens

  "Het wordt tijd verder te kijken dan asfalt. Zuid-Holland heeft al heel veel asfalt, van alle provincies heeft Zuid-Holland het dichtste wegennet. Doordat de OV verbindingen minder goed ontwikkeld zijn kiezen veel mensen noodgedwongen vaak nog voor de auto. Dat kan en moet anders om de provincie leefbaar en bereikbaar te houden."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil een veilig, duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, ook voor mensen met een beperking en vormt overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto. "

 • 50PLUS: Eens

  "De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen vitaal te houden, ook met het oog op de leefbaarheid in de steden. Goede bereikbaarheid is daarbij voor 50PLUS essentieel. Het is te overwegen om inwoners van deze dorpen gebruik te laten maken van gratis openbaar busvervoer. Verder stimuleert de provincie het behouden van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een geldautomaat, in de dorpen."

 • DENK: Eens

  "DENK vindt dat de provincie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets moet stimuleren. In plaats van nieuwe wegen aan te leggen, moet er geïnvesteerd worden in een goede infrastructuur voor fietsen en een goed, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer."

 • NIDA: Eens

  "We dienen een grote slag te maken in het veel goedkoper maken van het OV dit komt uiteindelijk ook ten goede aan een meer duurzame doorstroom aan autoverkeer (bij voorkeur zuinig en elektrisch). "

 • Code Oranje: Geen van beide

  "We denken dat het altijd om een mix gaat: auto’s, OV (ook over water) en fietsen. Dus niet óf óf, maar én én. Waar nodig kan de provincie burgeroverleg organiseren, waarbij alle belanghebbenden zelf aan maatoplossingen kunnen werken."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "De provincie moet investeren in openbaar vervoer; maar óók in goede bereikbaarheid per auto."

 • LPZH: Oneens

  "LPZH is voor een juiste balans van diverse vervoersoplossingen. Hierbij moet te allen tijde gekeken worden naar de best mogelijke oplossing in een bepaald gebied, waarbij niet bij voorbaat één oplossing voor een andere wordt gekozen."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Iedereen moet hiervan gebruik kunnen maken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Locatie windmolens Extra belangrijk

Het moet de provincie zijn die de locatie van windmolens bepaalt, eventueel tegen de zin van gemeenten in.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De provincie heeft de regie en voorkomt daarmee dat buurgemeenten elkaar onnodig overlast bezorgen, door windmolens te plaatsen aan de rand van de gemeentegrenzen."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 wil niet, zoals voorheen, vooraf gebieden aanwijzen voor de plaatsing van windmolens. We willen ieder voorstel voor plaatsing van windmolens toetsen op geschiktheid, om ook onbenutte plukjes grond, zoals langs water- en snelwegen, beschikbaar te maken. We willen dat de opbrengsten van windmolens gebruikt worden voor het beter isoleren van de omliggende huizen, om de energierekening van omwonenden te verlagen."

 • CDA: Eens

  "De gemeente mag als eerste beslissen. Als die er niet uit komen dan besluiten wij. Dat geldt ook als de gemeente er niet uitkomt met de buurtgemeente. Wij willen dat buurtgemeentes afspraken maken met elkaar over de plaatsing."

 • PvdA: Oneens

  "Nederland mag niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen: schone energie is nodig. Helaas kunnen windmolens op land veel overlast veroorzaken. De provincie geeft spelregels voor nieuwe windmolens, maar hoort graag van gemeentes waar ze kunnen staan: zij kunnen goed inschatten op welke plek mensen er zo min mogelijk last van hebben en of de windmolens op een veilige plek staan."

 • SP: Geen van beide

  "Bij eigen initiatieven rond alternatieve energie en die door derden streeft de Provincie altijd naar een goede inpassing, voldoende draagvlak en het serieus mee profiteren van de voorgestelde ontwikkeling door omwonenden. "

 • SGP: Geen van beide

  "In eerste instantie is de gemeente aan zet. Komen zij er niet uit en moet hij wel in die gemeente komen, dan bepaalt de provincie, eventueel tegen de zin van de gemeente in. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil samen met gemeenten een integrale visie ontwikkelen over een afgewogen mix van energiebronnen als zon, wind, water, geothermie, waterstof, gas en warmtenetten."

 • GroenLinks: Eens

  "De provincie is in staat om bovenregionale belangen af te wegen en kan daarom het best bepalen waar windmolens moeten worden geplaatst. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de ontwikkeling van zonneparken en windmolens stimuleert op plekken waar dieren en natuur er geen hinder van ondervinden. Hetzelfde geldt voor waterkrachtcentrales, waarbij vispasseerbaarheid een harde voorwaarde is. De provincie en de gemeenten moeten het draagvlak in de omgeving zo groot mogelijk maken, bijvoorbeeld door omwonenden te laten delen in de opbrengsten van de windmolens."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie. Buiten de woongebieden zijn grote windmolens soms een verstandige optie. In de buurt van woningen en bij bedrijven zijn de steeds effectievere, kleinere windmolens/windturbines wat 50PLUS betreft een betere keus. Voldoende draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd een voorwaarde voor plaatsing."

 • DENK: Oneens

  "DENK vindt dat wij fors moeten investeren in de vergroening van onze energievoorziening. Windmolens op land zijn hierbij altijd een serieuze optie. Wel vindt DENK dat de stem van bewoners moet worden meegenomen in het plaatsingsbesluit. Indien bewoners dit wensen, kunnen zij hun inspraak opgeven in ruil voor een redelijke financiële vergoeding."

 • NIDA: Oneens

  "Als de provincie windmolens plaatst buiten de scope van geluidsoverlast voor bewoners, dan hoeft de provincie niet tegen de zin van gemeenten windmolens te plaatsen. Samenspraak en draagvlak onder bewoners is essentieel voor een duurzame transitie."

 • Code Oranje: Oneens

  "Juist het bepalen van locaties voor windmolens moet niet opgelegd worden, maar vanuit de inwoners worden bepaald. Laat inwoners vooral ook mede-eigenaar zijn van de opbrengst! We zien wel een verbindende rol voor de provincie als het gaat om onderlinge afstemming en als het gaat om het organiseren van de samenwerking op regionaal niveau."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "FVD is tegen windmolens omdat ze onrendabel zijn en draaien op subsidie de horizon vervuilen en overlast veroorzaken. Het kan niet zo zijn dat de Provincie de gemeenten dwingt om windmolens te plaatsen."

 • LPZH: Oneens

  "Oneens. De provincie dient een coördinerende rol te spelen in de vraag hoe gemeenten bijdragen aan alternatieven voor energie. Gemeenten die meewerken en meedenken aan het halen van de energiedoelstellingen en het vinden van eigen locaties worden niet extra belast. Gemeenten die niet meewerken kunnen wel door de provincie worden verplicht."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "De gemeente bepaalt dit zelf."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Duinen Extra belangrijk

Bouwen aan de rand van de duinen moet verboden worden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "We zijn trots op ons mooie Zuid-Hollandse kust. De VVD vindt dat langs de kust bouwen met de natuur moet kunnen. Daarbij moeten de kenmerken die onze duinen zo mooi maken, behouden blijven."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "De Zuid-Hollandse kust behoort tot de mooiste natuur van Nederland en dat wil D66 zo houden. Dit betekent dat de kust extra bescherming nodig heeft. Nu is al vastgelegd waar wel en waar niet mag worden gebouwd. Wat D66 betreft blijft dat zo. Op plaatsen waar wordt gebouwd, mag dit de kust niet ontsieren en het ecosysteem niet verstoren."

 • CDA: Eens

  "Het CDA wil niet verder bouwen in de duinen. De duinen zijn prachtig en waardevol. Daar moeten we goed voor zorgen."

 • PvdA: Eens

  "We moeten zuinig zijn op de natuur en rust aan de kust. We laten daarom geen huisjes toe op het strand en de duinen mogen niet bebouwd worden. Natuur- en recreatiegebieden verkopen we niet aan de markt. Mooie landschappen met groen, water en de kust zijn van iedereen: daarom geen privatisering van strand, duinen en oevers. "

 • SP: Eens

  "Bijzondere landschappen, landschapselementen en natuurgebieden worden beschermd tegen ontwikkelingen die een schadelijk effect hebben op deze gebieden."

 • SGP: Eens

  "1. Het kustpact moet verder uitgewerkt worden, waarbij rust, ruimte, natuur en veiligheid belangrijk zijn. 2. Geen grootschalige bebouwing langs de kust. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil dat zichtlijnen vanuit de kust en op het land beschermd worden. Ook moeten natuurgebieden aan de rand van de duinen beschermd blijven."

 • GroenLinks: Eens

  "De Zuid-Hollandse kust is kwetsbare natuur. Nieuwe bebouwing zou ten koste gaan van deze kwetsbare natuur en van het landschap. Er zijn al voldoende mogelijkheden om te recreëren. GroenLinks wil onze kust mooi houden en niet volbouwen zoals de Belgische kust."

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "Het strand vormt de grootste openbare ruimte van Zuid-Holland. Het is er voor iedereen en is gratis toegankelijk. Rust en stilte zijn de belangrijke immateriële waarden, die de kustgebieden kenmerken. De duinen beschermen ons. Wij moeten de duinen beschermen. De Zuid-Hollandse duinen en het strand blijven natuurlijk en goed beschermd. Er wordt niet gebouwd."

 • 50PLUS: Eens

  "Voordat nieuwe bedrijfsterreinen worden gerealiseerd, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om bestaande terreinen op te knappen. 50PLUS wil een ruimer beleid als het gaat om het permanent wonen in recreatiewoningen. De provincie gaat hierover in gesprek met de gemeenten."

 • DENK: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "Bouwen in de natuur is niet nodig als we meer investeren in alternatieven, zoals hoogbouw (bij voorkeur rondom OV-knooppunten)."

 • Code Oranje: Geen van beide

  "Je begint niet met verbieden. Want er kunnen altijd uitzonderingen zijn. Maar in zijn algemeenheid willen de inwoners van Zuid-Holland dat de kust voor iedereen toegankelijk blijft. Er leven allerlei ideeën en sentimenten als het gaat om de (Zuid) Hollandse kust, afhankelijk van waar je bent. Wij pleiten ervoor om die zo veel mogelijk lokaal uit te werken, naar behoefte van - en in samenwerking met - de lokale bevolking."

 • Forum voor Democratie: Geen van beide

  "Het huidige beeld van de kust moet zoveel mogelijk behouden blijven en de veiligheid van de Nederlandse kust moet altijd prevaleren. Alleen in uitzonderingsgevallen kan bebouwing worden toegestaan. "

 • LPZH: Eens

  "Het nationaal groen erfgoed moet behouden en waar mogelijk uitgebreid worden. Dit geldt voor de groene zomen, het duingebied en de groen-blauwe slinger."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Er moet meer woonruimte komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Verbreden wegen Extra belangrijk

De provincie moet de provinciale wegen tussen de veiling in Naaldwijk en de snelweg verbreden (N222 en N213).

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Het Westland is een van de belangrijke motoren van de Zuid-Hollandse economie. Een goede en veilige bereikbaarheid is van belang. De VVD is voor het verbreden van de N222 en de N213 om zo de doorstroming te verbeteren en files te voorkomen."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "In 2015 heeft de provincie al besloten om de Veilingroute te verbreden. Daar wordt momenteel aan gewerkt. D66 wil daarom dat deze verbreding, zoals al is besloten, wordt uitgevoerd. Door niet terug te komen op genomen besluiten, verspillen we geen belastinggeld en blijft de provincie een geloofwaardige bestuurslaag."

 • CDA: Eens

  "Zeker! De files moeten hier echt worden aangepakt. Op andere plekken overigens ook. Zoals: de Duinpolderweg, de derde fase N207 rond Boskoop, de verkeersveiligheid N209 bij Bergschenhoek. Verbetering kruispunt N214/N216. De N468 en overdracht naar Midden-Delfland. De veilingroute N222-N213. De N215 op Goeree-Overflakkee. Onderzoek naar tweede tunnelbuis onder Rodenrijsevaart v/d N471.Uitbreiding parallelstructuur A12 bij Moerkapelle, aanpak N209. Ontsluiting regio Boskoop enDuin en Bollenstreek."

 • PvdA: Eens

  "Voor de bereikbaarheid voor het vrachtverkeer van het Westland zijn deze verbredingen naar de A4 noodzakelijk. Daarnaast zetten we in op verbeteringen van fietsverkeer en ov in de provincie voor als je naar je werk of opleiding reist. "

 • SP: Geen van beide

  "De aanleg van een nieuwe weg, of het verbreden van een bestaande weg, mag nooit leiden tot ernstige verkeersproblemen elders op het traject. Daarom dient tevens te worden onderzocht welke gevolgen de aanleg van een nieuwe weg heeft op knooppunten elders op het traject."

 • SGP: Eens

  "1. Goede ontsluitingen van bedrijventerreinen door rand- of rondwegen buiten de dorps- of stadskernen om. 2. Bevorderen goede aansluitingen op Rijkswegen vanuit gemeenten, vooral in de situaties waar veel logistiek verkeer plaatsvindt."

 • ChristenUnie: Oneens

  "De omgeving van de veiling in Naaldwijk wordt aangepast, waardoor deze route ontlast wordt."

 • GroenLinks: Oneens

  "Volgens GroenLinks heeft het Westland meer aan een goede spoorverbinding. Daarom hebben wij ook het initiatief genomen voor Westlandrail. In de dichtstgeasfalteerde provincie van Nederland werkt meer asfalt alleen maar averechts, het leidt tot meer verkeer, meer opstoppingen en meer files. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid, De PvdD wil het autoverkeer verminderen en het openbaar vervoer en duurzaam personen- en goederenvervoer over water verbeteren om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Ook wil de PvdD investeren in veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen."

 • 50PLUS: Eens

  "Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Aanbevelingen uit het IPO-rapport ‘Seniorvriendelijk wegontwerp provinciale wegen’ worden betrokken bij de herinrichting. 50PLUS is niet voor de aanleg van zinloze wegen. Geen asfalt door de natuur tenzij dit onvermijdelijk is. Daar waar een beter alternatief beschikbaar is over bijvoorbeeld bestaande infrastructuur moet daarvoor gekozen worden."

 • DENK: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "Zowel het vrachtverkeer als de verkeersveiligheid en (schone) lucht voor bewoners zijn in dit geval niet gebaat bij filevorming en opstopping. Door gebrek aan schone alternatieven draagt enkel een meer efficiente doorstroom van vrachtwagens bij aan verbetering van de situatie."

 • Code Oranje: Eens

  "Code Oranje kiest voor een goeie mix. Auto’s, OV (ook over water) en fietsen. Op deze plek is verbreding van de weg echt nodig, want het staat daar veel te vaak vast."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD vindt mobiliteit en bereikbaarheid erg belangrijk en verbreding is voor de economie van het Westland van groot belang."

 • LPZH: Eens

  "Files moeten bestreden worden door een robuuste inrichting van de infrastructuur. Daar waar de infrastructuur tekort schiet, zoals op de Veilingroute, moet de weg verbreed worden. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Slecht voor omwonenden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Referendum Extra belangrijk

Bij grote beslissingen moet de provincie een referendum organiseren.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD is geen voorstander van referenda. Ze brengen complexe problemen terug tot een te simpele vraag en dat komt de besluiten niet ten goede."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 is voorstander van een bindend correctief referendum. Dat kan alleen met een grondwetswijziging. Elk referendum dat een provincie organiseert is daarom een raadgevend referendum. Daar is D66 geen voorstander van. Om inwoners meer te betrekken wil D66 in plaats daarvan dat inwoners onder meer het recht van amendement krijgen, om wijzingen in te dienen op voorstellen waar de Provinciale Staten over beslissen."

 • CDA: Oneens

  "Nee. Wij hebben veel liever dat we van te voren al met mensen in gesprek gaan. We willen graag dat er ruimte is voor inwoners om voorstellen te doen en te participeren. Zo kan de inbreng van te voren meegenomen worden en omgezet worden in beleid. Daar wordt het beleid alleen maar beter van! Het referendum vinden we geen effectief middel. Het is heel moeilijk om een onderwerp in 1 zin te vatten waar je dan 'voor' of 'tegen' op kan zeggen. Er is geen ruimte voor nuances."

 • PvdA: Eens

  "Mensen weten zelf het beste wat er speelt in hun buurt of omgeving. Door bewoners invloed en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen buurt, zorg je voor oplossingen waar veel mensen zich in kunnen vinden. Daar maakt de PvdA graag geld voor vrij: de provincie investeert in nieuwe vormen van meedenken, passend bij het onderwerp en voor iedereen te begrijpen."

 • SP: Geen van beide

  "De Provincie heeft geen mogelijkheid om een referendum te houden."

 • SGP: Oneens

  "1. De overheid is een instrument om de provincie te besturen. De gekozen bestuurders worden in staat geacht ook grote beslissingen te nemen. 2. Referenda leveren niet de kennis en kunde op die praten met de achterban van partijen en inwoners wel oplevert. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie is tegen een referendum, de bevolking kiest al rechtstreeks haar vertegenwoordigers. Dat is de ‘representatieve democratie’ waar de ChristenUnie voor staat. Wel is de ChristenUnie er voorstander van om burgers meer te betrekken bij grote beslissingen."

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks staat voor een democratische samenleving en menselijke politiek. Een referendum is een te grof middel dat duur is en niet geschikt voor alle onderwerpen. Volgens GroenLinks zijn er betere alternatieven om de inwoners te betrekken, zoals een burgerpanel of een verantwoordingsdag. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat een goed functionerende overheid open en transparant is en gelijke kansen biedt voor iedereen. De PvdD wil dat de provincie haar burgers actief betrekt bij de besluitvorming en perspectief biedt. Burgerinitiatieven en raadgevende referenda zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten. "

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS ziet mogelijkheden voor een bindend referendum op provinciaal en lokaal niveau. Zeker bij een voorstel tot gemeentelijke herindeling."

 • DENK: Eens

  "DENK maakt zich daarom hard voor de introductie van raadgevende referenda bij ingrijpende besluiten van de provincie. Daarnaast moeten inwoners van provincies de mogelijkheid hebben om zelf raadgevende referenda te organiseren en initiatieven in te dienen bij de provincie."

 • NIDA: Geen van beide

  "Dit hangt erg af van de complexiteit van een vraagstuk, en in hoeverre dit zich laat lenen voor een simpel vóór of tegen, de gebondenheid van de uitkomst en de behoefte aan nuance en politiek leiderschap in desbetreffende kwestie."

 • Code Oranje: Eens

  "Volmondig ja. Geef de inwoners zeggenschap over hun eigen provincie!"

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD is voor invoering van het Zwitserse model van referenda."

 • LPZH: Eens

  "LPZH wil inwoners en gemeenten kunnen betrekken bij besluitvorming. Belangrijke besluiten moeten worden voorgelegd aan onze inwoners, zodat een goede keuze gemaakt kan worden in het belang van de maatschappij. Hierbij is het van groot belang dat het geluid van direct betrokkenen gehoord wordt."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Er moet veel meer inspraak voor de burgers komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Recreatiegebieden Extra belangrijk

De provincie moet meer geld steken in recreatiegebieden.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "We wonen in een prachtige provincie. Waar we niet alleen werken, maar ook ontspannen. De VVD wil overheid en ondernemers bij elkaar brengen om zo meer of betere recreatiegebieden te ontwikkelen."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "Recreatiegebieden maken Zuid-Holland leefbaar en aantrekkelijk, en leiden bovendien tot werkgelegenheid. D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden en gaat daarmee door."

 • CDA: Eens

  "jazeker! Het CDA vindt het heel belangrijk dat mensen dicht bij huis kunnen genieten van de natuur en eropuit kunnen gaan. We vinden het heel belangrijk om het recreatienetwerk voor wandelen en fietsen te versterken. Daarnaast hebben ons de afgelopen periode ingezet voor vaarrecreatie. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van vaarroutes en het vergroten van de bereikbaarheid van de kust over water. Daar willen we mee door."

 • PvdA: Eens

  "Iedereen moet kunnen genieten van natuur en recreatie, ook mensen met weinig of geen inkomen. We maken ruimte voor verschillende vormen van recreatie en sport, zoals spelen, zwemmen en fietsen. Het wordt drukker, dus zijn nieuwe fiets- en wandelpaden nodig. We investeren daarom in het schoon, groen en toegankelijk houden van recreatiegebieden en stranden. "

 • SP: Eens

  "Investeren in natuur- en recreatiegebieden is investeren in de gezondheid van alle inwoners van deze provincie. Op beheer en onderhoud wordt niet bezuinigd. "

 • SGP: Eens

  "1. Recreatie en toerisme is een sector die op het platteland voor veel inkomsten kan zorgen, zij kan bijdragen aan een vitaal platteland. 2. De provincie speelt een voorwaardenscheppende rol ten aanzien van recreatievoorzieningen. Deze mogen geen afbreuk doen aan de Bijbelse waarden, zoals zondagsrust en zedelijke normen. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie ziet dat toerisme en recreatie in Zuid-Holland een ondergewaardeerde economische bedrijfstak is, waar meer in geïnvesteerd moet worden."

 • GroenLinks: Eens

  "Eens, mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. In recreatiegebieden krijgen mensen de mogelijkheid om te ontspannen en samen te zijn. Daarom moet de provincie investeren in natuur en recreatiegebieden"

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat mensen en dieren in het sterk verstedelijkt Zuid-Holland behoefte hebben aan rust, stilte en ruimte. Dit kan voor mens en dier worden geboden in meer recreatiegebieden, maar recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschappelijke waarden. Alleen ecologisch verantwoorde recreatie is toegestaan in natuurgebieden, zoals fietsen en wandelen."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS zet zich, waar mogelijk, in voor het creëren van recreatiemogelijkheden in de natuur zoals wandel- en fietspaden met een goede toegankelijkheid voor bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor sport, recreatie en cultuur op maat."

 • NIDA: Eens

  "Recreatie buiten in de natuur dichtbij huis is nodig, goed voor de gezondheid en heeft de toekomst. Hierbij dienen we wel enkel te investeren in duurzame manieren van recreëren die geen negatieve gevolgen hebben voor de natuur."

 • Code Oranje: Eens

  "Veel mensen hebben aan Code Oranje laten weten hoe belangrijk het is om dicht bij huis te kunnen recreëren. Dat mag dan ook iets kosten. Eens dus."

 • Forum voor Democratie: Oneens

  "Er zijn voldoende recreatiegebieden. De provincie moet zich gaan concentreren op de kerntaken."

 • LPZH: Eens

  "Zuid-Holland is dichtbevolkt. Dat betekent dat de verdeling van de ruimte heel zorgvuldig moet gebeuren. Voor alle mensen moet er ruimte zijn om goed te wonen, ruimte voor werkgelegenheid en ruimte om te recreëren. Het landschap moet zo aantrekkelijk mogelijk blijven dus we moeten zuinig zijn op het groen en de natuur in de Randstad."

 • Jezus Leeft: Eens

  "Recreëren is goed voor de leefkwaliteit."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Opcenten Extra belangrijk

De provinciale belastingen (opcenten) moeten omlaag.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD vindt dat de provinciale belastingen moeten worden verlaagd waar en wanneer mogelijk. Er zal altijd efficient met belastinggeld om gegaan moeten worden, het is tenslotte geld van de Zuid-Hollanders."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "D66 wil dat de vervuiler betaalt. Daarom hebben wij liever een heffing op CO2-uitstoot, bijvoorbeeld in de vorm van een kilometerheffing, dan het huidige systeem van wegenbelasting. Zolang dat nog niet is geregeld, wil D66 niet dat de wegenbelasting omlaag gaat."

 • CDA: Geen van beide

  "Natuurlijk zijn ook wij voor lage lasten. Maar we willen bijvoorbeeld ook veel investeren in wegen, OV, fiets en duurzame energie. Daar is geld voor nodig. Dat moet ergens vandaan komen. Je kan niet én investseren én lasten verlagen. Daar zijn we eerlijk over. "

 • PvdA: Oneens

  "Verlaging van de provinciale belasting kan niet zonder bezuinigingen of verhoging van de kosten. In het verleden heeft de provincie de wegenbelasting verlaagd terwijl gebruik van het openbaar vervoer duurder werd. Dankzij de PvdA is dit teruggedraaid. Investeren in bereikbaarheid, werkgelegenheid, woningbouw, cultuur, sport en zorg verdient voor ons de voorkeur boven verlaging van de wegenbelasting."

 • SP: Eens

  "De opcenten worden niet verhoogd. Afhankelijk van andere prioriteiten, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van het openbaar vervoer, bekijkt de Provincie of het mogelijk is om de opcenten verder te verlagen. "

 • SGP: Geen van beide

  "Wij zijn een voorstander van sober financieel beleid. Wij zijn niet per se een groot voorstander van het verlagen van de opcenten. Echter, de opcenten mogen ook geen melkkoe worden. "

 • ChristenUnie: Oneens

  "We staan voor grote uitdagingen zoals de energietransitie en de bodemdaling, daarom past het niet om de provinciale belastingen te verlagen."

 • GroenLinks: Oneens

  "De provinciale wegenbelasting (opcenten) zijn de enige belastinginkomsten van de provincie. GroenLinks wil voldoende inkomsten hebben om alle noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. Bovendien en zijn ze de laatste jaren al gedaald terwijl de OV-tarieven stegen. GroenLinks wil dat meer in evenwicht brengen zodat OV betaalbaarder en aantrekkelijker wordt (net als de fiets). "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil het openbaar vervoer aantrekkelijker maken en het autorijden minder aantrekkelijk. De PvdD wil het geld van de opcenten gebruiken voor een beter en meer toegankelijk openbaar vervoer. "

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil zich inzetten voor de verlaging van de motorrijtuigbelasting. Het tarief van de motorrijtuigenbelasting wordt vastgesteld door overheid en provincie (door middel van de provinciale opcenten). Over het jaar 2018 kwam er 3 miljoen meer binnen dan begroot. 50PLUS wil dat dit bedrag terugbetaald wordt aan de inwoners door een verlaging van de opcenten."

 • DENK: Eens

  "DENK is voor het verlagen van de provinciale opcenten."

 • NIDA: Geen van beide

  "We dienen belastingen op meer sociale en duurzame wijze te innen en te besteden. Dus meer belasting op vermogen, verspilling en vervuiling, maar minder voor minima en minder voor duurzaam handelen."

 • Code Oranje: Eens

  "De provincie is een rijke bestuurslaag. Dat geld moet niet op de bank blijven staan. Dus vandaar dat de belastingen niet omhoog moeten, zelfs omlaag kunnen."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD is voorstander van belastingverlaging. Besparen op kosten door terug te gaan naar een kleinere en efficiëntere overheid. Er moet een prikkel zijn voor de provincie om kostenefficiënt te werken en de provincie moet zich concentreren op haar kerntaken."

 • LPZH: Eens

  "Zuid-Holland heeft de hoogste opcenten van Nederland. Het is van belang om deze de komende jaren stabiel te houden door deze niet te laten stijgen en financieel beleid te voeren die daarop inspeelt. Hierdoor verlagen de kosten op natuurlijke wijze."

 • Jezus Leeft: Eens

  "De provincie moet flink bezuinigen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Randstadrail Extra belangrijk

Er moet een nieuwe tramverbinding (Randstadrail) komen tussen Den Haag en Rotterdam, met een halte bij Rotterdam The Hague Airport.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD wilt dat je op een makkelijke en snelle manier van de grote stations naar Rotterdam The Hague Airport kan komen. Het vliegveld moet met het openbaar vervoer zonder teveel tussenstops of overstappen kunnen worden bereikt."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "Er ligt al een Randstadrail-verbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Vanaf de haltes Meijersplein en Rotterdam Centraal is het vliegveld goed per bus te bereiken. D66 vindt het onverantwoord om honderden miljoenen belastinggeld uit te geven voor een nieuwe tramlijn waarmee de reistijd maar vijf minuten wordt bekort."

 • CDA: Eens

  "Eens. Die verbinding kan veel beter."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA wil dat mensen zeker kunnen zijn van reizen zonder gedoe. Waar je ook woont, je moet altijd kunnen vertrouwen op goed, betaalbaar en comfortabel openbaar vervoer. De PvdA steunt de komst van nieuw openbaar vervoer, al is het belangrijk dat eerst onderzoek wordt gedaan naar de bestaande metrolijnen: een halte bij Rotterdam The Hague Airport moet wel nuttig zijn. "

 • SP: Eens

  "Wat de SP betreft is mobiliteit een recht dat geldt voor alle inwoners van Zuid-Holland. Wij zetten daarom in op een betere bereikbaarheid van de stations, meer busbanen en een milieuvriendelijk en slim openbaar vervoer met bussen, trams, light railway en treinen."

 • SGP: Oneens

  "Er is op dit moment een prima verbinding via het OV. Daarnaast moeten we burgerluchtvaart vanaf RTHA niet met dergelijke maatregelen stimuleren. Aangezien wij zelfs zijn voor onderzoek naar uitplaatsing is ons standpunt daarin duidelijk. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie wil investeren in het Openbaar Vervoer, daarmee zorgen we voor een schonere lucht en ontlasten we de autowegen."

 • GroenLinks: Oneens

  "Rotterdam The Hague Airport is via Meijerplein al verbonden met de Randstadrail. Bovendien vindt een meerderheid van de Provinciale Staten met GroenLinks dat het vliegveld op termijn weg moet. GroenLinks wil dan ook niet een verbinding met het vliegveld aanleggen ten koste van de waardevolle natuur tussen Rotterdam en Delft, maar liever de railverbindingen tussen de steden zelf verbeteren. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren wil veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, ook voor mensen met een beperking en vormt overal een volwaardig alternatief voor de eigen auto, maar wil ook minder vliegverkeer. Daarom wil de PvdD het vliegen niet aanmoedigen via een goed openbaar vervoer."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wil dat de provincies in samenwerking met de landelijke overheid de verbindingen tussen de Randstad en de andere delen van Nederland optimaliseren."

 • DENK: Eens

  "Om het milieu te ontlasten en files te verminderen, pleit DENK onder meer voor een Randstadrail-verbinding tussen Den Haag en Rotterdam (met een halte bij Rotterdam The Hague Airport)."

 • NIDA: Oneens

  "De huidige OV-verbinding met Rotterdam The Hague Airport kan beter, maar is voldoende. Er zijn goedkopere verbeteringen denkbaar dan een nieuwe tramverbinding. De hoge kosten hiervoor kunnen we beter investeren in véél goedkoper OV. "

 • Code Oranje: Eens

  "Wij streven naar een praktische mix van wegen (met schone auto’s), openbaar vervoer en goede bereikbaarheid per fiets. Dus ja, deze verbinding helpt de Zuid-Hollander vooruit."

 • Forum voor Democratie: Eens

  "FVD vindt investeren in mobiliteit en bereikbaarheid erg belangrijk."

 • LPZH: Eens

  "Uitgekiende snelle OV-verbindingen zijn nodig om een (groot) deel van het woon-werkverkeer af te wikkelen. Een sneltramverbinding tussen Rotterdam en Den Haag is al gerealiseerd, maar een aansluiting op Rotterdam The Hague Airport is welkom. "

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Minder vliegverkeer is een betere oplossing."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Vakantiewoningen Extra belangrijk

De provincie moet toestaan dat vakantiewoningen het hele jaar door bewoond worden.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Het is nu al voor velen bijna onmogelijk om aan een betaalbare woning te komen. De VVD vindt dat we mensen niet uit hun vakantiehuis moeten zetten, terwijl dit hun huis is."

 • PVV: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "Vakantiewoningen zijn bestemd voor recreatie, niet voor permanente bewoning. Wanneer vakantiewoningen toch permanent worden bewoond, ontstaat ergens anders (meestal in natuurgebied) weer behoefte aan nieuwe vakantiewoningen. Dat is wat D66 betreft niet de bedoeling. D66 vindt daarom dat vakantiewoningen moeten worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn: recreatie."

 • CDA: Oneens

  "Nee. Vakantiewoningen zijn voor vakantie. "

 • PvdA: Oneens

  "Vakantiehuizen zijn niet bedoeld om permanent in te wonen. Nu zijn er te weinig goedkope woningen in Zuid-Holland. Daarom moet er fors worden bijgebouwd, zodat iedereen die in een vakantiehuis woont een huis kan krijgen in een fijne buurt. "

 • SP: Oneens

  "Recreatiewoningen hebben geen woonfunctie. Het permanent bewonen van deze woningen is wat de SP betreft daarom niet toegestaan en dient door de gemeenten te worden gehandhaafd. "

 • SGP: Oneens

  "1. Het permanent wonen is in beginsel niet wenselijk 2. huidige situaties oplossen door persoonsgebonden beschikkingen"

 • ChristenUnie: Oneens

  "De ChristenUnie wil dat er genoeg betaalbare woningen zijn, zodat mensen niet in een vakantiehuis hoeven te wonen en deze gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn."

 • GroenLinks: Oneens

  "Vakantiewoningen zijn niet berekend op permanente bewoning. Ze worden anders gebouwd dan reguliere woningen, hebben minder voorzieningen dan woonhuizen en liggen vaak in kwetsbare natuur. "

 • Partij voor de Dieren: Oneens

  "De Partij voor de Dieren vindt dat recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor permanente bewoning. Recreatiewoningen zijn geen reguliere woningen en voldoen vaak bouwtechnisch (volgens het Bouwbesluit, bijvoorbeeld ventilatie) niet aan de daartoe te stellen eisen."

 • 50PLUS: Eens

  "50PLUS wenst een ruimer beleid voor wat betreft het permanent wonen in (voorheen) recreatiewoningen. Er is ‘krapte’ op de markt voor wat betreft woningen voor ouderen. Ruimer beleid kan gezien worden als een adequate manier voor het ondervangen van dit probleem. Tevens ontstaat hierdoor een betere doorstroming op de krappe woningmarkt."

 • DENK: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • NIDA: Eens

  "We dienen hier, afhankelijk van de fysieke en sociaal-economische omstandigheden van een huishouden, meer soepel mee om te gaan dan nu het geval is. Daarbij dienen we gepaste afspraken te maken met huishoudens voor de heffingen."

 • Code Oranje: Eens

  "Als de mensen daar zelf geen probleem mee hebben, waarom moet de provincie het dan verbieden?"

 • Forum voor Democratie: Eens

  "Dit is een goed manier om het gebrek aan woonruimte op te lossen."

 • LPZH: Geen van beide

  "Er is grote druk op de woningmarkt. Het is daarom aan gemeenten om hierover te besluiten."

 • Jezus Leeft: Oneens

  "Oneigenlijk gebruik."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Burgerpanel Extra belangrijk

Er moet een burgerpanel komen dat mee mag praten over alle onderwerpen waar de provincie zich mee bezighoudt.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD vindt het belangrijk dat Zuid-Hollanders betrokken worden bij onderwerpen die spelen in de provincie. Als inbreng van deze burgerpanels tot betere participatie en besluiten leidt, juicht de VVD dat van harte toe."

 • PVV: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "D66 vindt het belangrijk om inwoners bij de politiek te betrekken. Om specifiek jongeren meer bij de provincie te betrekken, wil D66 een jongerenraad instellen. In andere provincies zoals Overijssel bestaat dit al en is het erg succesvol."

 • CDA: Oneens

  "Een burgerpanel is ook maar een besloten clubje mensen die andere mensen weer van advies voorziet. We willen graag dat er ruimte is voor alle inwoners om voorstellen te doen en te participeren. En we kunnen ons ook voorstellen dat je alleen mee wilt denken als er iets in jouw eigen omgeving speelt. Bijvoorbeeld als er een weg wordt aangelegd. Of als de verkeersveiligheid van een provinciale weg beter kan. "

 • PvdA: Eens

  "Mensen weten zelf het beste wat er speelt in hun buurt of omgeving. Door bewoners invloed en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen buurt, zorg je voor oplossingen waar veel mensen zich in kunnen vinden. Daar maakt de PvdA graag geld voor vrij: de provincie investeert in nieuwe vormen van meedenken, internetenquêtes: passend bij het onderwerp en voor iedereen te begrijpen. "

 • SP: Geen van beide

  "De SP is voorstander van een goede communicatie met haar inwoners. Inspraak en draagvlak zijn daarbij belangrijk. Inwoners van Zuid-Holland kunnen via de wettelijke mogelijkheden tot inspraak meepraten over ontwikkelingen in de provincie."

 • SGP: Geen van beide

  "Wij zjin voor het betrekken van inwoners bij standpunteninname. Wij zien deze betrokkenheid en raadpleging echter wel graag lopen via de partijen. Oftewel, als iedereen goed de tijd neemt om naar de achterban te luisteren is de behoefte aan een burgerpanel volgens ons niet nodig. Het kan aanzienlijk schelen in besluitvorming zonder aan draagkracht en kennisdeling in te boeten. "

 • ChristenUnie: Eens

  "De ChristenUnie is voorstander van meer burgerparticipatie, een burgerpanel kan daar een invulling van zijn."

 • GroenLinks: Eens

  "GroenLinks staat open voor nieuwe initiatieven waarbij inwoners meepraten met provinciale onderwerpen. De afgelopen twee jaar is daarom de V100 (een verantwoordingsdag) georganiseerd. Een burgerpanel is ook een mogelijkheid om inwoners te betrekken bij de provinciale politiek. "

 • Partij voor de Dieren: Eens

  "De Partij voor de Dieren wil dat de provincie inwoners actief bij de politiek en besluitvorming betrekt onder meer door hen de mogelijkheid te geven eenvoudig kennis te nemen van besluiten en daarmee zeggenschap en perspectief biedt. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten. Daarom wil de PvdD dat het burge